Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3139. Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)
3140. Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C)
3141. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F)
3142. Zakon o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B)
3143. Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H)
3144. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3217. Uredba o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije
3218. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Sklepi

3219. Sklep o uvrstitvi območij, na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
3220. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola

MINISTRSTVA

3145. Pravilnik o načinu vložitve zahtevkov, obveznih prilogah k zahtevku za izplačilo in rokih izplačil refundacij dodatkov za začasno premestitev
3146. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe
3147. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju
3148. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
3149. Navodilo o načinih obveščanja
3221. Odredba o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom

USTAVNO SODIŠČE

3150. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o davčnem postopku v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3151. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3152. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3153. Poročilo o gibanju plač za avgust 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3154. Skupni sporazum za uporabo videogramov avdiovizualnega dela
3155. Skupni sporazum za uporabo izvedb, posnetih na videogramih avdiovizualnega dela
3156. Skupni sporazum za uporabo avdiovizualnih del
3157. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

3158. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Borovnica

3210. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2023 – rebalans

Bovec

3159. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec
3160. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Cerknica

3161. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica
3162. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica
3163. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Cerknica v najem
3164. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Martin Krpan Cerknica in dodatnih ugodnosti za starše

Gorenja vas-Poljane

3165. Odlok o podelitvi naziva Častna občanka Občine Gorenja vas - Poljane
3166. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3167. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3168. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3169. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3170. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Grosuplje

3171. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2022

Idrija

3172. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič

Jesenice

3173. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
3174. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2024

Kranjska Gora

3175. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2024
3211. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska

Lendava

3176. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava

Ljubljana

3177. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
3178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

Nova Gorica

3212. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu

Piran

3213. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2023
3214. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja z dežjem in poplavami avgusta 2023
3215. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Piran

Podčetrtek

3179. Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek
3180. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Sevnica

3181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica
3182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
3183. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2023
3184. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
3185. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

3186. Odlok o urejanju in oddajanju zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec za namen vrtičkarstva
3187. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024

Straža

3188. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta prostovoljni šofer in uporabi vozila Občine Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

3189. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3191. Sklep o izvedbi participativnega proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2023

Šmartno pri Litiji

3192. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
3193. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora PO-44
3194. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3195. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

3196. Javno naznanilo o javni objavi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja OP 5 ZS 37 – JERMAN 2

Žalec

3197. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec
3198. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
3199. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
3200. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
3201. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žirovnica

3216. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023

Žužemberk

3202. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk
3203. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante v Zdravstveni postaji Žužemberk
3204. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Žužemberk
3205. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Žužemberk
3206. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Straža, Občine Dolenjske Toplice, Občine Semič in Občine Žužemberk
3207. Sklep o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Žužemberk
3208. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Žužemberk
3209. Sklep o zaračunanih cenah storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Žužemberk

POPRAVKI

3222. Popravek Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti