Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

Št. IZHOD-491-1146 Ob-3276/23, Stran 1976
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23) ter prvega odstavka 14. člena Uredbe o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/23) družba Borzen, d.o.o. objavlja
javni poziv 
JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije 
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva
Javni poziv je pripravljen na podlagi 6. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 in 49/23; v nadaljevanju: ZNPOVCE) ter 14. člena Uredbe o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/23; v nadaljevanju: Uredba).
Namen javnega poziva je podrobneje opredeliti načine dodeljevanja pomoči, tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne ali toplotne energije, pogoje za dodelitev pomoči, vrste dokazil za izkazovanje in izpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči, vrste upravičencev do pomoči ter intenzivnost in višino finančne pomoči skladno z Uredbo.
Dodeljevanje pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja je skladno z drugim odstavkom 6. člena ZNPOVCE del dejavnosti centra za podpore, ki jo izvaja Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju tudi center za podpore).
Pomoč po Uredbi se dodeli v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije in toplote brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.
Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in inštalirano moč proizvodne naprave, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (v nadaljevanju tudi projekt), in sicer za:
2.1. Proizvodne naprave
Sklop 1
A – proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti OVE. Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva. Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:
– A 1.1. fotonapetostna elektrarna
– A 1.2. fotonapetostna elektrarna – skupnostna
– A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
– A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
Sklop 2
B – proizvodnja električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko ali srednje podjetje oziroma enako ali manjšo od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro ali malih podjetij ali skupnosti OVE. Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva. Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:
– B 1.1. vetrna elektrarna
– B 1.2. vetrna elektrarna – skupnostna
Sklop 3
C – proizvodnja električne energije iz vodne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih ali srednjih podjetij ali skupnosti OVE. Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva.
D – soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih ali srednjih podjetij ali skupnosti OVE. Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva.
E – soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak z inštalirano močjo enako ali manjšo od 2 MW. Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:
– E 1.1. soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – biomasa
– E 1.2. soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – deponijski plin
– E 1.3. soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda
Sklop 4
F – soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase z inštalirano močjo enako ali manjšo od 10 MW.
Sklop 5
G – proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso) z inštalirano izhodno toplotno močjo večjo od 50 kW in manjšo od 10 MW z avtomatskim doziranjem peletov ali sekancev.
H – toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano izhodno toplotno močjo večjo od 50 kW in enako ali manjšo od 10 MW, s katerimi se proizvaja toplota iz obnovljivih virov energije. Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:
– H 1.1. toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA)
– H 1.2. toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)
– H 1.3. toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW.
2.2. Hranilniki
V okviru prijave posameznega projekta lahko prijavitelj hkrati vključi tudi shranjevanje električne ali toplotne energije. Pomoč za shranjevanje se dodeli na podlagi kapacitete hranilnika, za katerega se pomoč dodeli glede na inštalirano moč proizvodne naprave, h kateri je hranilnik prigrajen in zato ni opredeljen v ločenem sklopu.
Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE – elektrika ali OVE – soproizvodnja elektrike in toplote).
Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.
Da je hranilnik električne energije del posameznega projekta, mora biti priključen na isto merilno mesto na razdelilni transformatorski postaji kot nova proizvodna naprava.
Hranilnik toplote mora biti prigrajen k novim proizvodnim napravam (OVE-toplota ali OVE soproizvodnja elektrike in toplote). Hranilnik toplote, ki je prigrajen k novim proizvodnim napravam za izključno proizvodnjo električne energije, ni deležen pomoči po tem javnem pozivu.
Minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini:
– 10 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči PN za dnevne hranilnike
– 1.000 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči PN za sezonske hranilnike.
Pomoč se ne dodeli za nakup rabljenega, obnovljenega, pilotnega in prototipnega hranilnika.
3. Pogoji za prijavo na javni poziv in pogoji za dodelitev pomoči
3.1. Upravičenci
Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote, in je hkrati:
– pravna oseba,
– zadruga,
– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
– samoupravna lokalna skupnost.
Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.
Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja
Velikost podjetij je določena v skladu s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 (v nadaljevanju tudi Priloga 1), o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), in sicer:
– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov
Neodvisno podjetje je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja ali povezanega podjetja, kot ju določa Priloga 1.
Partnerska podjetja so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu odstavka 3 Priloge 1 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) ima samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3 Priloge 1 v lasti 25 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi). Izjeme so opredeljene v odstavku 2 Priloge 1.
Povezana podjetja so podjetja, kot jih opredeljuje Priloga 1 v odstavku 3.
Prijavitelj mora v vlogi priložiti podpisani izjavi (lastnoročni podpis oziroma podpis, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu), in sicer:
– izjavo o opredelitvi velikosti podjetja in
– izjavo o povezanih podjetjih v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.
Podjetje se ne obravnava kot mikro, malo ali srednje podjetje, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, razen v primerih, ki jih določa Priloga 1.
3.2. Pogoji za prijavo
Prijavitelj je upravičen do pridobitve pomoči po tem javnem pozivu ob izpolnjevanju naslednjih pogojev na dan oddaje vloge:
a. pomoč se za iste skupne stroške ne sme kombinirati z drugo pomočjo, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo;
b. prijavitelj ni podjetje v težavah v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, ki pa bo lahko predmet naknadnega preverjanja pri pristojnih organih s strani komisije;
c. prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, komisija pa bo pogoj iz te točke preverjala pri pristojnem ministrstvu;
d. prijavitelj nima neporavnanih vračil za preveč izplačane pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, komisija pa bo pogoj iz te točke preverjala pri pristojnem ministrstvu;
e. prijavitelj nima na dan prijave neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50,00 EUR, kar bo prijavitelj izkazal s potrdilom, izdanim s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj izpolnjuje pogoj iz te točke na dan oddaje vloge;
f. prijavitelj nima neporavnanih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do dneva prijave, kar bo prijavitelj izkazal s potrdilom, izdanim s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj izpolnjuje pogoj iz te točke na dan oddaje vloge;
g. za prijavitelja, ki je oseba, subjekt ali organ, in podjetje, ki je v lasti oseb, subjektov ali organov oziroma jih te osebe obvladujejo, ali podjetje, dejavno v industrijskih panogah, ne veljajo sankcije, ki jih je Evropska unija sprejela zaradi ruske agresije nad Ukrajino, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, ki pa bo lahko predmet naknadnega preverjanja pri pristojnih organih s strani komisije.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj potrdi s podpisano izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da jih izpolnjuje.
Prijavitelj mora v vlogi navesti skupne stroške projekta, pri čemer so skupni stroški projekta le tisti stroški, ki:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Skupni stroški so upravičeni le v okviru upravičenega namena za novo proizvodno napravo. Skupni stroški projekta bodo lahko predmet naknadnega preverjanja s strani komisije.
3.3. Posebni trajnostni in tehnični pogoji
a) Trajnostni pogoji:
Skladno z Uredbo mora biti za upravičenost do pomoči za posamezne tehnologije proizvodnih naprav zagotovljeno trajnostno izkoriščanje OVE v skladu s trajnostnimi pogoji, in sicer:
– izvedba projektov v nove proizvodne naprave za rabo obnovljivih virov energije, za katere se prejme pomoč, ne bo povzročila bistvene škode za okolje, skladno z Uredbo Komisije (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (Uradni list EU št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13);
– naprava za proizvodnjo električne energije ali soproizvodnjo električne energije in toplote na lesno biomaso mora upoštevati vsaj 60 % celotni izkoristek pretvorbe energije (dovedene z lesno biomaso) v električno energijo ter koristno toploto in/ali mehansko energijo;
– naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote na bioplin iz biomase lahko za proizvodnjo bioplina uporablja substrat, ki ne sme vsebovati več kot 25 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv (zrnja oziroma silaže prvih posevkov koruze in drugih pravih žit);
– naprava za soproizvodnjo električne energije in toplote na bioplin iz biomase mora upoštevati vsaj 60 % celotni izkoristek pretvorbe energije (dovedene z bioplinom) v električno energijo ter koristno toploto in/ali mehansko energijo;
– naprava za proizvodnjo električne energije oziroma soproizvodnjo električne energije in toplote iz geotermalne energije mora upoštevati izkoriščanje vsaj 25 % razpoložljive proizvedene toplote.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj potrdi s podpisano izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da jih izpolnjuje.
b) Tehnični in trajnostni pogoji za kotel na lesno biomaso z avtomatskim doziranjem peletov ali sekancev:
1) Minimalni izkoristek kotla na lesno biomaso s peleti/sekanci
Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti glede na nazivno toplotno moč ter vrsto lesne biomase skladen z naslednjimi zahtevami:
Nazivna toplotna moč kotla [kW]
Izkoristek kotla [%]
lesni sekanci
peleti
50–150
≥ 85
90
> 150–500
≥ 86
91
> 500
≥ 87
92
2) Emisije snovi v zrak
Kotel na lesno biomaso mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so skladne z vsakokratno veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2) oziroma Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18, 44/22 – ZVO-2 in 99/22).
Izpolnjevanje emisijskih zahtev prijavitelj dokazuje s poročilom o prvih meritvah pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2). Pri kotlih do največ 500 kW nazivne toplotne moči pa se lahko kot dokaz o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije, in sicer v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189.
c) Tehnični pogoji za toplotne črpalke:
Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov z nazivno izhodno toplotno močjo ≤ 400 kW 
Spodnja mejna vrednost sezonskega koeficienta učinkovitosti ogrevanja prostorov SCOP za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
zrak/voda
4,2
voda/voda
5,3
slanica(zemlja)/voda
4,8
Toplotne črpalke za druge tehnološke in procesne namene ter večje toplotne črpalke za ogrevanje > 400 kW: Glede na prevladujoč režim obratovanja, morajo toplotne črpalke dosegati vsaj naslednje minimalne vrednosti koeficienta učinkovitosti (COP):
TEHNIČNI POGOJ
COP
ZRAK-VODA
A2W35
3,8
A2W55
2,7
ZEMLJA-VODA
B0W35
4,4
B0W55
2,6
VODA-VODA
W10W35
5,7
W10W55
3,6
W10W75
2,5
W30W75
3,5
d) Pogoji glede hranilnika za električno energijo, ki je del projekta skupaj s proizvodno napravo:
– minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Izračun: minimalna kapaciteta [kWh] = 0,5 h *nazivna električna moč proizvodne naprave [kW]
– kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Izračun: Največja kapaciteta za katero se izplača pomoč [kWh] = 2 [h] *nazivna električna moč proizvodne naprave [kW]
e) Pogoji glede hranilnika za toploto, ki je lahko del projekta skupaj z proizvodno napravo:
– Kapaciteta hranilnika toplote [MWh], kjer je medij shranjevanja voda, se kapaciteta izračuna z naslednjo enačbo:
Q = V * dT *1,166/1000 
Q
kapaciteta hranilnika [MWh]
V
volumen hranilnika [m3]
dT
maksimalna temperaturna razlika med temperaturo polnjena in praznjenja hranilnika [K] – največ 50°K
1,166
konstanta (preračun glede na specifično toploto vode) [kWh/m3K]
– Za hranilnike toplote, kjer je v uporabi drug medij shranjevanja ali če se izkorišča tudi energija faznih prehodov, se kapaciteta hranilnika dokazuje s tehničnim izračunom v priloženem Idejnem projektu (IDP).
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva naslednje zahteve glede velikosti hranilnika toplote:
– minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave:
minimalna kapaciteta [MWh] = 1 h * nazivna izhodna toplotna moč proizvodne naprave [MW] 
– kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini:
– 10 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za dnevne hranilnike oziroma največ za kapaciteto 50 MWh: 
Največja kapaciteta za katero se izplača pomoč [MWh] = 10 h * nazivna izhodna toplotna moč proizvodne naprave [MW]
– 1.000 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za sezonske hranilnike oziroma največ za kapaciteto 100 MWh: 
Največja kapaciteta za katero se izplača pomoč [MWh] = 1.000 h * nazivna izhodna toplotna moč proizvodne naprave [MW] 
f) Način izračuna moči toplotnih sprejemnikov sončne energije:
Moč toplotnih sprejemnikov sončne energije (v nadaljevanju: TSSE), izračunana iz svetle površine vgrajenih TSSE S [m2] in faktorja moči Fm (0,5 kW/m2) na podlagi naslednje enačbe:
Moč TSSE [MW] = S [m2] * 0,5 [kW/m]2 / 1000 
3.4. Drugi posebni pogoji
Izvedba projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna naprava mora biti skladna z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije oziroma toplote, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi.
Isti prijavitelj lahko na javnem pozivu za posamezni projekt vloži eno vlogo. V primeru več projektov prijavitelj vloži vlogo za vsak projekt posebej. Če prijavitelj za isti projekt za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije poda več prijav, komisija upošteva le prvo prispelo prijavo, ostale zavrže.
4. Sredstva za dodelitev pomoči
4.1. Vir sredstev
Sredstva za pomoč za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja se, ne glede na četrti odstavek 16. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, skladno s 6. členom Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije zagotavljajo iz sredstev za izvajanje podpor centra za podpore.
4.2. Skupna višina predvidenih sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 80 milijonov eurov.
Razpoložljiva sredstva so po posameznih sklopih razdeljena na naslednji način:
Sklop 
Tipi naprav
Razpoložljiva sredstva 
v mio EUR
Sklop 1
A
42
Sklop 2
B
6
Sklop 3
C, D, E
5
Sklop 4
F
15
Sklop 5
G, H
12
Skupaj
80
Posamezni sklop se šteje za zaključeno celoto znotraj javnega poziva. Center za podpore lahko zaključi javni poziv za posamezni sklop potem, ko ugotovi, da so izčrpana sredstva, ki so na voljo znotraj posameznega sklopa.
Center za podpore lahko razpoložljiva sredstva za posamezne sklope tekom tega javnega poziva poviša. Obvestilo o spremembi višine razpoložljivih sredstev za posamezni sklop se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljevanju: Uradni list) in velja z naslednjim delovnim dnem po objavi.
Center za podpore lahko glede na dejansko prejete vloge prerazporedi razpoložljiva sredstva med posameznimi sklopi potem, ko ugotovi, da za določene sklope ni zanimanja oziroma po objavi tega javnega poziva v Uradnem listu ni prejel vlog, ki bi izčrpale sredstva, ki so na voljo v tem javnem pozivu. Obvestilo o prerazporeditvi razpoložljivih sredstev med posameznimi sklopi se objavi v Uradnem listu in velja z naslednjim delovnim dnem po objavi.
Če sredstva posameznega sklopa ne zadoščajo za dodelitev pomoči v višini, kot jo je navedel prijavitelj projekta v vlogi, lahko center za podpore dodeli zgolj delno višino pomoči za posamezni projekt (delna odobritev pomoči). V tem primeru center za podpore prijavitelja pozove na izjasnitev ali vztraja pri svoji prijavi projekta ali prijavo umika.
4.3. Višina in intenzivnost pomoči
Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW inštalirane moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsako tehnologijo posebej.
Tip naprave
Sklop za razpoložljiva sredstva
Najvišja višina pomoči glede na nazivno moč ali kapaciteto
Omejitev moči proizvodne naprave velika podjetja
Omejitev moči proizvodne naprave za srednja podjetja
Omejitev moči proizvodne naprave za mikro in mala podjetja ter skupnosti
A – proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije
Sklop 1
A 1.1. fotonapetostna elektrarna
Sklop 1
180 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostna 
Sklop 1
250 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
Sklop 1
350 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
Sklop 1
350 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
B – proizvodnjo električne energije iz vetrne energije 
Sklop 2
B 1.1. vetrna elektrarna
Sklop 2
280 EUR/kWe
1 MW
1 MW
18 MW
B 1.2. vetrna elektrarna – skupnostna
Sklop 2
350 EUR/kWe
1 MW
1 MW
18 MW
C – proizvodnjo električne energije iz vodne energije 
Sklop 3
400 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
D – soproizvodnjo iz geotermalne energije, 
Sklop 3
2.500 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
E – soproizvodnjo iz bioplina
Sklop 3
E 1.1. – soproizvodnjo iz bioplina – biomasa
Sklop 3
2.475 EUR/kWe
2 MW
E 1.2. – soproizvodnjo iz bioplina – deponijski plin
Sklop 3
500 EUR/kWe
2 MW
E 1.3. – Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin, – pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda 
Sklop 3
500 EUR/kWe
2 MW
F – soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, 
Sklop 4
3.035 EUR/kWe
10 MW
G – proizvodnjo toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso) 
Sklop 5
250 EUR/kWt
10 MW
H – Toplotne črpalke in sprejemniki – naprave večje ali enake 50 KW
Sklop 5
H 1.1. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA)
Sklop 5
810 EUR/kWt
10 MW
H 1.2. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)
Sklop 5
472 EUR/kWt
10 MW
H 1.3. Toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW
Sklop 5
342 EUR/kWt
10 MW
I – hranilnik električne energije
 
225 EUR/kWh
vezano na moč naprave
J – Hranilniki toplote
 
20 EUR/kWh
vezano na moč naprave
*kWe – nazivna električna moč naprave
*kWt – nazivna toplotna moč naprave
*kWh – kapaciteta hranilnika
Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 % skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:
– do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
– do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja,
– do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.
Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva in skladno s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.
Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči.
Stopnja intenzivnosti pomoči za vse ostale upravičence, ki niso podjetja, se smiselno določa po istih kriterijih kot za podjetja.
Shranjevanje električne in toplotne energije je lahko vključeno izključno v okviru posamezne proizvodne naprave in ne more biti ločen projekt. V tem primeru se intenzivnost pomoči izračuna na podlagi skupaj pridobljene pomoči za elektrarno in hranilnik v primerjavi s skupnimi stroški projekta.
5. Način in rok za predložitev vlog
5.1. Splošno
Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči (v nadaljevanju: vloga) lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.
Prijavitelj vlogo za javni poziv z oznako JP-OVE-01 odda izključno preko spletne aplikacije, na naslovu www.borzen.si, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
5.2. Rok za oddajo vloge
Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8. ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.
5.3. Vsebina vloge
Prijavitelj v vlogi navede oziroma priloži:
– osnovne podatke o vrsti, velikosti in lokaciji proizvodne naprave;
– načrtovano letno količino proizvedene energije iz OVE;
– oceno skupnih stroškov projekta;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena Uredbe – vsebina izjave je opredeljena v točki 3.2. tega poziva – pogoji za prijavo;
– izjavo o trajnostnih pogojih in nepovzročanju bistvene škode za okolje;
– izjavo o opredelitvi velikosti podjetja oziroma prijavitelja;
– izjavo o povezanih podjetjih v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami;
– potrdilo, izdano s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj na dan prijave nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50,00 EUR;
– potrdilo, izdano s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj na dan prijave nima neporavnanih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do dneva prijave;
– v primeru da se prijavitelj prijavlja na sklop 1–4, mora priložiti soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje;
– v primeru da se prijavitelj prijavlja na sklop 5, mora priložiti idejni projekt (IDP);
– v kolikor je prijavitelj drug subjekt kot dejanski lastnik nepremičnine oziroma priključnega mesta, je potrebno vlogi priložiti najemno pogodbo, izpis iz zemljiške knjige oziroma drug dokument, iz katerega je razvidna pravica do postavitve in vgradnje naprave;
– dokument, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti začetek del na projektu oziroma izjava, s katero prijavitelj potrdi datum načrtovanega začetka del;
– izjavo o seznanitvi in sprejemanju pogojev javnega poziva;
– izjavo, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost podatkov, navedenih v vlogi oziroma prilogah;
– izjavo, s katero pooblašča družbo Borzen, d.o.o., da opravi poizvedbe na pristojne institucije in organe glede podanih izjav;
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov;
– pooblastilo prijavitelja, če se vloga oddaja po pooblastilu;
– druge podatke, ki jih vsebuje prijavni obrazec.
6. Postopek in način za dodelitev pomoči
6.1. Splošno
Postopek dodeljevanja pomoči vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje zakoniti zastopnik družbe Borzen, d.o.o.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki nimajo statusa informacije javnega značaja do zaključka javnega poziva.
Komisija lahko kadarkoli od prijavitelja projekta zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev prijavljenega projekta.
6.2. Postopek dodeljevanja pomoči
6.2.1. Obravnava vlog
Vloge, prispele na podlagi javnega poziva, obravnava komisija, in sicer po vrstnem redu glede na prejem vloge.
Čas oddaje vloge izhaja iz časovnega žiga, ki ga ustvari spletna aplikacija. Obravnava vlog ni javna.
Komisija bo najprej preverila pravočasnost in popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno, ki niso vložene na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi prilogami oziroma če vloge prijavitelj projekta ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se zavržejo.
6.2.2. Poziv za dopolnitev vlog
V primeru, ko se ob pregledu vloge ugotovi, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove, da svojo vlogo dopolni.
Komisija prijavitelju projekta posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti, skladno s 87. členom Zakona o upravnem postopku. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame niti v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno obvestilo o vročitvi, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
6.2.3. Dopolnitev vloge
Prijavitelj projekta mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije centra za podpore v roku, kot je določen v pozivu za dopolnitev.
Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni poziv glede na čas oddaje prvotne vloge.
Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže, v kolikor komisija o njej ne more odločiti na podlagi stanja vloge.
6.2.4. Odločanje o dodelitvi pomoči, izdaja odločbe in obveščanje o izboru
Komisija po pregledu vloge prijavitelja odloči o odobritvi oziroma neodobritev pomoči.
Odločba o (ne)odobritvi pomoči bo prijavitelju projekta vročena osebno po pošti.
Zoper odločbo o (ne)odobritvi vloge prijavitelja je dovoljeno vložiti pritožbo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pri Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, neposredno pisno, pošlje po pošti ali poda ustno na zapisnik.
6.2.5. Objava podatkov
Po zaključenem javnem pozivu oziroma po zaključenem pozivu, ki se nanaša na posamezni sklop, center za podpore na svoji spletni strani www.borzen.si javno objavi podatke o dodelitvah pomoči.
7. Skrajni rok za dokončanje projekta in začetek obratovanja nove proizvodne naprave ter rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči
7.1. Rok za dokončanje projekta
Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve Uredbe, tj. 24. junija 2023. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi Uredbe.
Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del. V primeru, da je prijavitelj z deli že pričel, se datum začetka del izkaže z dokumentom, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti začetek del na projektu. Prijavitelj, ki z deli še ni pričel poda izjavo o predvidenem začetku del.
Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.
7.2. Predložitev dokazil in oddaja zahteve za izplačilo pomoči
Splošno
Po začetku obratovanja proizvodne naprave in v roku, določenem v odločbi, upravičenec centru za podpore elektronsko prek spletne aplikacije vloži zahtevo za izplačilo pomoči in predloži naslednja dokazila:
– deklaracijo za proizvodno napravo, če se ta pridobi po uredbi, ki ureja izdajo deklaracij (sklop 1–4); v primeru, da za projekt ali del projekta ni mogoče pridobiti deklaracije (sklop 5), se predloži zapisnik o zagonu in funkcionalnem preizkusu naprave;
– izpis iz registra osnovnih sredstev za proizvodno napravo ali kartico osnovnega sredstva, ki izkazuje skupne stroške projekta, pri čemer mora biti jasno razvidno kateri stroški se štejejo za skupne stroške projekta;
– kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali izjavo vodje projektiranja, da za projekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja ali izjavo vodje projektiranja, da za projekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, uporabno dovoljenje ni potrebno;
– kopijo kulturno-varstvenega soglasja, če je v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine to potrebno (odda se samo primeru, če fotonapetostna elektrarna uveljavlja pomoč vezano na sklop 1 – točka A 1.3.);
– soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje, če je bilo zaradi odstopanja inštalirane moči pridobljeno novo soglasje za priključitev in se razlikuje od soglasja, predloženega v vlogi;
– kopijo pogodbe o uporabi sistema ali drug dokument, iz katerega je razvidno, da je bila naprava priklopljena na omrežje ali dana v uporabo;
– kopijo dokazila o ustanovljeni skupnosti OVE, če je proizvodna naprava v lasti skupnosti OVE;
– poročilo o meritvah pooblaščene organizacije (kotel na lesno biomaso velikosti več kot 500 kW) ali tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije (kotel na lesno biomaso velikosti od 50 do 500 kW);
– tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidni tehnični parametri proizvodne naprave in izpolnjevanje zahtevanega izkoristka naprave. Dokumentacijo obvezno priložijo naprave, ki se prijavijo na sklop 5 – proizvodnja toplote;
– izjavo, s katero upravičenec pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost podatkov;
– izjavo, s katero pooblašča družbo Borzen, d.o.o., da opravi poizvedbe na pristojne institucije in organe glede podanih izjav;
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov;
– pooblastilo upravičenca, če se vloga oddaja po pooblastilu;
– druge podatke, ki jih vsebuje prijavni obrazec.
V kolikor je upravičenec do pomoči drug subjekt kot dejanski lastnik nepremičnine oziroma priključnega mesta, je potrebno vlogi priložiti najemno pogodbo, izpis iz zemljiške knjige oziroma drug dokument, iz katerega je razvidna pravica do postavitve in vgradnje naprave.
Center za podpore pri sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja preveri pravilnost podatkov glede priklopa proizvodne naprave na omrežje in inštalirane moči.
Rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči je najkasneje 12 mesecev od priklopa naprave v omrežje. Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še deset let od prejema pomoči.
Družba Borzen, d.o.o. si pridržuje pravico, da od upravičenca zahteva, da predloži kopijo listinske dokumentacije iz katere so razvidni skupni stroški projekta ter morebitno drugo dokumentacijo vezano na sam projekt. Družba Borzen, d.o.o. si pridružuje pravico, da komisija oziroma s strani komisije pooblaščeni izvajalec, v posameznih primerih opravi pregled investicije in dokumentacije na kraju samem.
Z oddajo vloge prijavitelj prevzema vso kazensko in materialno odgovornost za resničnost podatkov.
Izplačilo
Upravičencu, ki je v roku preko spletne aplikacije oddal vlogo za izplačilo in predložil vsa zahtevana dokazila, center za podpore izda dopolnilno odločbo, s katero odloči, ali se upravičencu izplača pomoč in v kakšni višini.
V primeru, da upravičenec ni oddal vseh zahtevanih dokazil, ga center za podpore pozove na dopolnitev.
Višina izplačila pomoči se določi na podlagi dejansko vgrajene inštalirane moči proizvodne naprave (EUR/kW) kot izhaja iz priložene dokumentacije in inštalirane kapacitete hranilnika energije (EUR/kWh) glede na moč proizvodne naprave, skupni znesek pomoči pa ne sme presegati zneska, določenega v odločbi o dodelitvi in intenzivnosti pomoči.
Na vlogi za izplačilo navedena inštalirana moč proizvodne naprave mora biti enaka, kot na deklaraciji za proizvodno napravo Agencije za energijo.
Če je iz zahtevka razvidno, da izpis iz registra osnovnih sredstev ali kartica osnovnega sredstva in ostali skupni stroški projekta izkazujejo nižjo vrednost skupnih stroškov na način, da pomoč preseže maksimalno dovoljeno intenzivnost pomoči glede na zahteve iz javnega poziva, se višina pomoči zmanjša na raven določil iz tega javnega poziva, ki opredeljuje intenzivnost pomoči.
Inštalirana moč proizvodne naprave, za katero je bila izdana odločba o dodelitvi, ne sme odstopati za več kot 25 % inštalirane moči in mora biti v skladu z omejitvami inštalirane moči iz odločbe. V primeru večjega odstopanja, center za podpore odločbo razveljavi ali odpravi. Odločba se odpravi ali razveljavi tudi v primeru, če je odstopanje manjše od 25 % inštalirane moči naprave, a je vlagatelj glede na velikost podjetja presegel omejitev velikosti proizvodne naprave glede na zahteve javnega poziva.
Izplačilo pomoči se izvede v 30 dneh od dneva, ko upravičenec predloži vsa dokazila kot izhaja iz izdane dopolnilne odločbe.
Zamuda roka za izplačilo in posledice
Če proizvodna naprava ni dokončana in ne deluje v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči, se po prvih treh mesecih zamude, za vsak nadaljnji mesec zamude, višina dodeljene pomoči zniža za 5 % višine dodeljene pomoči, po šestem mesecu pa se ta delež poveča na 10 % zneska višine dodeljene pomoči za vsak mesec zamude, razen če je zamuda nastala zaradi dejavnikov, na katere upravičenec do pomoči ne more vplivati in jih ni bilo mogoče razumno predvideti, kar ne vključuje zamud pri pridobivanju dovoljenj za projekt.
Če upravičenec v roku, ki ga je določil center za podpore v odločbi ne predloži dokazila za izplačilo pomoči, center za podpore razveljavi ali odpravi odločbo o dodelitvi.
Spremenjene okoliščine
Če med izvajanjem projekta nastopijo spremenjene okoliščine, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi pomoči, mora upravičenec center za podpore seznaniti z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu znani ali bi mu morali biti znani in bi lahko vplivali na odločitev centra za podpore o izplačilu pomoči.
Center za podpore:
– odpravi ali razveljavi odločbo o dodelitvi, če upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin ni upravičen do pomoči ali ne predloži dokazila za izplačilo pomoči v roku, ki ga določi center za podpore;
– spremeni odločbo o dodelitvi, če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin upravičen do drugačne višine pomoči ali če po izdaji odločbe nastanejo okoliščine, ki vplivajo na pogoje in podatke, določene v odločbi o dodelitvi, vendar višina pomoči ne more biti večja od navedene v odločbi o dodelitvi.
Če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin prejel pomoč, do katere ni upravičen, je to dolžan vrniti. Upravičenec lahko zaprosi za obročno vračilo neupravičeno prejetih sredstev, pri čemer rok za vračilo sredstev ne sme biti daljši od enega leta od izdaje sklepa. Višina in zapadlost posameznih obrokov se opredelita v sklepu. Za neupravičeno prejeta sredstva se od dneva izplačila pomoči obračunajo zakonske zamudne obresti.
8. Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem javnim pozivom, opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
Če center za podpore kadar koli med postopkom ali po končanem projektu ugotovi, da upravičenec ni podal pravih podatkov, ali je dal zavajajočo izjavo, ali so bila sredstva pomoči uporabljena nenamensko, ali se ugotovijo druge kršitve predpisov, izterja celoten znesek pomoči z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila pomoči.
Center za podpore vodi dokumentacijo javnega poziva, na podlagi katerega se dodeljujejo pomoči. Dokumentacija vsebuje podatke o imenu in sedežu upravičenca, proizvodni napravi, skupnih stroških projekta, višini pomoči, pogojih in izplačilih.
Dokumentacija se hrani deset let od zadnje dodelitve pomoči.
9. Dodatne informacije o javnem pozivu
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na tel. 01/620-76-17 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova ove@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije prijavitelja projekta, ne bo odločil drugače.
Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti