Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2310. Pravilnik o dovolilnicah za vozila in tehničnih pripomočkih za upravljanje premičnih zapor, stran 6669.

  
Na podlagi 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) in 7. člena Odloka o cestno prometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 90/21) in Odloka o občinskih cestah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 90/21) izdajam župan Občine Tržič
P R A V I L N I K 
o dovolilnicah za vozila in tehničnih pripomočkih za upravljanje premičnih zapor 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
S tem pravilnikom se ureja:
– vrste dovolilnic;
– čas veljavnosti dovolilnic;
– grafično podobo, velikost in obliko dovolilnic;
– izdaja in zamenjava dovolilnic;
– tehnične pripomočke za upravljanje premičnih zapor.
Med tehnične pripomočke spadajo: ključ, daljinski upravljavec za odpiranje zapor ter podobni pripomočki.
II. VRSTE IN OBLIKA DOVOLILNIC 
2. člen 
Uporabljajo se naslednje vrste dovolilnic:
– parkirna dovolilnica,
– parkirni abonma za stanovalce,
– dovolilnica za redno dostavo,
– dovolilnica za izredni prevoz,
– parkirna dovolilnica za uradne osebe,
– dovolilnica za rezervirana parkirna mesta.
3. člen 
Dovolilnica se izda v obliki predpisanega obrazca. Grafične podobe posameznih dovolilnic so prikazane v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Velikost dovolilnice je 105 mm x 75 mm.
Dovolilnica vsebuje naslednje podatke:
– naziv dovolilnice
– veljavnost dovolilnice;
– zaporedno številko dovolilnice;
– registrsko številko vozila;
– območje javne parkirne površine;
– navodilo za pravilno uporabo dovolilnice (na hrbtni strani).
III. ČAS VELJAVNOSTI DOVOLILNIC 
Dovolilnica se izda za obdobje plačane takse ali povračila za izredni prevoz in je lahko dnevna, mesečna ali letna.
IV. IZDAJA IN ZAMENJAVA DOVOLILNIC 
4. člen
Vlagatelj mora za izdajo dovolilnice, razen parkirne dovolilnice in dovolilnice za izredni prevoz, pri pristojnemu organu vložiti vlogo.
V vlogi mora navesti naslednje podatke:
– podatki o vlagatelju (ime in priimek fizične osebe/naziv pravne osebe, naslov, telefonsko številko, elektronki naslov);
– navedbo vrste dovolilnice;
– navedbo lokacije javne parkirne površine;
– podatke o vozilu.
V vlogi za izdajo dovolilnice za redno dostavo vlagatelj navede še razloge za pridobitev dovolilnice.
5. člen 
Vlagatelj mora k vlogi za izdajo dovolilnice iz prejšnjega člena priložiti naslednje:
– prometno dovoljenje za vozilo;
– dokazilo o lastništvu stanovanjske enote, če le-to ni razvidno uradnih evidenc ali najemno pogodbo za stanovanjsko enoto za primer abonmaja za stanovalce;
– v primeru, kadar ima stanovanjska enota več solastnikov, dogovor med lastniki nepremičnine, kdo izmed njih bo upravičenec do parkirnega abonmaja za stanovalce;
– v primeru, ko lastnik stanovanjske enote potrebuje nego in oskrbo ter vsakodnevno pomoč na domu, izjavo, da se oskrbovanec za čas trajanja oskrbe odpove pravici do uporabe parkirnega mesta v korist oskrbovalca.
6. člen 
Pred izdajo dovolilnice mora vlagatelj poravnati predpisano takso, ki je določena v sklepu občinskega sveta o javnih parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina ali prevoznina, ki je določena v 30. členu Odloka o občinskih cestah v Občini Tržič.
Ob izdaji dovolilnice je upravičenec dolžan poravnati tudi materialne stroške v višini 2,00 EUR z DDV.
V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dovolilnice, se zahtevo vlagatelja zavrne.
7. člen 
Veljavno dovolilnico lahko upravičenec zamenja oziroma pridobi novo:
– ob zamenjavi registrske označbe vozila,
– ob njeni izgubi, uničenju ali poškodbi.
Ob izgubi dovolilnice upravičenec poda izjavo o njeni izgubi.
Ob zamenjavi dovolilnice je upravičenec dolžan plačati materialne stroške zamenjave v višini 2,00 EUR z DDV. Dovolilnica se ob zamenjavi nadomesti z novo, na kateri se navede, da gre za dvojnik. Veljavno dovolilnico mora upravičenec ob prevzemu nove (dvojnika) vrniti pristojnemu organu.
8. člen 
O izdanih dovolilnicah pristojni organ vodi evidenco.
V. PRIDOBITEV TEHNIČNEGA PRIPOMOČKA 
9. člen
Vlagatelj mora za pridobitev tehničnega pripomočka pri pristojnemu organu vložiti vlogo.
V vlogi mora navesti naslednje podatke:
– podatki o vlagatelju (ime in priimek fizične osebe/naziv pravne osebe, naslov, telefonsko številko, elektronki naslov);
– navedbo lokacije uporabe tehničnega pripomočka;
– razloge za pridobitev tehničnega pripomočka.
10. člen 
Ob predaji tehničnega pripomočka mora vlagatelj plačati materialne stroške izdelave v višini stroška posameznega tehničnega pripomočka.
11. člen 
Tehnični pripomoček lahko upravičenec zamenja ali pridobi novega:
– ob izgubi tehničnega pripomočka;
– ob iztrošenosti tehničnega pripomočka.
Ob izgubi ali iztrošenosti tehničnega pripomočka je upravičenec dolžan plačati materialne stroške zamenjave.
12. člen 
Ob prenehanju razloga za pridobitev tehničnega pripomočka ga mora upravičenec vrniti pristojnemu organu.
VI. PREHODNE DOLOČBE 
13. člen 
Dovolilnice, ki so bile izdane na podlagi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12, 41/13 in 54/15), veljajo do 31. 12. 2021.
VII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Tržič, dne 21. junija 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost