Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3157. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 9292.

  
Na podlagi določil Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Janko Širec
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Martina Krajnc
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Majda Marolt
in
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ki ga zastopa Vlasta Žulič
T A R I F N O   P R I L O G O 
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti 
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE 
1. člen 
(plače) 
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti se povečajo za 6 % in od vključno 1. 1. 2024 znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača v EUR
I.
638,81
II.
695,96
III.
770,24
IV.
901,70
V.
981,69
VI.
1.301,71
VII
1.610,31
VIII.
2.067,51
IX.
2.467,50
(2) Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega člena so določene za polni delovni čas oziroma z njim izenačen delovni čas.
(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.
(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca februarja tekočega leta sestanejo z namenom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač. Podpisniki KP KD se bodo skupaj prizadevali za sklenitev dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač do konca meseca oktobra tekočega leta. Kot podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in stanja panoge.
(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plač.
II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI 
2. člen 
(regres za letni dopust) 
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 1.500,00 EUR od 1. 1. 2024 dalje.
3. člen 
(povračilo stroška prehrane med delom) 
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen do povračila stroškov prehrane v višini 7,96 EUR na dan.
4. člen 
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela) 
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela v višini cene javnega prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,21 EUR na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.
(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini do 0,21 EUR za prevoženi kilometer.
5. člen 
(službeno potovanje v RS) 
Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
6. člen 
(službeno potovanje v tujino) 
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino.
7. člen 
(terenski dodatek) 
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
8. člen 
(nagrade dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju) 
Dijakom in študentom v času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse pripada nagrada v višini zgornjega zneska, ki se ne všteva v davčno osnovo.
III. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE 
9. člen 
(veljavnost Tarifne priloge) 
Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 1. 2024 dalje.
Ljubljana, dne 6. oktobra 2023
Podpisniki delodajalcev: 
 
Zbornica komunalnega gospodarstva 
mag. Janko Širec 
 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve 
Martina Krajnc 
 
Podpisniki delojemalcev: 
 
Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije 
Majda Marolt
 
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije 
Vlasta Žulič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 10. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-82 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 6/21.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti