Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

114. Pravilnik o službi za upravljanje ploščadi na mednarodnem letališču
115. Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih
116. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
117. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija ETRIX, ustanova za razvoj prebojne znanosti na področju nekonvencionalnih polj«
118. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Goran Dragić – ustanova za pomoč otrokom in mladini
119. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »Ustanova Zlati Slovenci«

SODNI SVET

120. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

121. Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021
122. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2020

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

123. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)

OBČINE

Borovnica

124. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica

Črnomelj

125. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2021

Hrpelje-Kozina

126. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022
127. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje - Kozina
128. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje - Kozina
129. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

130. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični
131. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zagradec

Kranj

132. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore
133. Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj

Litija

134. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Litija

Osilnica

135. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2021

Radeče

136. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2021
137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
138. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2021
139. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2021
140. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2021
141. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2021
142. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2021
143. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 1. 2021

Šmartno pri Litiji

144. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji
145. Odlok o turistični taksi v Občini Šmartno pri Litiji
146. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti