Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2230. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2323. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji
2324. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve

MINISTRSTVA

2231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev
2325. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 z notranjim trgom

USTAVNO SODIŠČE

2232. Odločba o delni razveljavitvi 107. in 149. do 152. člena Poslovnika Državnega zbora ter o ugotovitvi, da sta bila četrti odstavek 153. člena in drugi odstavek 154. člena Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2233. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije
2234. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2235. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2236. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
2237. Aneks št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
2238. Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2326. Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ankaran

2239. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021–2023«
2240. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021–2023«

Borovnica

2319. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 – rebalans

Bovec

2241. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2021

Celje

2242. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje

Črnomelj

2243. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2244. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2245. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2246. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dolenjske Toplice

2247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2021 – rebalans I

Gorenja vas-Poljane

2248. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2320. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Gorenja vas - Poljane

Idrija

2321. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, kjer se plačuje parkirnina

Ivančna Gorica

2249. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica

Jesenice

2250. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice

Kamnik

2251. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021

Kočevje

2252. Odlok o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju v Občini Kočevje
2253. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje
2254. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Kočevje
2255. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Koper

2256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
2257. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Ankaran za obdobje 2021–2023
2258. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Ankaran za obdobje 2021–2023

Kranj

2259. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
2260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj

Krško

2261. Odlok o javnih površinah za avtodome v občini Krško
2262. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
2263. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo
2264. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2265. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2266. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora – parkirišče na območju veljavnega ureditvenega načrta za naselje Raka (EUP RAK 02)
2267. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2021
2268. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 6 / 2021
2269. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. 95, parc. št. 96/4 in parc. št. 96/1, k.o. 1316 – Stara vas

Litija

2270. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2271. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Log-Dragomer

2272. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
2273. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021–2027

Loški Potok

2274. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2021

Mežica

2275. II. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2021
2276. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
2277. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Nova Gorica

2278. Odlok o razglasitvi enote dediščine Nova Gorica – Občinska palača za kulturni spomenik lokalnega pomena
2279. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2021

Piran

2280. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran št. 354-9/2020 z dne 24. 9. 2020

Postojna

2281. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stara vojašnica

Prebold

2282. Sklep o ukinitvi in izbrisu zaznambe javnega dobra
2322. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2021

Puconci

2283. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
2284. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2285. Sklep o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci

Razkrižje

2286. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2020
2287. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022
2288. Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Razkrižje
2289. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje Upravni organ: Krajevni ljudski odbor Globoka

Rečica ob Savinji

2290. Sklep o lokacijski preveritvi na parc. št. *91, 746/6-del, 746/10-del, 746/11-del in 909/2-del, vse v k.o. 922-Poljane v Občini Rečica ob Savinji – ID 2253
2291. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1086/1 921-Rečica ob Savinji

Ribnica

2292. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in mladinskih projektov v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

2293. Sklep o začetku priprave prvih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SD OPN 1)

Sodražica

2294. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica
2295. Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica
2296. Sklep o določitvi višine cene programov vrtca

Šempeter-Vrtojba

2297. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2021/2022

Škofljica

2298. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalne enote F5, F7, F8, F16, F25 in F30

Tolmin

2299. Odlok o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin
2300. Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj ter stanovanj za mlade
2301. Sklep o določitvi parkirnine na parkiriščih v mestu Tolmin
2302. Sklep o določitvi parkirnine na parkirišču v Modreju

Trebnje

2303. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje
2304. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje«
2305. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«

Tržič

2306. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ROČ 08 Ročevnica – Na jasi III
2307. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Tržič
2308. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Tržič
2309. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
2310. Pravilnik o dovolilnicah za vozila in tehničnih pripomočkih za upravljanje premičnih zapor
2311. Sklep o javnih parkirnih površinah na območju Občine Tržič, kjer se plačuje parkirnina
2312. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za spremembo namembnosti stavbe – srednja postaja žičnice na smučišču Zelenica v enoti urejanja prostora POD 14 – Smučišče Zelenica
2313. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

2314. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2021

Vipava

2315. Odlok o turističnem vodenju na območju Občine Vipava
2316. Odlok o vzdrževanju čistoče in splošnem redu v Občini Vipava

Zagorje ob Savi

2317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
2318. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti