Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2299. Odlok o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin, stran 6648.

  
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 22. seji dne 22. junija 2021 sprejel
O D L O K 
o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa območja, način in pogoje taborjenja ter kampiranja in postavitve premičnih bivalnih enot v Občini Tolmin.
(2) V Občini Tolmin prenočevanje na prostem izven urejenih taborov in kampov ni dovoljeno.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– “tabor” je skupek šotorov na skupnem prostoru, namenjenih za začasno bivanje na prostem;
– “taborni prostor” je prostor, ki je namenjen za taborjenje in je na njem dovoljeno taboriti v skladu s Pravilnikom o taborjenjih enot Zveze tabornikov Slovenije;
– “taborjenje” je bivanje na prostem v šotoru, razen v kampih;
– “organizator taborjenja” je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki organizira taborjenje;
– “organizirano skupno bivanje oseb” je taborjenje, ki ga organizirajo Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijske enote ali tuje primerljive organizacije, ki organizirajo tabore z namenom vzgoje in izobraževanja, raziskovanja ali športne dejavnosti, to je tudi taborjenje, ki ga organizirajo šole ter druge vzgojne in izobraževalne institucije ter društva v okviru svojih programov;
– “dokumentacija o taboru” obsega podatke o organizatorju taborjenja in odgovorni osebi organizatorja, času taborjenja, parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem je taborni prostor, številu šotorov in udeležencev tabora ter opredelitev lokacij sanitarij in zabojnikov za smeti;
– “vzpostavitev v prvotno stanje” pomeni odstranitev vseh začasnih objektov, sanitarij in naprav z zemljišča, na katerem je bil taborni prostor, očiščenje zemljišča in odvoz odpadkov ter po potrebi zatravitev površin;
– “hujša kršitev” je več kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ali tega odloka;
– “kampiranje” je začasno bivanje na prostem v šotorih ali premičnih bivalnih enotah, v kampih;
– “premična bivalna enota” je vozilo, ki je urejeno tako, da ga je mogoče uporabljati tudi za začasno bivanje.
II. OBMOČJE IN POGOJI ZA TABORJENJE 
3. člen 
(1) Na območju Občine Tolmin je taborjenje za namen organiziranega skupnega bivanja oseb dovoljeno na podlagi dovoljenja, ki ga izda občinska uprava.
(2) Taborni prostor ne more obsegati obrežnega pasu ob vodotokih v širini 25 m, priobalnega pasu, poplavnih območij ter varstvenih pasov cest in elektrovodov.
4. člen 
(1) Dovoljenje za taborjenje se v skladu s tem odlokom lahko izda le, če gre za začasno organizirano skupno bivanje oseb pod mentorskim vodstvom in če je namen tabora vzgojno- izobraževalni ali znanstveno-raziskovalni.
(2) Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator taborjenja vložiti pri občinski upravi Občine Tolmin najpozneje 15 dni pred začetkom taborjenja.
(3) Organizator taborjenja mora ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja za taborjenje občinski upravi posredovati tudi priloge, s katerimi dokazuje izpolnitev pogojev iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
5. člen 
(1) Dovoljenje se lahko izda, če organizator taborjenja vlogi za pridobitev dovoljenja za taborjenje priloži naslednja dokazila:
– soglasje lastnika zemljišča ali upravljalca tabornega prostora;
– potrdilo o zagotovitvi premičnih stranišč in zagotovitvi praznjenja in čiščenja stranišč v času taborjenja ali dokazilo, da razpolaga z urejenimi stranišči, ki se nahajajo v objektu, ki je od tabornega prostora oddaljen največ 100 metrov;
– prikaz parkirnih mest;
– pogodbo z izvajalcem gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za zagotovitev odvoza odpadkov, skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin;
– program taborjenja, iz katerega je razvidno, da je namen taborjenja vzgojno-izobraževalni ali znanstveno-raziskovalni;
– soglasje pristojnega upravnega organa, če se taborni prostor nahaja na območju zavarovane narave ali kulturne dediščine.
(2) Če vlogi za pridobitev dovoljenja za taborjenje niso priložena dokazila iz prvega odstavka tega člena, se vloga zavrže kot nepopolna.
6. člen 
(1) Organizator taborjenja lahko izvaja taborjenje pod naslednjimi pogoji:
– da ima zagotovljeni najmanj dve premični stranišči na tabor ali najmanj dve stranišči v objektu, ki je od tabornega prostora oddaljen največ 100 metrov;
– na območju tabora je dovoljeno parkiranje največ dveh osebnih vozil, ki sta lahko parkirani na točno določenih mestih na tabornem prostoru, opredeljenem v dovoljenju za taborjenje, druga vozila udeležencev taborjenja so lahko parkirana izključno na javnih parkiriščih ali urejenih dostopnih mestih.
(2) V dovoljenju za taborjenje mora biti izrecno navedeno, kakšna dokazila iz 5. člena je predložil organizator in na kakšen način je zagotovil izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(1) Organizator taborjenja mora najkasneje 3 dni pred postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora o nameravani postavitvi ali odstranitvi tabora pisno obvestiti medobčinsko redarstvo v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Predstavnik medobčinskega redarstva o stanju na terenu pred postavitvijo in po odstranitvi tabora sestavi zapisnik, ki ga posreduje občinski upravi.
(2) Organizator taborjenja mora po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora na svoje stroške vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje. V kolikor po zaključku taborjenja na zemljišču ne vzpostavi prvotnega stanja organizator, je to na svoje stroške dolžan storiti lastnik ali upravljalec zemljišča.
(3) Če na zemljišču po zaključku taborjenja prvotnega stanja ne vzpostavita organizator oziroma lastnik ali upravljalec zemljišča, to na podlagi odredbe občinskega inšpektorja na stroške lastnika ali upravljalca zemljišča stori pooblaščena organizacija.
8. člen 
(1) S predhodnim soglasjem župana se lahko izjemoma dovoljenje izda tudi za postavitev tabora v sklopu javne prireditve, festivala, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem, a pod pogojem, da taborjenje ne traja več kot 7 dni. V zgoraj navedenih primerih ni treba dokazovati obstoja okoliščin iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
(2) Če organizator namerava postaviti tabor za namene iz prvega odstavka tega člena, je treba vlogo za izdajo dovoljenja vložiti pri občinski upravi Občine Tolmin najpozneje 30 dni pred začetkom taborjenja.
(3) Tudi za postavitev tabora iz prvega odstavka tega člena se glede postopka izdaje dovoljenja, razen pete alineje prvega odstavka 5. člena in druge alineje prvega odstavka 6. člena, v celoti uporabljajo določbe 5., 6. in 7. člena tega odloka.
III. OBMOČJE IN POGOJI ZA KAMPIRANJE 
9. člen 
(1) Kampiranje je na območju Občine Tolmin dovoljeno izključno v urejenih kampih.
(2) Lastnik lahko na svojem zemljišču tabori pod pogojem, da se to nahaja zunaj območja Triglavskega narodnega parka ter da ne gre za zemljišče v območjih, navedenih v drugem odstavku 3. člena tega odloka.
10. člen 
Premične bivalne enote je na območju Občine Tolmin dovoljeno postavljati le v kampih in na posebej urejenih postajališčih za avtodome.
IV. NADZOR 
11. člen 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka sta pristojna medobčinsko redarstvo in medobčinski inšpektor.
(2) Medobčinski redar in medobčinski inšpektor sta prekrškovna organa za vse prekrške po tem odloku, ki jih nadzorujeta v okviru svojih pristojnosti.
12. člen 
(1) Pooblaščene uradne osebe organov iz 7. in 11. člena tega odloka lahko pri izvrševanju nadzora na vpogled zahtevajo dovoljenje za taborjenje in dokumentacijo o taboru.
(2) Odgovorna oseba organizatorja mora na zahtevo občinskega redarja ali medobčinskega inšpektorja predložiti dovoljenje za taborjenje z vsemi prilogami, na podlagi katerih je bilo to dovoljenje izdano.
(3) V primeru hujših kršitev dovoljenja za taborjenje, to lahko preneha veljati. O prenehanju veljavnosti dovoljenja za taborjenje mora občinska uprava izdati odločbo.
(4) Skladno z drugim odstavkom 7. člena tega odloka, mora organizator v roku 24 ur, odkar mu je bila vročena odločba iz prejšnjega odstavka, poskrbeti, da udeleženci taborjenja zapustijo taborni prostor, in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.
13. člen 
(1) Z globo v višini 80 evrov se za prekršek na kraju samem kaznuje posameznik, ki prenočuje na prostem v nasprotju z drugim odstavkom 1. člena tega odloka.
(2) Z globo v višini 100 evrov se za prekršek na kraju samem kaznuje posameznik, ki tabori v nasprotju s 3. členom tega odloka.
(3) Z globo v višini 80 evrov se za prekršek na kraju samem kaznuje posameznik, ki kampira v nasprotju z 9. členom tega odloka.
(4) Z globo v višini 300 evrov se za prekršek na kraju samem kaznuje:
– posameznik, ki organizira taborjenje, ki ni začasno ali ni pod mentorskim vodstvom ali namen tabora ni vzgojno-izobraževalni, znanstveno-raziskovalni ali športni (prvi odstavek 4. člena);
– lastnik zemljišča ali upravljalec, ki po končanem taborjenju na zemljišču ne vzpostavi prvotnega stanja (tretji odstavek 7. člena).
(5) Z globo 1000 evrov se za prekršek kaznuje organizator taborjenja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, z globo 500 evrov pa odgovorna oseba organizatorja taborjenja v primeru:
– da ravna v nasprotju s 3. členom tega odloka;
– da organizira taborjenje, ki ni začasno ali pod mentorskim vodstvom ali namen tabora ni vzgojno-izobraževalni ali znanstveno-raziskovalni (prvi odstavek 4. člena);
– da ne zagotovi zadostnega števila stranišč za udeležence taborjenja (prvi odstavek 6. člena tega odloka);
– da tri dni pred postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora ne obvesti medobčinskega redarstva (prvi odstavek 7. člena);
– da po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora na zemljišču ne vzpostavi prvotnega stanja (drugi odstavek 7. člena);
– da občinskemu redarju ali medobčinskemu inšpektorju ne izroči na vpogled dovoljenja za taborjenje s prilogami (prvi odstavek 5. člena);
– da sta v taboru parkirani več kot dve vozili ali vozila niso parkirana na javnih parkiriščih ali urejenih dostopnih mestih (druga alineja prvega odstavka 6. člena).
V. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021
Tolmin, dne 22. junija 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost