Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2249. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, stran 6592.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. redni seji dne 21. junija 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(status, razmerja, ustanovitelj) 
(1) S tem odlokom Občina Ivančna Gorica ustanavlja za opravljanje javne službe in dejavnosti na kulturnem in turističnem področju ter za namene promocije, informiranja, protokola in upravljanja objektov v lasti občine ustanoviteljice, Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja.
(2) Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica).
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet Občine Ivančna Gorica.
2. člen 
(namen in poslanstvo) 
(1) Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma, promocije, informiranja, protokola in upravljanja objektov v lasti občine ustanoviteljice.
(2) Za uresničevanje poslanstva se zavod povezuje z vsemi izvajalci na področju kulture, turizma, promocije, informiranja in upravljanja objektov v lasti občine ustanoviteljice v občini ter regiji in širše, ki s svojimi programi in dejavnostjo sodelujejo pri pripravi programov in projektov ter pri promociji občine ter skrbi za usklajeno ponudbo le-teh v občini.
(3) Zavod je med drugim zadolžen za intenzivno promoviranje blagovne znamke Občine Ivančna Gorica »Prijetno domače« in opravljanje protokolarnih storitev.
(4) Evidenco objektov, ki jih upravlja zavod in so v lasti občine ustanoviteljice, vodi zavod.
(5) Za izvedbo programov zavod z drugimi izvajalci sklepa pogodbe.
3. člen 
(ime in sedež zavoda) 
(1) Ime zavoda: Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica.
Skrajšano ime zavoda: ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica.
(2) Sedež zavoda: Ivančna Gorica.
Sestavni del imena zavoda je sta tudi znak in grafična oblika imena.
Zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljice.
Zavod se vpiše v sodni register pristojnega sodišča.
(3) Znak zavoda vsebuje stilizirano podobo Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, grafična podoba zavoda pa vsebuje napis in valovnico v določeni barvni lestvici. Znak in grafična podoba zavoda sta priloga tega odloka.
(4) Zavod ima pečat okrogle oblike v velikosti premera 40 mm in je zelene barve. Sestavljen je iz teksta in podobe. Direktor določi rabo štampiljke s posebnim navodilom. Izgled pečata je priloga tega odloka.
4. člen 
(pravni status zavoda) 
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta odlok.
5. člen 
(uporaba izrazov) 
V aktu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.
DEJAVNOSTI ZAVODA 
6. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Zavod glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje naloge:
– zbiranje, evidentiranje, urejanje in hranjenje gradiva krajevne kulturne dediščine,
– organiziranje in prirejanje razstav, publikacij in drugih oblik predstavljanja dediščine in krajevnih posebnosti,
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, turistične ter druge prireditve, predstave in tekmovanja,
– organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese, delavnice in druge prireditve nekomercialne narave,
– opravljane gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično gostinske ponudbe kraja,
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost,
– pripravlja in izdaja vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture in turizma,
– skrbi za pripravo in izdajo razglednic, spominkov, knjižnega gradiva in promocijskega gradiva,
– izvaja informacijsko turistično dejavnost (informiranje obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev ipd.),
– spodbuja razvoj in promocijo kulturnih, turističnih in drugih programov,
– skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,
– spremlja in analizira razmere na področju kulture in turizma v občini,
– upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo na področju kulture in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanovitelj v skladu z zakonodajo,
– sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture in turizma,
– opravlja druge dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje,
– ozavešča, spodbuja in izobražuje lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju kulture in turizma, ki so v skupnem interesu.
(2) Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:
– organiziranje, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– organiziranje in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, športnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe – razen abonmajskih in dobrodelnih prireditev,
– predvajanje filmov,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov, infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev,
– ponuja pogodbene storitve v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
– trgovanje na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi,
– prodajo likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, športa itd.,
– prodajo turističnih storitev,
– prodajo lokalnih proizvodov,
– posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.),
– hotelske in gostinske storitve,
– opravljanje drugih dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
(3) Opravljanje drugih nalog ne sme ogroziti izvajanje javne službe.
7. člen 
(dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti) 
(1) Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C13.910
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.920
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.950
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C14.390
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
C16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C17.230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
C17.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C/18.120
Drugo tiskanje
C/18.130
Priprava za tisk in objavo
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C23.490
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
C25.930
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C32.200
Proizvodnja glasbil
C32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
G/46.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G/46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/46.340
Trgovina na debelo s pijačami
G/46.900
Nespecializirana trgovina na debelo
G/47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G46.220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G/47.250
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G46.310
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G46.320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G46.330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
G46.360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G46.370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G46.380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G46.390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G46.420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G46.440
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
G46.450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G46.470
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G46.480
Trgovina na debelo z urami in nakitom
G46.490
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.650
Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G46.660
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.690
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo materialom in sanitarno opremo
G46.730
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.202
Turistične kmetije s sobami
I55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I/55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I/56.101
Restavracije in gostilne
I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103
Slaščičarne in kavarne
I/56.104
Začasni gostinski obrati
I56.105
Turistične kmetije brez sob
I/56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290
Druga oskrba z jedmi
I/56.300
Strežba pijač
J/58.110
Izdajanje knjig
J758.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J/58.130
Izdajanje časopisov
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190
Drugo založništvo
J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140
Kinematografska dejavnost
J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.990
Drugo informiranje
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M/74.200
Fotografska dejavnost
M74.300
Prevajanje in tolmačenje
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.350
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
N77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N/79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/81.210
Splošno čiščenje stavb
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200
Dejavnost klicnih centrov
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010
Umetniško uprizarjanje
R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030
Umetniško ustvarjanje
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011
Dejavnost knjižnic
R/91.012
Dejavnost arhivov
R/91.020
Dejavnost muzejev
R/91.030
Varstvo kulturne dediščine
R/91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
R92.002
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.120
Dejavnost športnih klubov
R93.130
Obratovanje fitnes objektov
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.292
Dejavnost smučarskih centrov
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Glavna dejavnost zavoda je 91.030 – Varstvo kulturne dediščine.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko opravlja tudi drugo dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju dejavnosti, s katerimi uresničuje poslanstvo zavoda.
Zavod lahko svojo dejavnost po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice opravlja tudi za druge lokalne skupnosti. V ta namen mora zavod z lokalno skupnostjo skleniti pisno pogodbo, s katero le-ta prevzame odgovornost za obveznosti pri izvajanju takšne dejavnosti njenem območju.
ORGANI IN ORGANIZACIJA ZAVODA 
8. člen 
(organi zavoda) 
(1) Organa zavoda sta:
a. svet zavoda,
b. direktor.
(2) Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi.
a. Svet zavoda
9. člen 
(sestava sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik zaposlenih zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet ustanovitelja.
(4) Predstavnika zaposlenih zavoda imenujejo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih izvede svet zavoda.
(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet, na podlagi predlogov društev oziroma organizacij s področja delovanja javnega zavoda.
(6) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar največ za dvakratno dobo mandata zapored.
10. člen 
(volitve predstavnika delavcev) 
(1) Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
(2) Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi delavci zaposleni v zavodu, razen direktorja.
(3) Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo trije člani sveta zavoda. Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
(4) Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi imena kandidatov, ki so izvoljeni v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
(5) Kandidata za člana sveta zavoda mora predlagati najmanj deset odstotkov delavcev. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh po objavi sklepa o razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in druge podatke skladno s sklepom o razpisu volitev.
(6) Izvoljen je kandidat, ki dobi največ glasov delavcev, ki so volili.
11. člen 
(konstitutivna seja) 
Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor, najpozneje v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov, pri čemer rok začne teči z dnem imenovanja zadnjega člana. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed članov sveta zavoda izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
12. člen 
(odločanje in pristojnosti sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda, lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta (najmanj 3 člani). Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta.
(2) Svet zavoda s poslovnikom podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in vodenja.
(3) Svet zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– ocenjuje delo direktorja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– razpiše tajne volitve o glasovanju za člane sveta iz vrst zaposlenih,
– opravlja druge z zakonom oziroma s tem odlokom določene zadeve.
13. člen 
(predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat:
– če sam zahteva razrešitev,
– če zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– če je razrešen,
– če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,
– iz drugih razlogov, navedenih v Zakonu o zavodih ali Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
(2) V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena, član sveta sam zahteva razrešitev tako, da svetu zavoda poda odstopno izjavo, in sicer ali na sami seji sveta zavoda ali pisno. V primeru, če član sveta zavoda poda pisno odstopno izjavo, mora pisno odstopno izjavo nasloviti na Svet zavoda. Pisna odstopna izjava mora biti poslana priporočeno. Članu sveta zavoda v odstopni izjavi ni potrebno navajati razlogov za odstop.
(3) V primeru iz druge alineje prvega odstavka tega člena lahko članu sveta zavoda mandat preneha ali z odstopno izjavo ali z razrešitvijo. Član sveta zavoda je razrešen, če se zaradi bolezni ali daljše odsotnosti ali drugih razlogov, zaradi katerih ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda, ne more udeležiti treh zaporednih sej sveta zavoda oziroma če njegova odsotnost iz v tem odstavku navedenih razlogov traja dlje kot 6 mesecev. Član sveta zavoda lahko iz razlogov, ki so navedeni v tem odstavku, če oceni, da je to v interesu zavoda, tudi sam odstopi, in sicer tako, da poda odstopno izjavo. Za način podaje odstopne izjave se uporabljajo določbe o odstopni izjavi, navedene v prejšnjem odstavku.
(4) Član sveta zavoda je lahko razrešen, poleg razlogov navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, iz naslednjih razlogov:
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta,
– če se v šestih mesecih od nastopa mandata ne udeleži programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister.
(5) Član sveta zavoda, ki je predstavnik ustanoviteljice, je lahko razrešen tudi, če:
– ne zastopa interesov ustanoviteljice,
– ustanoviteljica ugotovi, da obstaja konflikt interesov na podlagi zakona.
(6) Predstavniku delavcev v primeru iz četrte alineje prvega odstavka tega člena preneha mandat člana sveta zavoda z dnem prenehanja delovnega razmerja.
(7) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
14. člen 
(sklic seje) 
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta zavoda, direktor zavoda, ustanoviteljica ali župan. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan.
b. Direktor
15. člen 
(imenovanje direktorja) 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor zastopa zavod v okviru svojih dejavnosti, za katero je zavod registriran, predstavlja in zastopa zavod, vodi in organizira delo zavoda ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica, na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(4) Pristojno delovno telo občinskega sveta objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Rok za sprejem prijave kandidatov na javni razpis ne sme biti krajši kot osem dni, rok v katerem se kandidata obvesti o izbiri, pa ne daljši od trideset dni od dneva objave razpisa.
(5) Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let. Direktor je imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj.
(6) Javni razpis se ponovi v primeru, da nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran oziroma se na razpis nihče ni prijavil. Občinski svet Občine Ivančna Gorica, pa za čas do imenovanja direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
(7) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj 3 leta vodstvenih delovnih izkušenj ali najmanj 5 let delovnih izkušenj na vsaj enem od področij delovanja javnega zavoda,
– višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika (tuj jezik),
– ima izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolski strokovni izobrazbi ali visokošolski univerzitetni izobrazbi, in sicer s področja družboslovja ali humanistike,
– izpolnjuje splošne pogoje določene z zakonom.
(8) Za višjo raven znanja tujega jezika se šteje:
– končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi tuj jezik, in opravljen izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz tujega jezika,
– zaključen vsaj dodiplomski študij iz tujega jezika,
– šolanje v drugi državi, kjer je tuj jezik uradni jezik, ali
– certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja tujega jezika.
(9) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na javni razpis priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(10) Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda predsednik sveta zavoda.
16. člen 
(naloge direktorja) 
(1) Naloge in pristojnosti direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt za srednjeročno petletno obdobje,
– sprejema program dela in finančni načrt ter je odgovoren za njegovo izvedbo,
– spremlja razvojne politike EU na področju delovanja,
– spremlja javne razpise za nepovratna sredstva s področja delovanja,
– pripravlja ustrezne projekte in oddaja vloge na razpise,
– sprejema akt, ki ureja organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– skrbi za trženje blaga in storitev,
– predlaga cene javnih kulturnih dobrin in drugih storitev, ki jih zagotavlja zavod,
– skrbi za promocijo zavoda in občine,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o pritožbah delavcev na prvi stopnji,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbe določenih nalog,
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice,
– druge naloge, določene s tem odlokom in predpisi.
(2) K aktom iz druge, tretje, sedme, osme in devete alineje daje soglasje svet zavoda.
17. člen 
(odgovornosti, pooblastila in nadomeščanje direktorja) 
(1) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(2) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, katere vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti in za katere je potreben sklep sveta zavoda.
(3) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili, v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
(4) V primeru direktorjeve odsotnosti mora direktor zagotoviti nadomeščanje.
18. člen 
(razrešitev) 
(1) Direktorja se predčasno lahko razreši:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organa zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja in malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
(2) Direktorja razreši Občinski svet Občine Ivančna Gorica po postopku, kot je bil imenovan. Pred sprejetjem sklepa o razrešitvi pristojni organ Občinskega sveta direktorja seznani z razlogi za razrešitev ter mu da možnost, da se o njih seznani. Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev.
(3) Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.
19. člen 
(posvetovalno telo direktorja) 
Direktor lahko imenuje posvetovalno telo za posamezno področje dela, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in, ki daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje različnih strokovnih vprašanj. V primeru ustanovitve posvetovalnega telesa direktorja, mora biti eden od članov posvetovalnega telesa predstavnik Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica in predstavnik Občinske turistične zveze Ivančna Gorica.
20. člen 
(nadomeščanje direktorja) 
V primeru odsotnosti direktorja zavod zastopa in predstavlja oseba, ki jo s sklepom določi direktor. Sklep mora vsebovati obseg in trajanje pooblastila za zastopanje in predstavljanje.
21. člen 
(podpisovanje listin) 
Posamezne zadeve in listine za zavod podpisujejo delavci, ki imajo posebna pooblastila, in sicer vsaj v mejah svojega delovnega področja. Finančne in bančne listine podpisujete po dva podpisnika, in sicer direktor in delavec, ki ga določi direktor.
22. člen 
(organizacija zavoda) 
V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti oblikujejo organizacijske enote. Organizacija zavoda se podrobneje določi z aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
23. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Ustanoviteljica zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
(2) Vse premično in nepremično premoženje in druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanoviteljice.
(3) Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zavod je odgovoren ustanoviteljici za dobro gospodarjenje s sredstvi, danimi v upravljanje.
24. člen 
(sredstva v upravljanju) 
(1) Ustanoviteljica s posebnim aktom določi premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju. Premoženje je del javne infrastrukture na področju kulture, turizma in športa in je zavodu dano v upravljanje za opravljanje njegove dejavnosti. S posebnim aktom se določijo medsebojne pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc in medsebojnega obveščanja.
(2) Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju dolžan ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnost.
(3) Zavod premoženja, s katerim upravlja, ne more s pravnimi posli odtujiti ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
(4) Zavod lahko za svojo dejavnost upravlja in koristi tudi druge prostore nepremičnin, ki se nahajajo na območju Občine Ivančna Gorica, če z njihovimi lastniki sklene ustrezno pogodbo o upravljanju in koriščenju.
25. člen 
(sredstva za delo) 
Zavod za svoje delo pridobiva sredstva:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in iz drugih javnih virov,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– z vstopninami,
– z donacijami in darili,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
26. člen 
(izračun sredstev za izvajanje dejavnosti) 
Osnova za izračun sredstev za izvajanje dejavnosti so:
– splošni stroški obratovanja,
– stroški za plačilo dela, v skladu s kadrovskim načrtom,
– sofinanciranje programskih materialnih stroškov,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture, na področju kulture, s katero zavod upravlja.
27. člen 
(zadolževanje) 
Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo v skladu z zakonom.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
28. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod praviloma nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, odloča ustanoviteljica na predlog direktorja, po predhodnem soglasju sveta zavoda.
29. člen 
(primanjkljaj) 
O načinu in višini pokritja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
30. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, vse v skladu s predpisi.
31. člen 
(odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda) 
(1) Ustanoviteljica za obveznosti zavoda odgovarja subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo za delovanje zavoda v proračunu ustanoviteljice.
(2) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
(3) Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnin v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen in za investicije, skladno s predhodnimi potrjenimi načrti.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA 
32. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Ustanoviteljica ima poleg pristojnosti določenih s tem odlokom in drugimi predpisi, še naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda (letnih izvedbenih načrtov) s plani in programi Občine Ivančna Gorica in območnimi in regijskimi plani in razvojnimi programi,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah, povezovanju ali prenehanju zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k investicijam in investicijskim vzdrževanjem,
– daje soglasje o namembnosti nepremičnin, s katerimi zavod upravlja in razpolaga.
(2) Zavod ima do ustanoviteljice naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa zavoda,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljice za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanoviteljici podatke, ki jih potrebuje za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in turizma.
(3) Zavod je dolžan na zahtevo pristojnega občinskega organa Občine Ivančna Gorica predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
(4) Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom, na zahtevo pristojnega občinskega organa Občine Ivančna Gorica pa posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
DRUGE DOLOČBE 
33. člen 
(računovodstvo) 
(1) Zavod vodi računovodstvo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti ter računovodskimi standardi za javne zavode, pri čemer je obvezno, da zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
(2) Podrobneje se računovodstvo uredi s splošnim aktom, ki ureja računovodstvo.
34. člen 
(finančno poslovanje) 
(1) Direktor je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah.
(2) Direktor lahko prevzema obveznosti v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
35. člen 
(splošni akti) 
Zavod ima lahko splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s tem odlokom, predvsem pa:
– splošni akt, ki ureja računovodstvo,
– splošni akt, ki ureja varstvo pri delu in požarno varnost,
– splošni akt, ki ureja delovanje sveta zavoda,
– splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
– druge splošne akte.
36. člen 
(delovna razmerja) 
(1) Plače in druge pravice iz delovnih razmerij zaposlenih zavoda se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za zaposlene v javnih zavodih, ob upoštevanju določb 45. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
(2) Uporaba kolektivnih pogodb in drugih splošnih aktov za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja se določijo s splošnim aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(abrogacija) 
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 98/13 in 17/14 – pop.).
38. člen 
(prenehanje veljavnosti statuta) 
S pričetkom veljavnosti tega odloka se preneha uporabljati Statut Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije, saj ga v skladu s 135. členom ZUJIK nadomesti ta odlok v celoti.
39. člen 
(nadaljevanje mandatov) 
Direktor in svet zavoda nadaljujeta delo do izteka mandata.
40. člen 
(neposredna uporaba predpisov) 
Za zadeve, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se uporabljajo določila Zakona o zavodih, razen če jih posebni zakon za posamezno področje delovanja zavoda ne ureja drugače.
41. člen 
(objava in veljavnost) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-0010/2021
Ivančna Gorica, dne 21. junija 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti