Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

Št. 4301-2/2023-2570-3 Ob-2054/23, Stran 847
Javni razpis 
za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023), 
v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«.
1. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) ministrstvo objavlja Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023), v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«.
Ministrstvo nastopa pri izvedbi predmetnega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
– Uredba Komisije EU št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev ter Uredba Komisije (EU) 2019/1783 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev;
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119) (v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR);
– Uredba (EU, EURATOM) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013 (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, EURATOM) št. 966/2012 (UL L 193) (v nadaljnjem besedilu: Finančna uredba EU);
– Uredba (EU) št. 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852);
– Uredba Sveta (EU) št. 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi COVID-19 (UL L433);
– Uredba (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57), popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Uredba (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2021/241);
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornost (UL L 429);
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih z vsemi spremembami (UL L 429);
– Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev;
– Izvedbeni akt Sveta z dne 20. julij 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (1061/21);
– Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Evropska unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, objavljena na spletni strani https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;
– Smernice Evropske komisije o državni pomoči za podnebje, varstvo okolja in energijo za leto 2022 (2022/C 80/01), objavljene na spletni strani https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=SL;
– Smernice Evropske komisije o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov, objavljene na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf;
– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021);
– Izvedbeni sklep o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (s strani Evropskega sveta potrjen dne 28. 7. 2021);
– Operativne ureditve med Evropsko komisijo in Slovenijo »Operational Arrangements between the European Commisison and Slovenia pursuant to article 20(6) of Regulation (EU) 2021/241)« (s strani Evropske komisije potrjene marca 2022);
– Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) (Uradni list RS, št. 150/22);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), (Uradni list RS, št. 150/22);
– Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS);
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS, št. 163/22);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 15/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US in 35/23 – odl. US);
– Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS);
– Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) (Uradni list RS. št. 172/21);
– Zakon o spodbujanju obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZDU-10);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/20);
– Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZintPK, 18/21 in 18/23 – ZDU-10);
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2);
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), (v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Mehanizma);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, 22/16 in 173/21);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
– Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 30/23);
– Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji od leta 2023 do 2032, november 2022;
– Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) z dne 28. aprila 2021;
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma z okrevanje in odpornost, št. 546/2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 17. 1. 2022;
– Smernice za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, št. 546/2/2021/21, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 15. 4. 2022;
– Uporabniški priročnik Urada RS za okrevanje in odpornost za spremljanje NOO v MFERAC (marec 2022), objavljen na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, verzija 1.2 (februar 2023), objavljen na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, verzija 1.1 (avgust 2022), objavljen na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Navodila za spremljanje podatkov za zaščito finančnih interesov Evropske unije skladno z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, objavljena na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/ in
– vse objavljene spremembe navedenih podlag ter vsa relevantna veljavna zakonodaja.
3. Splošni podatki o javnem razpisu
Javni razpis se izvaja v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.
3.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: OVE), toplotnih črpalk in e-mobilnosti, in sicer z:
– nadgradnjo distribucijskega omrežja z novimi transformatorskimi postajami (v nadaljevanju: TP), kar predstavlja TP postavljeno na novi lokaciji (interpolacija) in/ali TP postavljeno na že obstoječi lokaciji (rekonstrukcija) z vključenimi elementi pametnega omrežja1,
1 pametno omrežje pomeni elektroenergetsko omrežje, ki lahko na stroškovno učinkovit način povezuje ravnanje in dejanja vseh z njim povezanih uporabnikov, vključno s proizvajalci, odjemalci in subjekti, ki proizvajajo in porabljajo električno energijo, da se zagotovi ekonomsko učinkovit in trajnosten sistem z majhnimi izgubami ter visoko stopnjo kakovosti in zanesljivosti oskrbe in varnosti. Je sistem, ki uporablja informacije, dvosmerne kibernetsko varne komunikacijske tehnologije in procesno inteligenco v smislu integracije proizvodnje (tudi razpršene), prenosa, pretvorbe, hrambe, transformacije, distribucije in porabe električne energije s ciljem zagotoviti čist, varen, zavarovan, zanesljiv, prožen, učinkovit in trajnosten sistem.
– izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja.
3.2 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je posodobiti distribucijsko omrežje električne energije v skladu z naraščajočo porabo električne energije iz obnovljivih virov energije, pospešiti celovit razvoj in vodenje distribucijskega omrežja za večjo zmogljivost, odpornost proti motnjam, naprednost, povezljivost in prilagodljivost omrežja, kar bo omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen ter pospešeno uvajanje e-mobilnosti, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila ter vključevanje naprav za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljenih virov energije.
Investicije, usmerjene v pametna omrežja, bodo dodatno okrepile distribucijsko omrežje, povečale njegovo prilagodljivost ter izboljšale vključevanje podatkovnih zbirk in nadzor v realnem času.
3.3 Predmet javnega razpisa in območje izvajanja
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev sofinanciranja za krepitev distribucijskega omrežja električne energije na območju Republike Slovenije. Finančne spodbude so namenjene projektom, ki vsebujejo ukrepe iz točke 3.1 (v nadaljevanju: projekt), v okviru katerih se bo z uporabo standardnih lestvic stroškov na enoto financirala gradnja novih distribucijskih TP in izgradnja nizkonapetostnih distribucijskih omrežij v Republiki Sloveniji za obdobje 2023 do 2026.
Skladno z NOO je predvideno sofinanciranje postavitve 980 novih TP in izgradnje 1520 km nizkonapetostnega omrežja na območju Republike Slovenije.
4. Vlagatelji in upravičeni stroški
4.1 Vlagatelji in končni prejemniki
Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe po ZGD-1, ki imajo v lasti pomemben del distribucijskega sistema, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije v skladu Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o oskrbi z električno energijo ter izpolnjujejo kumulativne pogoje »naravnega monopola2.
2 375. točka Smernic Evropske komisije o državni pomoči za podnebje, varstvo okolja in energijo za leto 2022.
Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
Končni prejemniki so dolžni poročati o doseženih učinkih in obvestiti Agencijo za energijo o izvedbi projekta3.
3 321. člen EZ-1.
Vlagatelj ne more biti:
– lastnik ali upravljavec zaprtega distribucijskega sistema.
4.2 Upravičeni stroški
V okviru predmetnega javnega razpisa se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo poenostavljene oblike obračunavanja upravičenih stroškov. Ministrstvo je pripravilo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto (v nadaljevanju: SSE) za izvedbo JR NOO DIST EE od 2023 do 2026, na podlagi katere je bila izračunana in opredeljena standardna lestvica stroškov na enoto za stroške nakupa in vgradnje TP ter stroške izgradnje nizkonapetostnega omrežja.
Znesek sofinanciranja, do katerega je upravičen končni prejemnik, se izračuna na osnovi standardnega stroška na posamezno enoto (število TP oziroma kilometer nizkonapetostnega omrežja), in sicer:
– SSE1 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 250 kVA v višini 24.597 EUR na TP,
– SSE2 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 400 kVA do 630 kVA v višini 32.867 EUR na TP,
– SSE3 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 1000 kVA v višini 64.456 EUR4 na TP in
4 število TP 0,4 kV 1x1000 je omejeno na 25 % od vseh prijavljenih TP v okviru projekta.
– SSE4 izgradnja nizkonapetostnega 0,4 kV distribucijskega omrežja v višini 26.400 EUR na kilometer.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko:
– gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
– stroški nakupa opreme,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški informiranja in komuniciranja.
Na podlagi študije REDOS je določeno največje število upravičenih enot SSE, ki predstavljajo upravičen strošek, glede na distribucijsko območje posameznega Elektrodistribucijskega podjetja (v nadaljnjem besedilu: EDP), in sicer:
MAX. UPRAVIČENIH ENOT
EDP
DELEŽ  %
TP (št)
NN omrežje (km)
Elektro Celje
21,4
210
325,3
Elektro Gorenjska
12,9
126
196,1
Elektro Ljubljana
28,6
280
434,7
Elektro Maribor
21,4
210
325,3
Elektro Primorska
15,7
154
238,6
SKUPAJ
100
980
1520
Za namene ugotavljanja razmerja med TP in kilometri NN omrežja je določena enačba:
NN5 = 1,552 * T6,
5 dolžina novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja.
6 število novih transformatorskih postaj.
ki poveže oba cilja javnega razpisa.
Če NNvloga >= 1,552 * Tvloga, potem velja:
NNUsMax = 1,552 * Tvloga in NNUs = RoundDown(NNUsMax),
pri čemer je:
NNvloga
dolžina v vlogi navedenega novega nizkonapetostnega kablovoda,
NNUsMax
največja upravičena dolžina novega nizkonapetostnega kablovoda,
NNUs
upravičena dolžina novega nizkonapetostnega kablovoda,
Tvloga
število v vlogi navedenih novih transformatorskih postaj.
Če NNvloga < 1,552 * Tvloga, potem velja:
TUsMax = NNvloga / 1,552 in TUs = RoundDown(TUsMax),
pri čemer je:
NNvloga
dolžina v vlogi navedenega novega nizkonapetostnega kablovoda,
Tvloga
število v vlogi navedenih novih transformatorskih postaj,
TUsMax
največje upravičeno število novih transformatorskih postaj,
TUs
upravičeno število novih transformatorskih postaj.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da s ciljem doseganja kazalnikov NOO, po izvedenem prvem odpiranju, dodeli preostanek sredstev ne glede na določene indikativne kvote.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji projekta, so dejansko nastali:
– za dela, ki so bila opravljena;
– za blago, ki je bilo dobavljeno;
– za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
5. Podatki o sofinanciranju
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije« in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru sklada za okrevanje in odpornost.
Za financiranje NOO je ustanovljen proračunski sklad, katerega skrbnik je Ministrstvo za finance, ki bo odgovorno tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada. Ministrstvo za finance usklajuje, zagotavlja in upravlja finančne tokove med deležniki, vključenimi v izvajanje NOO, ter med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo.
5.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 80.000.000 EUR v obdobju od 2023 do 2026.
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2023, 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.
Za izvedbo predmetnega javnega razpisa so pravice porabe v državnem proračunu na razpolago na evidenčnem projektu koordinacijskega organa (Urad za okrevanje in odpornost št. 1611-21-0015 Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru proračunskih postavk 230203 in 230204 z nazivom C1K1IF Krepitev distribucijskega omrežja električne energije.
V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa spremeni, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezen rok odpiranja vlog po tem javnem razpisu. V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev za predmetni javni razpis zviša, objavi ministrstvo spremembo javnega razpisa z navedbo nove višine in vira dodatnih razpoložljivih sredstev.
5.2 Višina sofinanciranja in izplačilo
Višina sofinanciranja za posamezno enoto SSE, načrtovano za izvedbo projekta, se v vlogi za izplačilo končnega prejemnika priznava v skladu z standardno lestvico stroška na enoto iz poglavja 4.2 besedila tega javnega razpisa.
S sklepom o dodelitvi sredstev se dodeli maksimalna višina sredstev sofinanciranja na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi in preliminarnega pregleda upravičenosti stroškov. Dokončna višina dodeljenih sredstev sofinanciranja se določi v okviru administrativnega preverjanja upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane upravičene stroške.
V skladu s Priročnikom o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je podlaga za izplačilo sredstev izbranemu končnemu prejemniku pravočasno prejeta in popolna vloga za izplačilo. Vloga za izplačilo iz sklada NOO se odda na predpisanem obrazcu koordinacijskega organa in vsebuje seznam stroškov ter vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih.
Poleg obveznih sestavin mora vloga za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu vsebovati še naslednje priloge (za vse TP in nizkonapetostno omrežje, ki so predmet posamezne vloge za izplačilo):
– seznam pogodb z dobavitelji opreme oziroma izvajalci gradbenih in obrtniških del in drugih storitev zunanjih izvajalcev;
– seznam pridobljenih soglasij glede varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: soglasje GDPR) od izvajalcev in podizvajalcev del/storitev oziroma dobaviteljev opreme;
– seznam računov in dokazil o plačilu;
– dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za projekt (izpis stroškovnega mesta);
– dokazilo o ustreznosti vgrajene opreme (npr. CE certifikat);
– dokazilo, da je vgrajena oprema nova, v obratovanju (poročilo o aktivaciji osnovnega sredstva, dobavnice s serijsko številko opreme, garancije ipd.);
– dokazilo o vključenosti in operativnosti, delovanju enote v sistemu oskrbe z električno energijo (kolovdacijski zapisnik);
– DNSH – izjava z relevantnimi dokazili za posamezen okoljski cilj;
– vsebinsko poročilo o izvedbi projekta (seznam vgrajenih oziroma rekonstrukcij TP z osnovnimi tehničnimi podatki (moč, lokacija) in trasa nizkonapetostnega kablovoda, izpolnjevanje pogojev glede pametnega omrežja, doseženih kazalnikih, dodatnih kapacitet za priključevanje OVE, polnilne infrastrukture, hranilnikov energije idr.).
Pri izvedbi administrativnega preverjanja na podlagi vzorčenja mora končni prejemnik ministrstvu ob zahtevi na vpogled predložiti tudi:
– dokumentacijo o celotnem postopku javnega naročanja, v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
– pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci gradbenih in obrtniških del in morebitnih drugih zunanjih izvajalcev;
– soglasja GDPR, pridobljena od izvajalcev in podizvajalcev del/storitev oziroma dobaviteljev opreme;
– račune in dokazila o plačilu (potrjen bančni izpisek, potrjena kompenzacija);
– morebitne druge knjigovodske listine.
Ministrstvo lahko izvaja preverjanje upravičenosti stroškov v okviru posamezne vloge za izplačilo v celoti (100 % administrativno preverjanje), vzorčno (vnaprej določen delež preverjanja) ali le v okviru preverjanja na terenu. Podrobnejša navodila glede načina preverjanja upravičenosti stroškov bodo naknadno objavljena na spletni strani ministrstva.
Dokazovanje upravičenosti stroškov je obveznost na strani končnega prejemnika. Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik.
Končni prejemnik lahko v enem proračunskem letu odda največ tri vloge za izplačilo.
6. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
6.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Odobren projekt mora biti fizično in finančno zaključen najkasneje do 31. 3. 2026.
Stroški in izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2026.
6.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2023, 2024, 2025 in 2026.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo vlagatelji načrtujejo v letu/letih izvajanja naložbe, glede na skrajni rok 30. 4. 2026 za izstavitev vlog/e za izplačilo za tekoče leto.
Za izdatke, nastale v okviru obdobja upravičenosti izdatkov, za katere bodo pravilne in popolne vloge za izplačilo izstavljene najkasneje do 15. oktobra, bodo sredstva sofinanciranja končnemu prejemniku praviloma izplačana v istem koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi.
Zadnja vloga za izplačilo mora biti izstavljena najkasneje do 30. 4. 2026.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena vsa dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 30. 6. 2026.
7. Pogoji in zahteve za dodelitev sredstev
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale v nadaljevanju navedenih pogojev in zahtev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, zahtev ali navedb v vlogi, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis in pred izdajo sklepa o izboru. V kolikor se bo ugotovilo, da niso izpolnjeni vsi pogoji, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. V primeru, da se bo neizpolnjevanje pogojev ugotovilo med izvedbo projekta po podpisu pogodbe, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe in zahtevalo vračilo vseh izplačanih sredstev skupaj z obrestmi.
7.1 Splošni pogoji
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Vsebina pogoja za ugotavljanje upravičenosti
Zahtevana dokazila
Skladnost projekta z namenom (predmetom) javnega razpisa
Projekt mora biti skladen z namenom (predmetom) javnega razpisa in določili javnega razpisa, z razpisno dokumentacijo ter evropsko in slovensko zakonodajo.
Podpisan Obrazec št. 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
Popolnost vloge z zahtevami javnega razpisa
Vloga za dodelitev sredstev sofinanciranja mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, ki natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4: Kontrolnik za popolnost vloge ter priložena vsa zahtevana dokumentacija
Zaključena finančna konstrukcija
Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora vlagatelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
Podpisan Obrazec št. 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in prikaz zaprte finančne konstrukcije v investicijski dokumentaciji
Investicijska dokumentacija
Vlagatelj mora izkazati, da je za projekt, ki se izvaja v okviru tega javnega razpisa, izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidna razčlenitev projekta na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene stroške ter terminski načrt z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo projekta. Investicijska dokumentacija na ravni projekta mora vsebovati zemljevid območja z lokacijami nadgradnje omrežja in transformatorskih postaj.
Izdelan DIIP za vsak ukrep 
Izdelana ostala predpisana investicijska dokumentacija za projekt (PIZ, IP) 
Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije
Projektna dokumentacija
Vlagatelj mora izkazati, da je oziroma bo pred gradnjo za ukrep, ki se (bo) izvaja(l) v okviru tega javnega razpisa, izdelana projektna dokumentacija v skladu z gradbeno zakonodajo.
Podpisan Obrazec št. 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
Začetek in zaključek izvedbe projekta
Izvedba projekta – pričetek gradnje se lahko začne pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, ne pa pred 1. 1. 2023. 
Vlagatelj zagotovi, da se izvedba vseh aktivnosti na projektu, ki je predmet vloge za dodelitev sredstev, ne zaključijo pred oddajo vloge. 
Podpisan Obrazec št. 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
Možnost sodelovanja
Sredstva na tem javnem razpisu ne more pridobiti vlagatelj, katerega odgovorna oseba je bila obsojena zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev.
Potrdilo o nekaznovanosti pravne osebe in odgovorne osebe vlagatelja, ki ni starejše od datuma objave javnega razpisa
Skladnost z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) 
Vlagatelj mora izkazati, da se bo projekt izvajal v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH), to je v skladu z okoljskimi cilji Evropske unije, kot so opredeljeni v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852.
Obrazec št. 7: Samoocena vlagatelja o »načelu, da se ne škoduje bistveno« 
7.2 Posebni pogoji
1. Projekt mora biti skladen z Razvojnim načrtom distribucijskega sistema električne energije v RS od leta 2023 do leta 2032 in obsega celoto naložb (združeni TP in kablovodi) v distribucijsko omrežje.
Dokazilo: podpisan obrazec št. 2: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
2. Na ravni projekta, ki je predmet vloge, mora biti izkazana dodatna kapaciteta distribucijskega omrežja (moč ipd.) tako za priključitev proizvodnih/shranjevalnih enot obnovljivih virov energije kot za polnilno infrastrukturo za električna vozila.
Dokazilo: Vlagatelj zgoraj navedene dodatne kapacitete oceni v Obrazcu 1 razpisne dokumentacije na podlagi načrtovanih aktivnosti na ravni projekta ter o njih poroča v okviru vsebinskega poročila o izvedbi projekta, ki je obvezna priloga posamezne vloge za izplačilo sredstev.
3. Izpolnjeni morajo biti naslednjitehnični pogoji:
– TP morajo ustrezati tipizaciji objavljeni na spletni strani družbe SODO,
– NN omrežje mora ustrezati tipizaciji SODO T-6, SODO T-7, SODO-8 in SODO T-9, predpisane s strani SODO.
TP morajo zagotavljati interoperabilnost podatkov in omogočati njihovo izmenjavo med različnimi udeleženci na trgu z električno energijo (proizvodnja, prenos, distribucija, trg) preko integracije različnih sistemov na podlagi ustreznih komunikacijskih protokolov. Na tak način je potrebno zadostiti možnosti integracije podatkovnih baz in nadzora v realnem času.
Dokazilo: navedeni pogoj se izkazuje v vlogi oziroma v priloženi projektni dokumentaciji na javni razpis.
7.3 Izjave
Vlagatelj mora predložiti podpisane izjave:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023), v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, naložbe »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«, in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa;
– o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
– o soglasju za pridobitev podatkov iz registra dejanskih lastnikov;
– o izpolnjevanju pogojev iz 375. točke Smernic Evropske komisije o državni pomoči za podnebje, varstvo okolja in energijo za leto 2022;
– o stanju kapitalske ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
– da vlagatelj na dan, ko je oddana vloga na javni razpis, nima zapadlih, neplačanih obveznosti do RS;
– da vlagatelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ter zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da vlagatelj ni »podjetje v težavah« v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo;
– da vlagatelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– da ima vlagatelj zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta oziroma bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz lastnih virov;
– o hranjenju dokumentacije v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi še 5 let po zadnjem izplačilu za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;
– o dostopnosti dokumentacije projekta nosilnemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posameznega projekta, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja projekta ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– o vodenju ločene knjigovodske evidence projekta in spremljanju prihodkov projekta;
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva končnega prejemnika in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena projektu;
– da bo vlagatelj glede informiranja in obveščanja javnosti upošteval zahteve, ki jih narekuje Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– da pred 1. 1. 2023 vlagatelj še ni pričel z izvajanjem gradbenih del;
– da bo projekt fizično in finančno zaključil najkasneje do 31. 3. 2026;
– da naprav in opreme, ki je predmet sofinanciranja, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu sredstev sofinanciranja, razen v primeru okvar,
– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije;
– da bo predmet projekta nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji in da z dobaviteljem opreme in izvajalci ni več kot 5 % lastniško ali kapitalsko povezan;
– da bo najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnje vloge za izplačilo dostavil končno poročilo o projektu in poročal o doseženih kazalnikih;
– da bo vlagatelj zagotovil dokazilo o ustreznosti vgrajene opreme (CE certifikat);
– da bo vlagatelj dostavil dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta;
– da bo vlagatelj skladno s pogodbo o sofinanciranju zagotovil vse potrebne podatke za v informacijski sistem;
– da je projekt skladen z Razvojnim načrtom distribucijskega sistema električne energije v RS od leta 2023 do leta 2032.
8. Merila za ocenjevanje vlog
Predlagani projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje upravičenosti, se bodo presojali na podlagi meril za ocenjevanje:
Merilo 1: število postaj
Od vključno 0–980 transformatorskih postaj je število točk od 0 do 50
po enačbi:
Točke = (50*število TP)/980
Merilo 2: kilometri omrežja
Od vključno 0–1520 kilometrov omrežja je število točk od 0 do 50
po enačbi:
Točke = Točke = (50*dolžina NN omrežja)/1520 
Najvišje možno skupno število točk je 100.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi projektov, ki bodo sofinancirani.
Del razpoložljivih sredstev na javnem razpisu lahko ostane nedodeljen, v kolikor ne zadošča za pokrivanje celotnega zneska sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Varovanje in obdelava osebnih podatkov
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje NOO koordinacijskega organa bo ministrstvo, kot nosilni organ javnega razpisa, v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, pridobivalo, evidentiralo, obdelovalo in hranilo osebne podatke, katerih zbiranje in obdelava se bo izvajala izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.
V okviru tega javnega razpisa se bodo zbirali in obdelovali osebni podatki (ime, priimek, rojstni podatki) dejanskih lastnikov končnih prejemnikov ter izvajalcev in podizvajalcev, ker je končni prejemnik sredstev javni naročnik v skladu s pravom Evropske unije ali nacionalnim pravom o javnem naročanju7.
7 22. člen Uredbe EU 2021/241.
Vlagatelj mora k vlogi priložiti podpisano izjavo, s katero potrjuje, da je z obdelavo seznanil vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju projekta, in da je od njih pridobil privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Izjava vsebuje tudi zavezo vlagatelja/končnega prejemnika, da bo z obdelavo osebnih podatkov seznanil tudi fizične osebe, ki bodo naknadno pristopile k izvajanju projekta in od njih pridobil privolitve za obdelavo osebnih podatkov8.
8 6. člen Uredbe EU 2016/679.
Obvestilna dolžnost vlagatelja/končnega prejemnika in pridobitev privolitev od z njim povezanih fizičnih oseb velja za vlagatelja/končnega prejemnika celotno obdobje izvajanja projekta in tudi za obdobje hranjenja dokumentacije9, kot bo določeno v pogodbi o sofinanciranju operacije. Ob upoštevanju rokov za hranjenje dokumentacije, določenih s strani Evropske komisije, je treba upoštevati tudi veljavne nacionalne predpise.
9 28. člen Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost.
10. Način in rok za predložitev vlog
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše vse obrazce iz dokumentacije javnega razpisa ter jim priloži vse zahtevane dokumente.
Zaželeno je, da so zahtevani obrazci zloženi v vrstnem redu, kot izhaja iz poglavja 10.1.
Celotna vloga mora biti predložena (1) v fizični obliki in (1) v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). Vloga je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov.
Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika vlagatelja za podpis vloge.
Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen Obrazec št. 5: Vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
Posamezna vloga lahko obravnava največ en projekt. Kadar vlagatelj na javni razpis prijavlja več projektov, pripravi vlogo za vsak projekt posebej.
10.1 Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.
1. Podatki o projektu (Obrazec št. 1):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec mora biti izpolnjen v celoti (izpolnjena vsa polja obrazca), podpisan in skeniran ter priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
2. Podatki o novih transformatorskih postajah (TP) (Obrazec št. 1.1):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec mora biti izpolnjen v celoti (izpolnjena vsa polja obrazca), podpisan in skeniran ter priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
3. Podatki o novih trasah nizkonapetostnega kablovoda (NN) (Obrazec št. 1.2):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec mora biti izpolnjen v celoti (izpolnjena vsa polja obrazca), podpisan in skeniran ter priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
4. Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev (Obrazec št. 2):
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
5. Izjava o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov (Obrazec št. 3):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
6. Kontrolnik za popolnost vloge (Obrazec št. 4):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Z »X« se označi, katera dokazila (ni)so vlogi priložena.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
7. Vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec št. 5):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se nalepi na ovojnico, ki mora biti zaprta in zapečatena, v kateri je vloga.
8. Soglasje za pridobitev podatka iz registra o dejanskih lastnikih (Obrazec št. 6):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
9. Samoocena vlagatelja, da se bo investicija izvajala v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Obrazec št. 7):
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
10. Investicijska dokumentacija za projekt, pripravljena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
11. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt.
12. Projektna dokumentacija, pripravljena v skladu z gradbeno zakonodajo oziroma izjava vlagatelja, da bo za predvidene ukrepe v projektu še manjkajoča projektna dokumentacija izdelana in predložena ministrstvu pred izvedbo ukrepa.
13. Potrdilo o nekaznovanosti pravne osebe in odgovorne osebe vlagatelja, ki ni starejše od datuma objave javnega razpisa.
10.2 Oddaja vloge in roki za predložitev vlog
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva (kot navedeno zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga NOO – Krepitev distribucijskega omrežja električne energije – JR NOO DIST EE 2023« ter polnim naslovom vlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko vlagatelj nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena vlagatelju.
Predvideni sta dve odpiranji vlog. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 6. 2023, za drugo odpiranje pa 30. 6. 2024.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti na dan posameznega roka. Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru porabe razpoložljivih sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni s spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/ in na portalu Energetika: https://www.energetika-portal.si/.
Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva, na portalu energetika in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.
11. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
11.1 Odpiranje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki zaradi pričakovane obsežnosti dokumentacije vlog ne bo javno, bo izvedla komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.
11.2 Dopolnjevanje vlog
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo zavržena. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko ministrstvo vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.
11.3 Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik ter pripravila predlog končnih prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.
12. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o izboru predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v 8 dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/ in na portalu Energetika: https://www.energetika-portal.si/.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.
13. Razpisna dokumentacija
Vsebina razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa je:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazci za izpolnjevanje vloge.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
14. Dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: jr-dist.mope@gov.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: https://www.energetika-portal.si/.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti