Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2234. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, stran 6543.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 5. člena Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 64/21) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Področje urejanja
To navodilo podrobneje ureja način in vsebino poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Vprašalnik PPDFT) na podlagi Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Sklep).
1.2 Predmet poročanja
Obvezniki poročanja (v nadaljevanju tudi: banke oziroma hranilnice) morajo v skladu s Sklepom zagotoviti podatke za izpolnitev Vprašalnika PPDFT o:
– inherentnem tveganju, ki obsega podatke o tveganjih glede na posamezne skupine ali vrste strank, geografskega tveganja, produktov, storitev in transakcij, distribucijskega kanala ter drugih tveganj;
– kontrolnem okolju, ki vsebuje informacije o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrol, ki jih je obveznik poročanja vzpostavil z namenom blažitve tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
– pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in namestnikih pooblaščenca (ime, priimek, funkcija in kontaktni podatki: telefon in elektronski naslov) ter odgovornem članu uprave ali poslovodstva za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (ime, priimek).
Za namene poročanja iz prejšnjega odstavka je temu navodilu priložen Vprašalnik PPDFT, ki vključuje:
– I – inherentno tveganje,
– K – kontrolno okolje (vključuje tudi podatke o pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovih namestnikih).
1.3 Način poročanja
Obvezniki poročanja posredujejo podatke Vprašalnika PPDFT Banki Slovenije v datoteki XML na način, določen v 2. točki tega navodila, upoštevajoč tehnične zahteve in postopke za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti, ki so objavljeni na spletni strani: https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/tehnicna-navodila-in-xml-sheme/ppdft-porocanje-banki-slovenije.
1.4 Rok za posredovanje poročil
Obvezniki poročanja v skladu s Sklepom podatke poročajo letno, najpozneje do 30. aprila tekočega leta, in sicer za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12 (v nadaljevanju: poročevalsko leto).
2. IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA PPDFT 
2.1 Okrajšave in opredelitve pojmov
Če ni določeno drugače, imajo pojmi, uporabljeni v tem navodilu in Vprašalniku PPDFT, enak pomen kot v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.; v nadaljevanju: ZPPDFT-1).
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem navodilu in Vprašalniku PPDFT, imajo naslednji pomen:
– Seznam visoko tveganih tretjih držav je seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in/ali povečano tveganje za pojav PD/FT ter je objavljen na spletni strani Urada (upošteva se seznam, veljaven na dan 31. 12. poročevalskega leta).
– Aktivne stranke so stranke, ki so imele na dan 31. 12. vsaj eno aktivno pogodbo. Osebe, ki se pojavljajo le v vlogi zakonitega zastopnika, osebe, pooblaščene za zastopanje dejanskega lastnika, zastavitelja ali poroka se ne upoštevajo, prav tako se ne upoštevajo osebe, ki z banko oziroma hranilnico nimajo sklenjenega poslovnega razmerja (angl. walk in customers), razen kadar Vprašalnik PPDFT izrecno tako zahteva (npr. v primeru predplačniških kartic).
– Rezident/nerezident ima enak pomen kot v 2. členu Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12).
Za namen tega navodila in Vprašalnika PPDFT veljajo okrajšave, navedene v spodnji tabeli 1.
Tabela 1: Tabela okrajšav
BS
Banka Slovenije
FI
finančna institucija
FO
fizična oseba
LJSE
Ljubljanska borza
NT
nizko tveganje
OE
organizacijska enota
OT
običajno tveganje
OTS
ocena tveganja stranke
PD/FT
pranje denarja/financiranje terorizma
PIO
politično izpostavljena oseba
PO
pravna oseba
PPDFT
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
PT
povečano tveganje
RS
Republika Slovenija
SME
poslovno področje poslovanja banke oziroma hranilnice z malimi in srednje velikimi podjetji ter s. p. in zasebniki (angl. small and medium enterprises)
SNR
Služba notranje revizije
S. P.
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
Urad 
Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
VT
visoko tveganje
2.2 Podatkovni tip
Vsako polje v Vprašalniku PPDFT, za katerega se zahteva vnos podatkov, ima določen tip, in sicer:
– i
celo število;
– m
znesek. Zneski se navajajo v evrih, brez pik in brez decimalnih mest. Za preračunavanje zneskov iz tuje valute v evre naj banka oziroma hranilnica upošteva srednji tečaj Banke Slovenije na dan 31. 12.;
– s
niz dolžine do 2000 znakov s presledki;
– e
izbor s seznama vrednosti. Tipa e so vsa polja, v katerih je navedena lista vrednosti (numerični del in opis za izbiro vrednosti). Poroča se le numerični del oziroma niz »na«, če predmet poročanja za banko oziroma hranilnico ni relevanten);
– d
datum, format YYYY-MM-DD.
2.3 Obveznost vnosa
Pri izpolnjevanju Vprašalnika PPDFT je obvezen vnos podatkov v prazna (bela) polja, sivo obarvana polja se ne poročajo.
Če banka oziroma hranilnica ne ponuja produkta ali storitve oziroma stranke produkta ne koristijo, se poroča:
– na
če banka oziroma hranilnica ne ponuja produkta, storitve ali kadar zahteva ni relevantna za banko oziroma hranilnico. Niz »na« se lahko vnese torej tudi v polja, kjer je predviden tip i, m, s ali d;
– 0
»nič« v primeru, kadar produkt ali storitev banka oziroma hranilnica sicer ponuja, ampak nima strank, ki jih koristijo.
2.4 Vsebinska opredelitev postavk I – inherentno tveganje
2.4.1 Poročanje po postavkah stolpcev 
V stolpcu postavke 0010 se poroča skupno število ali skupni znesek (glede na predmet poročanja po vrsticah, kar je natančneje določeno v tabeli 3), v stolpcih postavk od 0020 do 0120 pa se poroča število ali znesek po posameznih poslovnih področjih poslovanja, v okviru katerega banka oziroma hranilnica posameznim skupinam FO in/ali PO ponuja produkte in storitve. O posamezni stranki (FO ali PO) se poroča samo v enem poslovnem področju. Pojasnila, vezana na poročanje po poslovnih področjih, so podana v spodnji tabeli 2.
Tabela 2: Pojasnila za poročanje po stolpcih postavk I – inherentno tveganje
Postavka 
stolpca
Vsebinska navodila in pojasnila za poročanje po stolpcih
0010
SKUPAJ 
Poroča se skupno število ali skupni znesek glede na predmet poročanja po vrsticah, kar je natančneje določeno v tabeli 3. 
0020
POSLOVANJE Z OBČANI – FO 
Poslovanje z občani (angl. retail banking) je storitev, ki zajema ponujanje različnih produktov in storitev strankam, ki so FO. O strankah, o katerih se poroča v poslovnem področju poslovanja z občani, se ne poroča v poslovnem področju privatnega bančništva.
0030
PRIVATNO BANČNIŠTVO – FO 
Privatno bančništvo (angl. private banking) oziroma zasebno bančništvo je storitev, ki zajema upravljanje celotnega finančnega položaja in je običajno namenjena strankam z večjim premoženjem. Pri tem je treba razlikovati med osebnim in zasebnim bančništvom. Osebno bančništvo sicer predvideva bolj osebno obravnavo, vendar je obseg storitev, ki jih banka oziroma hranilnica ponuja stranki, precej manjši kot pri zasebnem bančništvu. Privatno oziroma zasebno bančništvo je še bolj individualno usmerjeno, namenjeno predvsem zahtevnejšim in premožnejšim strankam. Odvijalo naj bi se v specializiranih bančnih enotah, predvsem zaradi zagotavljanja večje diskretnosti pri ponudbi teh storitev.
V stolpcu postavke 0030 se poroča o poslovanju s strankami, ki so FO. O strankah, o katerih se poroča v poslovnem področju privatnega bančništva, se ne poroča v poslovnem področju poslovanja z občani.
0040
PRIVATNO BANČNIŠTVO – PO 
Za privatno bančništvo glej pojasnilo stolpca postavke 0030. 
V stolpcu postavke 0040 se poroča o poslovanju s strankami, ki so PO.
0050
SME – PO + S.P. 
V stolpcu postavke 0050 se poroča o poslovanju s SME. Za določitev, katere PO sodijo v poslovno področje poslovanja s SME in katere v poslovno področje poslovanja z velikimi podjetji, banka oziroma hranilnica upošteva interni kriterij. 
0060
POSLOVANJE Z VELIKIMI PODJETJI – PO 
Poslovanje z velikimi podjetji (angl. corporate banking) je poslovno področje poslovanja bank oziroma hranilnic z velikimi podjetji in/ali FI. Za določitev, katere PO sodijo v poslovno področje poslovanja s SME in katere v poslovno področje poslovanja z velikimi podjetji, banka oziroma hranilnica upošteva interni kriterij.
V stolpcu postavke 0060 se poroča o poslovanju s PO.
0070
POSLOVANJE Z VELIKIMI PODJETJI – FI 
Za poslovanje z velikimi podjetji glej pojasnilo stolpca postavke 0060. 
V stolpcu postavke 0070 se poroča o poslovanju s FI.
0080
KORESPONDENČNO BANČNIŠTVO – FI 
Korespondenčno bančništvo (angl. correspondent banking) je ponujanje kontokorentnih in korespondenčnih produktov (loro/nostro računi, ključi SWIFT) FI in morebitnim velikim podjetjem. V Vprašalniku PPDFT se poroča število ali znesek sklenjenih LORO računov (račun druge FI/PO pri banki oziroma hranilnici), izjemoma v vrstici postavke 0300, kjer se upoštevajo vse FI in PO, ki so članice sistema SWIFT in imajo z banko oziroma hranilnico izmenjan ključ RMA.
V stolpcu postavke 0080 se poroča o poslovanju s FI.
0090
KORESPONDENČNO BANČNIŠTVO – druge PO 
Za korespondenčno bančništvo glej pojasnilo stolpca postavke 0080. 
V stolpcu postavke 0090 se poroča o poslovanju s PO.
0100
INVESTICIJSKO BANČNIŠTVO – FO 
Investicijsko bančništvo je poslovno področje, v okviru katerega banke oziroma hranilnice ponujajo investicijske storitve in posle (zlasti storitve posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev). 
V področju investicijskega bančništva se poroča o strankah, ki jim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle ter hkrati o njih ni poročala v drugem poslovnem področju. V stolpcu postavke 0100 se poroča o poslovanju s FO.
0110
INVESTICIJSKO BANČNIŠTVO – PO 
Za investicijsko bančništvo glej pojasnilo stolpca postavke 0100. 
V stolpcu postavke 0110 se poroča o poslovanju s PO.
0120
INVESTICIJSKO BANČNIŠTVO – FI 
Za investicijsko bančništvo glej pojasnilo stolpca postavke 0100. 
V stolpcu postavke 0120 se poroča o poslovanju s FI.
2.4.2 Poročanje po postavkah vrstic
V spodnji tabeli 3 so podana vsebinska pojasnila za poročanje podatkov inherentnega tveganja po postavkah vrstic.
Tabela 2: Pojasnila za poročanje po vrsticah postavk I – inherentno tveganje1
Postavka 
vrstice
Vsebinska navodila in pojasnila za poročanje po vrsticah
0010
1.1 Skupno število strank, s katerimi ima zavezanec sklenjeno poslovno razmerje 
Poroča se število aktivnih strank.
1.2 Kategorija tveganosti stranke 
Banka oziroma hranilnica mora v skladu z ZPPDFT-1 oceniti tveganje PD/FT pri svojem poslovanju. Za ta namen mora oceniti, v kolikšni meri so njihove stranke tvegane z vidika PD/FT. Minimalni standardi kriterijev za umestitev strank v posamezno kategorijo tveganosti so navedeni v Smernicah o oceni tveganja PD/FT1.
Razdelitev skupnega števila aktivnih strank (postavka vrstice 0010) se poroča v vrsticah postavk od 0020 do 0050. 
0020
1.2.1 Stranke s kategorijo tveganosti NT.
0030
1.2.2 Stranke s kategorijo tveganosti OT.
0040
1.2.3 Stranke s kategorijo tveganosti PT.
0050
1.2.4 Stranke s kategorijo tveganosti VT.
1.3 Rezidentstvo stranke
0060
1.3.1 Stranka je rezident 
Poroča se število aktivnih strank rezidentov.
0070
1.3.2 Stranka je nerezident 
Poroča se število aktivnih strank nerezidentov.
1.5 Politično izpostavljene osebe (PIO)
0090
1.5.1 Stranka je PIO 
Poroča se število aktivnih strank, ki so FO in imajo status PIO. 
0100
1.5.2 Stranka, katere zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik je PIO 
Poroča se vsota števila aktivnih strank (PO in FO), katerih zakoniti zastopnik ali pooblaščenec je PIO, in števila aktivnih strank PO, katerih dejanski lastnik je PIO. Če je PIO tudi sama stranka (FO), se o tej stranki poroča v vrstici postavke 0090.
1.6 Prijave Uradu
0110
1.6.1 Stranka je bila prijavljena Uradu 
Poroča se število vseh strank, prijavljenih Uradu zaradi suma PD/FT v poročevalskem letu (in ne število poslanih prijav, saj ena prijava lahko vsebuje več strank). Upoštevajo se vse prijavljene stranke, ne glede na to, ali so v poročevalskem letu postale neaktivne (npr. zaradi prekinitve poslovnega razmerja). Upoštevajo se tudi povezane osebe, ki jih je banka oziroma hranilnica sporočila Uradu, pod pogojem, da ima ta povezana oseba z banko oziroma hranilnico sklenjeno poslovno razmerje.
0120
1.6.2 Urad je za stranko poslal poizvedbo 
Poroča se število aktivnih strank, za katere je Urad banki oziroma hranilnici poslal poizvedbo v poročevalskem letu.
0130
1.6.3 Urad je za stranko poslal zahtevo za zadržanje sredstev 
Poroča se število aktivnih strank, za katere je Urad banki oziroma hranilnici poslal zahtevo za zadržanje sredstev v poročevalskem letu.
1.7 Družbe, ki delujejo v industriji oziroma katerih dejavnost je: 
0140
1.7.1 izdaja, posredovanje, hramba virtualnih sredstev oziroma druga dejavnost, povezana z virtualnimi sredstvi 
Poroča se število aktivnih strank, ki imajo registrirano dejavnost v industriji oziroma katerih dejavnost je izdaja, posredovanje in/ali hramba virtualnih sredstev oziroma druga dejavnost, povezana z virtualnimi sredstvi. Upoštevajo se tudi stranke, za katere je banka oziroma hranilnica na podlagi skrbnega poznavanja strank ugotovila, da se ukvarjajo z eno od navedenih dejavnosti.
0300
1.9 Število izmenjanih ključev SWIFT (korespondenčni odnosi) 
Poročajo se vsi FI in PO, ki so članice sistema SWIFT in imajo z banko oziroma hranilnico izmenjan ključ RMA, ne glede na obseg poslovanja.
 
2.3 Sedež, stalno prebivališče stranke
0390 
2.3.1 Stranka ima sedež, stalno prebivališče v RS 
Poroča se število aktivnih strank, ki imajo sedež, stalno prebivališče v RS.
0400 
2.3.2 Stranka ima sedež, stalno prebivališče v državi s Seznama visoko tveganih tretjih držav (brez omejevalnih ukrepov) 
Poroča se število aktivnih strank, ki imajo sedež, stalno prebivališče v državi s Seznama visoko tveganih tretjih držav. Ne upošteva se seznama držav, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi. Če pa je država tako na seznamu držav, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi, kot tudi na drugih seznamih v okviru Seznama visoko tveganih tretjih držav (npr. seznam držav v skladu z delegirano uredbo EU), se to državo upošteva ter se o strankah, ki imajo sedež, stalno prebivališče v tej državi, poroča tako v vrstici postavke 0400 kot tudi 0410. 
0410 
2.3.3 Stranka ima sedež, stalno prebivališče v državi, za katero veljajo omejevalni ukrepi 
Poroča se število aktivnih strank, ki imajo sedež, stalno prebivališče v državi, za katero veljajo omejevalni ukrepi. Upošteva se seznam držav, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi, ki je del Seznama visoko tveganih tretjih držav. 
 
2.4 Državljanstvo stranke 
0420
2.4.1 Stranka je državljan RS 
Poroča se število aktivnih strank, ki so državljani RS. 
0430
2.4.2 Stranka je državljan države s Seznama visoko tveganih tretjih držav (brez omejevalnih ukrepov) 
Poroča se število aktivnih strank, ki so državljani države s Seznama visoko tveganih tretjih držav, brez seznama držav, zoper katere veljajo nekateri omejevalni ukrepi. Če pa je država tako na seznamu držav, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi, kot tudi na drugih seznamih v okviru Seznama visoko tveganih tretjih držav (npr. seznam držav v skladu z delegirano uredbo EU), se to državo upošteva ter se o strankah, ki so državljani te države, poroča tako v vrstici postavke 0430 kot tudi 0440.
0440
2.4.3 Stranka je državljan države, za katero veljajo omejevalni ukrepi 
Poroča se število aktivnih strank, ki so državljani države, za katero veljajo omejevalni ukrepi. Upošteva se seznam držav, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi, ki je del Seznama visoko tveganih tretjih držav. 
 
3.1 Transakcijski računi rezidentov 
Pri poročanju v poslovnem področju korespondenčno bančništvo (stolpca postavk 0080 in 0090) se poroča število oziroma vsota prilivov/odlivov na/iz računov LORO, ki jih imajo FI/PO s sedežem v RS odprte pri banki oziroma hranilnici.
0480
3.1.1 Število transakcijskih računov rezidentov 
Poroča se število odprtih transakcijskih računov rezidentov, po stanju na dan 31. 12. 
0490
3.1.2 Prilivi na račun 
Poroča se vsota vseh prilivov na transakcijske račune rezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni prilivi. 
0500
3.1.3 Odlivi z računa 
Poroča se vsota vseh odlivov s transakcijskih računov rezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni odlivi. 
0510
3.1.4 Število prilivov na račun 
Poroča se število vseh prilivov na transakcijske račune rezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni prilivi.
0520
3.1.5 Število odlivov z računa 
Poroča se število vseh odlivov s transakcijskih računov rezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni odlivi. 
 
3.2 Transakcijski računi nerezidentov 
Pri poročanju v poslovnem področju korespondenčno bančništvo (stolpca postavk 0080 in 0090) se poroča število oziroma vsota prilivov/odlivov na/iz računov LORO, ki jih imajo FI/PO s sedežem zunaj RS odprte pri banki oziroma hranilnici.
0530
3.2.1 Število transakcijskih računov nerezidentov 
Poroča se skupno število odprtih transakcijskih računov nerezidentov, po stanju na dan 31. 12.
0540
3.2.2 Prilivi na račun 
Poroča se vsota vseh prilivov na transakcijske račune nerezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni prilivi. 
0550
3.2.3 Odlivi z računa 
Poroča se vsota vseh odlivov s transakcijskih računov nerezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni odlivi.
0560
3.2.4 Število prilivov na račun 
Poroča se število vseh prilivov na transakcijske račune nerezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni prilivi. 
0570
3.2.5 Število odlivov z računa 
Poroča se število vseh odlivov s transakcijskih računov nerezidentov v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni odlivi.
 
3.3 Transakcijski računi rezidentov z e-banko 
Transakcijski računi z e-banko so vsi računi, ki imajo omogočeno poslovanje prek e-banke (ne glede na to, ali lahko e-banko uporablja stranka ali pooblaščenec na računu).
0580
3.3.1 Število transakcijskih računov rezidentov z e-banko 
Poroča se število odprtih transakcijskih računov rezidentov, ki imajo omogočeno poslovanje prek e-banke, po stanju na dan 31. 12. 
0590
3.3.2 Prilivi na račun 
Poroča se vsota vseh prilivov na transakcijske račune rezidentov z e-banko v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni prilivi.
0600
3.3.3 Odlivi z računa 
Poroča se vsota vseh odlivov s transakcijskih računov rezidentov z e-banko v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni odlivi.
0610
3.3.4 Število prilivov na račun 
Poroča se število vseh prilivov na transakcijske račune rezidentov z e-banko v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni prilivi.
0620
3.3.5 Število odlivov z računa 
Poroča se število vseh odlivov s transakcijski računov rezidentov z e-banko v poročevalskem letu. Upoštevajo se tudi interni odlivi.
 
3.4 Transakcijski računi nerezidentov z e-banko 
Transakcijski računi z e-banko so vsi računi, ki imajo omogočeno poslovanje prek e-banke (ne glede na to, ali lahko e-banko uporablja stranka ali pooblaščenec na računu). 
0630
3.4.1 Število transakcijskih računov nerezidentov z e-banko 
Poroča se število odprtih transakcijskih računov nerezidentov, ki imajo omogočeno poslovanje prek e-banke, po stanju na dan 31. 12.
0640
3.4.2 Prilivi na račun 
Poroča se vsota vseh prilivov na transakcijske račune nerezidentov z e-banko. Upoštevajo se tudi interni prilivi.
0650
3.4.3 Odlivi z računa 
Poroča se vsota vseh odlivov s transakcijskih računov nerezidentov z e-banko. Upoštevajo se tudi interni odlivi.
0660
3.4.4 Število prilivov na račun 
Poroča se število vseh prilivov na transakcijske račune nerezidentov z e-banko. Upoštevajo se tudi interni prilivi.
0670
3.4.5 Število odlivov z računa 
Poroča se število vseh odlivov s transakcijskih računov nerezidentov z e-banko. Upoštevajo se tudi interni odlivi.
 
3.5 Predplačniške kartice
0680
3.5.1 Število izdanih predplačniških kartic 
Upošteva se število predplačniških kartic, izdanih v poročevalskem letu tako strankam in pooblaščencem na kartičnem računu kot tudi osebam, ki niso stranke banke oziroma hranilnice (angl. walk in customers).
0690
3.5.2 Prilivi na predplačniške kartice 
Poroča se vsota vseh prilivov na predplačniške kartice v poročevalskem letu.
0700
3.5.3 Odlivi s predplačniških kartic 
Poroča se vsota vseh odlivov s predplačniških kartic v poročevalskem letu.
0710
3.5.4 Število prilivov na predplačniške kartice 
Poroča se število vseh prilivov na predplačniške kartice v poročevalskem letu.
0720
3.5.5 Število odlivov s predplačniških kartic 
Poroča se število vseh odlivov s predplačniških kartic v poročevalskem letu.
 
3.6 Hipotekarni krediti 
Pod hipotekarne kredite se štejejo vsi krediti, ki so zavarovani z nepremičninami, ne glede na to, ali gre za FO ali PO (npr. stanovanjski krediti, namenjeni za nakup stanovanja, investicijski krediti pravnih oseb, ki so zavarovani z nepremičnino).
0730
3.6.1 Znesek odobrenih kreditov 
Poroča se znesek hipotekarnih kreditov, ki jih je banka oziroma hranilnica odobrila v poročevalskem letu.
0740
3.6.2 Število odobrenih kreditov 
Poroča se število hipotekarnih kreditov, ki jih je banka oziroma hranilnica odobrila v poročevalskem letu.
 
3.7 Potrošniški krediti
0750
3.7.1 Znesek odobrenih kreditov 
Poroča se znesek potrošniških kreditov, ki jih je banka oziroma hranilnica odobrila v poročevalskem letu. 
0760
3.7.2 Število odobrenih kreditov 
Poroča se število potrošniških kreditov, ki jih je banka oziroma hranilnica odobrila v poročevalskem letu.
 
3.8 Premostitveni krediti rezidentov 
Pri navedbi podatkov o premostitvenih kreditih se upoštevajo krediti v višini 50.000 EUR ali več, pri čemer je kredit v celoti zavarovan z depozitom. Tovrsten kredit se ne odplačuje postopoma, pač pa v enkratnem znesku ob sprostitvi depozita.
0770
3.8.1 Znesek odobrenih kreditov 
Poroča se znesek premostitvenih kreditov, ki jih je v poročevalskem letu banka oziroma hranilnica odobrila rezidentom. 
0780
3.8.2 Število odobrenih kreditov 
Poroča se število premostitvenih kreditov, ki jih je v poročevalskem letu banka oziroma hranilnica odobrila rezidentom. 
 
3.9 Premostitveni krediti nerezidentov 
Pri navedbi podatkov o premostitvenih kreditih se upoštevajo krediti v višini 50.000 EUR ali več, pri čemer je kredit v celoti zavarovan z depozitom. Tovrsten kredit se ne odplačuje postopoma, pač pa v enkratnem znesku ob sprostitvi depozita.
0790
3.9.1 Znesek odobrenih kreditov 
Poroča se znesek premostitvenih kreditov, ki jih je v poročevalskem letu banka oziroma hranilnica odobrila nerezidentom.
0800
3.9.2 Število odobrenih kreditov 
Poroča se število premostitvenih kreditov, ki jih je banka oziroma hranilnica v poročevalskem letu odobrila nerezidentom.
 
3.10 Drugi krediti 
Pod drugimi krediti se poročajo druge vrste kreditov, ki jih banka oziroma hranilnica ponuja strankam in niso zajeti med vrstami kreditov, navedenimi v vrsticah postavk od 0730 do 0800.
0810
3.10.1 Znesek odobrenih kreditov 
Poroča se znesek drugih kreditov, ki jih je banka oziroma hranilnica odobrila v poročevalskem letu.
0820
3.10.2 Število odobrenih kreditov 
Poroča se število drugih kreditov, ki jih je banka oziroma hranilnica odobrila v poročevalskem letu.
 
3.11 Trgovalni računi rezidentov
0830
3.11.1 Promet na LJSE 
Poroča se skupni promet trgovanja rezidentov na LJSE v poročevalskem letu, katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0840
3.11.2 Promet na tujih organiziranih trgih 
Poroča se skupni promet trgovanja rezidentov na tujih organiziranih trgih v poročevalskem letu, katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0850
3.11.3 Vrednost sredstev na trgovalnem računu 
Poroča se vrednost sredstev na trgovalnih računih rezidentov na dan 31.12., katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0860
3.11.4 Število trgovalnih računov 
Poroča se število trgovalnih računov rezidentov na dan 31.12., katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
 
3.12 Trgovalni računi nerezidentov
0870
3.12.1 Promet na LJSE 
Poroča se skupni promet trgovanja nerezidentov na LJSE v poročevalskem letu, katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0880
3.12.2 Promet na tujih organiziranih trgih 
Poroča se skupni promet trgovanja nerezidentov na tujih organiziranih trgih v poročevalskem letu, katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0890
3.12.3 Vrednost sredstev na trgovalnem računu 
Poroča se vrednost sredstev na trgovalnih računih nerezidentov na dan 31.12., katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0900
3.12.4 Število trgovalnih računov 
Poroča se število trgovalnih računov nerezidentov na dan 31.12., katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
 
3.13 Trgovalni računi strank VT
0910
3.13.1 Promet na LJSE v EUR 
Poroča se skupni promet trgovanja strank VT na LJSE v poročevalskem letu, katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0920
3.13.2 Promet na tujih organiziranih trgih 
Poroča se skupni promet trgovanja strank VT na tujih organiziranih trgih v poročevalskem letu, katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0930
3.13.3 Vrednost sredstev na trgovalnem računu 
Poroča se vrednost sredstev na trgovalnih računih strank VT na dan 31.12., katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
0940
3.13.4 Število trgovalnih računov 
Poroča se število trgovalnih računov strank VT na dan 31.12., katerim banka oziroma hranilnica ponuja investicijske storitve in posle (tudi če se o stranki ni poročalo v področju investicijskega bančništva).
 
4.1 Western Union, MoneyGram: priliv nakazila
0960
4.1.1 Nakazila iz RS 
Poroča se vsota prilivov, ki so bili nakazani iz RS prek storitve Western Union ali MoneyGram v obdobju poročevalskega leta.
0970
4.1.2 Nakazila iz tujine 
Poroča se vsota vseh prilivov, ki so bili nakazani iz tretjih držav prek storitve Western Union ali MoneyGram v obdobju poročevalskega leta. 
0980
4.1.3 Nakazila iz držav s Seznama visoko tveganih tretjih držav 
Poroča se vsota vseh prilivov, ki so bili nakazani iz držav, ki so na Seznamu visoko tveganih tretjih držav, prek storitve Western Union ali MoneyGram v obdobju poročevalskega leta.
1030
4.1.8 Western Union, MoneyGram – število prilivov nakazil 
Poroča se število vseh prilivov, prejetih v obdobju poročevalskega leta, v sistem Western Union ali MoneyGram.
 
4.2 Western Union, MoneyGram: odliv nakazila
1040
4.2.1 Nakazila v RS 
Poroča se vsota odlivov, ki so bili nakazani v RS prek storitve Western Union ali MoneyGram v obdobju poročevalskega leta. 
1050
4.2.2 Nakazila v tujino 
Poroča se vsota vseh odlivov, ki so bili nakazani v tretje države prek storitve Western Union ali MoneyGram v obdobju poročevalskega leta. 
1060
4.2.3 Nakazila v države s Seznama visoko tveganih tretjih držav 
Poroča se vsota vseh odlivov, ki so bili nakazani v države, ki so na Seznamu visoko tveganih tretjih držav, prek storitve Western Union ali MoneyGram v obdobju poročevalskega leta. 
1110
4.2.8 Western Union, MoneyGram – število odlivov nakazil 
Poroča se število vseh odlivov, nakazanih v obdobju poročevalskega leta prek sistema Western Union ali MoneyGram.
 
4.3 Trgovinsko financiranje
1120
4.3.1 Znesek izdanih garancij 
Poroča se znesek izdanih garancij v poročevalskem letu. 
1130
4.3.2 Število izdanih garancij 
Poroča se število izdanih garancij v poročevalskem letu. 
1140
4.3.3 Znesek izdanih akreditivov 
Poroča se znesek izdanih akreditivov v poročevalskem letu. 
1150
4.3.4 Število izdanih akreditivov 
Poroča se število izdanih akreditivov v poročevalskem letu.
 
5.2 Plačilni promet znotraj RS 
Zajema transakcije med bankami in hranilnicami v RS (domači plačilni promet). Transakcije se poroča v vrstice postavk od 1230 do 1260. 
1230
5.2.1 Skupni plačilni promet (komitenti/nekomitenti) 
Poroča se vsota vseh prilivov in odlivov na nivoju banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta, ne glede na to, ali je bila transakcija izvršena za stranko ali osebo, ki ni stranka banke oziroma hranilnice (angl. walk in customer). Upoštevajo se tudi interni prilivi in odlivi.
1240
5.2.2 Število transakcij skupnega plačilnega prometa (komitenti/nekomitenti) 
Poroča se število vseh prilivov in odlivov na nivoju banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta, ne glede na to, ali je bila transakcija izvršena za stranko ali osebo, ki ni stranka banke oziroma hranilnice (angl. walk in customer). Upoštevajo se tudi interni prilivi in odlivi.
1250
5.2.3 Prilivi na račun stranke 
Poroča se vsota vseh prejetih prilivov, ki so jih stranke banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta prejele na račun. Upoštevajo se tudi interni prilivi.
1260
5.2.4 Odlivi z računa stranke 
Poroča se vsota vseh odlivov, ki so jih stranke banke oziroma hranilnice izvedle v obdobju poročevalskega leta z računa pri banki oziroma hranilnici. Upoštevajo se tudi interni odlivi. 
 
5.3 Plačilni promet zunaj RS 
Zajema transakcije med bankami in hranilnicami v RS in tujo plačilno institucijo (mednarodni plačilni promet). Transakcije se poroča v vrsticah postavk od 1270 do 1300. Upošteva se država, v katero je bilo nakazilo dejansko izvedeno, in ne države posredniške banke oziroma hranilnice.
1270
5.3.1 Skupni plačilni promet (komitenti/nekomitenti) 
Poroča se vsota vseh prilivov in odlivov na nivoju banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta, ne glede na to, ali je bila transakcija izvršena za stranko ali osebo, ki ni stranka banke oziroma hranilnice (angl. walk in customer).
1280
5.3.2 Število transakcij skupnega plačilnega prometa (komitenti/nekomitenti) 
Poroča se število vseh prilivov in odlivov na nivoju banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta, ne glede na to, ali je bila transakcija izvršena za stranko ali osebo, ki ni stranka banke oziroma hranilnice. 
1290
5.3.3 Prilivi na račun stranke 
Poroča se vsota vseh prejetih prilivov, ki so jih stranke banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta prejele na račun. 
1300
5.3.4 Odlivi z računa stranke 
Poroča se vsota vseh odlivov, ki so jih stranke banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta izvedle z računa pri banki oziroma hranilnici. 
 
5.4 Plačilni promet z državami na Seznamu visoko tveganih tretjih držav
1310
5.4.1 Odlivi z računa strank 
Poroča se vsota vseh odlivov, ki so jih stranke banke oziroma hranilnice v obdobju poročevalskega leta izvedle v države, ki so na Seznamu visoko tveganih tretjih držav. To so transakcije, ki so jih banke oziroma hranilnice dolžne poročati v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPPDFT-1. Upošteva se država, v katero je bilo nakazilo dejansko izvedeno, in ne države posredniške banke oziroma hranilnice.
1320
5.4.2 Odlivi oseb, ki niso stranke 
Poroča se vsota vseh odlivov, ki so jih v obdobju poročevalskega leta izvedle osebe, ki niso stranke banke oziroma hranilnice v države, ki so na Seznamu visoko tveganih tretjih držav. To so transakcije, ki so jih banke oziroma hranilnice dolžne poročati v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPPDFT-1. Upošteva se država, v katero je bilo nakazilo dejansko izvedeno, in ne države posredniške banke oziroma hranilnice.
1330
5.4.3 Prilivi na račune strank 
Poroča se vsota vseh prilivov, ki so jih v obdobju poročevalskega leta stranke banke oziroma hranilnice prejele iz držav, ki so na Seznamu visoko tveganih tretjih držav. 
 
5.5 Gotovinsko poslovanje
1340
5.5.1 Pologi gotovine 
Poroča se vsota vseh pologov gotovine na račun strank v obdobju poročevalskega leta (pologi gotovine v tujih valutah se poročajo ločeno, v vrstici 1350).
1350
5.5.2 Pologi gotovine v drugih valutah (konvertirano v EUR) 
Poroča se vsota vseh pologov gotovine na račun strank v obdobju poročevalskega leta v tujih valutah, pri čemer je potrebna konverzija v EUR.
1360
5.5.3 Dvigi gotovine 
Poroča se vsota vseh dvigov gotovine z računa stranke v obdobju poročevalskega leta (dvigi gotovine v tujih valutah se poročajo posebej, v vrstici 1370).
1370
5.5.4 Dvigi gotovine v drugih valutah (konvertirano v EUR) 
Poroča se vsota vseh dvigov gotovine z računa strank v obdobju poročevalskega leta v tujih valutah, pri čemer je potrebna konverzija v EUR..
1380
6.1 Poslovna razmerja, sklenjena v osebni navzočnosti 
Poroča se število sklenjenih poslovnih razmerij, ki jih je banka oziroma hranilnica v obdobju poročevalskega leta sklenila v osebni navzočnosti stranke. 
Sklenitev razmerja korespondenčnega bančništva se šteje kot poslovno razmerje, sklenjeno v osebni navzočnosti, čeprav stranka ni bila osebno navzoča: ZPPDFT-1 v 31. členu omogoča izjemo pri pregledu v osebni navzočnosti stranke, in sicer lahko zavezanec ugotovi istovetnost banke oziroma hranilnice z vpogledom v javno dostopne baze. To izjemo lahko štejemo kot pregled v osebni navzočnosti in posledično kot razmerje, sklenjeno v osebni navzočnosti. 
1390
6.2 Poslovna razmerja, sklenjena prek tretje osebe 
Poroča se število sklenjenih poslovnih razmerij, ki jih je banka oziroma hranilnica v obdobju poročevalskega leta sklenila prek tretje osebe.
1400
6.3 Poslovna razmerja, sklenjena prek video identifikacije 
Poroča se število sklenjenih poslovnih razmerij, ki jih je banka oziroma hranilnica v obdobju poročevalskega leta sklenila prek video identifikacije.
1410
6.4 Poslovna razmerja, sklenjena prek sredstev elektronske identifikacije 
Poroča se število sklenjenih poslovnih razmerij, ki jih je banka oziroma hranilnica v obdobju poročevalskega leta sklenila prek elektronske identifikacije.
1420
6.5 Poslovna razmerja, sklenjena prek zunanjega izvajalca oziroma zastopnika 
Če ima banka oziroma hranilnica za sklepanje poslovnih razmerij sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem (angl. outsourcing), se poroča število sklenjenih poslovnih razmerij, ki jih je banka oziroma hranilnica v obdobju poročevalskega leta sklenila prek zunanjega izvajalca oziroma zastopnika.
 
7.1 Kadrovske spremembe (v obdobju poročevalskega leta) 
1430
7.1.1 V komercialnih službah (Front-office): prihodi 
Poroča se število novo zaposlenih v obdobju poročevalskega leta v komercialnih službah (Front-office). 
1440
7.1.2 V komercialnih službah (Front-office): odhodi 
Poroča se število odhodov v obdobju poročevalskega leta v komercialnih službah (Front-office).
1450
7.1.3 V zalednih službah (Back-office): prihodi 
Poroča se število novo zaposlenih v obdobju poročevalskega leta v zalednih službah (Back-office). 
1460
7.1.4 V zalednih službah (Back-office): odhodi 
Poroča se število odhodov v obdobju poročevalskega leta v zalednih službah (Back-office).
1470
7.1.5 Na mestu pooblaščenca za PPDFT: prihodi 
Poroča se število novo zaposlenih v obdobju poročevalskega leta na mesto pooblaščenca za PPDFT.
1480
7.1.6 Na mestu pooblaščenca za PPDFT: odhodi 
Poroča se število odhodov v obdobju poročevalskega leta z mesta pooblaščenca za PPDFT.
1490
7.1.7 Na mestu namestnika pooblaščenca za PPDFT: prihodi 
Poroča se število novo zaposlenih v obdobju poročevalskega leta na mesta namestnikov pooblaščenca za PPDFT.
1500
7.1.8 Na mestu namestnika pooblaščenca za PPDFT: odhodi 
Poroča se število odhodov v obdobju poročevalskega leta z mest namestnikov pooblaščenca za PPDFT.
 
7.2 Velikost zavezanca (po stanju na dan 31. 12.)
1510
7.2.1 Skupno število poslovalnic 
Poroča se skupno število poslovalnic.
1520
7.2.2 Skupno število podružnic 
Poroča se skupno število podružnic. 
1530
7.2.3 Skupno število hčerinskih družb 
Poroča se skupno število hčerinskih družb. 
1540
7.2.4 Skupno število zaposlenih 
Poroča se skupno število zaposlenih (vključno s številom zaposlenih v službi za PPDFT). 
1550
7.2.5 Skupno število zaposlenih v službi za PPDFT 
Poroča se skupno število zaposlenih v službi za PPDFT. 
 
7.3 Geografska izpostavljenost (po stanju na dan 31. 12.)
1560
7.3.1 Število podružnic v RS 
Poroča se skupno število podružnic v RS.
1570
7.3.2 Število podružnic zunaj RS 
Poroča se skupno število podružnic zunaj RS.
1580
7.3.3 Število hčerinskih družb s sedežem v RS 
Poroča se skupno število hčerinskih družb s sedežem v RS.
1590
7.3.4 Število hčerinskih družb s sedežem zunaj RS 
Poroča se skupno število hčerinskih družb s sedežem zunaj RS. 
1600
7.4 Skupno število poslovalnic v bližini državne meje (po stanju na dan 31. 12.) 
Poroča se skupno število poslovalnic v krajih, ki so navedeni v vrsticah od 1660 do 1740.
1610
7.4.1 Koper, Izola, Ankaran, Markovec, Olmo, Piran, Lucija, Portorož 
Poroča se število poslovalnic v navedenih krajih. 
1620
7.4.2 Sežana 
Poroča se število poslovalnic v Sežani.
1630
7.4.3 Nova Gorica, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren, Solkan, Šempeter, Dobrovo, Vrtojba 
Poroča se število poslovalnic v navedenih krajih.
1640
7.4.4 Novo mesto 
Poroča se število poslovalnic v Novem mestu.
1650
7.4.5 Šentjernej 
Poroča se število poslovalnic v Šentjerneju.
1660
7.4.6 Brežice, Čatež ob Savi, Dobova 
Poroča se število poslovalnic v navedenih krajih.
1670
7.4.7 Krško 
Poroča se število poslovalnic v Krškem.
1680
7.4.8 Ilirska Bistrica 
Poroča se število poslovalnic v Ilirski Bistrici. 
1690
7.4.9 Kranjska Gora 
Poroča se število poslovalnic v Kranjski Gori. 
2.5 Vsebinska opredelitev postavk K – kontrolno okolje
V spodnji tabeli 4 so podana pojasnila za poročanje podatkov in informacij (po postavkah vrstic in stolpcev) o kontrolnem okolju banke oziroma hranilnice. Pri kontrolnem okolju se upoštevajo politike in postopki ter tudi kontrole, ki jih izvajajo zaposleni na prvi stopnji (na ravni OE), na drugi stopnji (na ravni Službe za PPDFT) in na tretji stopnji (na ravni SNR).
Za poročanje po vrsticah stolpca postavke 0010 se izbere vrednost s seznama vednosti v postavki stolpca 0010 (Postavka stolpca 0100), kot odgovor na vprašanja v spodnji tabeli 4 (Vprašanje), ali pa vnese število oziroma niz, kjer se tako zahteva.
Za poročanje po vrsticah stolpca postavke 0020 se glede na navodila v spodnji tabeli 4 (Postavka stolpca 0200) poroča o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrolah, ki jih je banka oziroma hranilnica vzpostavila za učinkovito upravljanje s tveganji PD/FT.
Tabela 3: Navodila za poročanje po vrsticah in stolpcih postavk K – kontrolno okolje
Postavka
Vprašanje
Postavka stolpca 0010
Postavka stolpca 0020
 
1.1 UPRAVA
0010
1.1.1 Ali je član uprave, ki je odgovoren za področje PPDFT, hkrati odgovoren še za poslovno (prodajno usmerjeno) področje?
1 – ni odgovoren za poslovna (prodajno usmerjena) področja 4 – je odgovoren še za poslovna (prodajno usmerjena) področja
Navedejo se področja, za katera je odgovoren član uprave, ki je odgovoren za področje PPDFT. 
0020
1.1.2 Ali uprava banke oziroma hranilnice v zadostni meri komunicira z zaposlenimi o tveganjih PPDFT (vodstvo, ostali zaposleni)?
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo
Navedejo se razlogi za podano oceno (upošteva se komuniciranje uprave neposredno z zaposlenimi in ne le s pooblaščencem za PPDFT).
0030
1.1.3 Ali je banka oziroma hranilnica opredelila pooblaščenca za PPDFT kot nosilca ključne funkcije?
1 – da 
4 – ne
Navedeta se datum imenovanja pooblaščenca za PPDFT in datum, ko je bila opravljena interna ocena primernosti pooblaščenca. 
0040
1.1.4 Ali je banka oziroma hranilnica pooblaščencu za PPDFT zagotovila vse pogoje za učinkovito izvajanje nalog PPDFT?
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo
Na podlagi kriterijev 79. člena ZPPDFT-1 (dolžnost zavezanca) se na kratko utemelji podana ocena. 
 
1.2 POOBLAŠČENEC
0050
1.2.1 Ali je pooblaščenec za PPDFT oziroma služba za PPDFT umeščena neposredno pod upravo, kot neodvisna strokovna služba?
1 – neposredno pod upravo 
2 – dva nivoja pod upravo 
3 – tri nivoje pod upravo 
4 – štiri ali več nivojev pod upravo
Poroča se, kako je organizirana funkcija PPDFT (npr. samostojna organizacijska enota, samostojna organizacijska enota v okviru drugega oddelka, funkcija v okviru druge organizacijske enote). 
0060
1.2.2 Ali pooblaščenec za PPDFT izvaja izključno naloge na področju PPDFT?
1 – 100 % delovnega časa 
2 – 80–99 % delovnega časa 
3 – 50–79 % delovnega časa 
4 – manj kot 50 % delovnega časa
Navedejo se področja, ki sodijo v delokrog pooblaščenca za PPDFT (PPDFT, omejevalni ukrepi, CRS, FATCA, drugo). 
 
1.3 NAMESTNIK POOBLAŠČENCA 
0070
1.3.1 Število namestnikov pooblaščenca.
Navede se število.
0080
1.3.2 Ali namestnik(i) pooblaščenca za PPDFT izvaja(jo) izključno naloge na področju PPDFT?
1 – 80–100 % delovnega časa 
2 – 50–79 % delovnega časa 
3 – 20–49 % delovnega časa 
4 – manj kot 20 % delovnega časa
 
 
1.4 PODROČNI KOORDINATORJI
0900
1.4.1 Ali je zavezanec imenoval področne koordinatorje za PPDFT? 
1 – da 
4 – ne
 
0100
1.4.2 Število področnih koordinatorjev za PPDFT. 
Navede se število oziroma »na«. 
0110
1.4.3 Če naloge izvajajo tudi področni koordinatorji, ocenite, ali svoje delo opravljajo kakovostno in učinkovito?
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo 
na – ni relevantno
Če naloge izvajajo tudi področni koordinatorji, morate podano oceno utemeljiti in navesti njihova poslovna področja. 
 
1.5 KOMISIJA PPDFT 
0120
1.5.1 Ali je ustanovljena in deluje komisija PPDFT?
1 – da, je ustanovljena in se sestaja redno 
2 – da, je ustanovljena, sestaja se po potrebi 
3 – da, je ustanovljena, se še ni sestala 
4 – ne
Če je bila komisija PPDFT ustanovljena, se poroča, kdaj je bila ustanovljena, na kakšen način deluje in kolikokrat v letu se sestane. 
Dodatno se na kratko opiše, kako banka oziroma hranilnica postopa v primeru prekinitve poslovnih razmerij s tveganimi strankami.
 
2.1 POLITIKE, POSTOPKI
0130
2.1.1 Ali so bile politike in interna navodila, ki urejajo področje PPDFT, v zadnjem letu pregledana in po potrebi posodobljena skladno z zakonskimi zahtevami in usmeritvami pristojnih organov?
1 – pregledana in posodobljena 
2 – pregledana, v fazi posodabljanja 
3 – pregledana, še ne posodobljena 
4 – ne pregledana, ne posodobljena
Navedejo se naslovi pregledanih internih aktov in datum pregleda oziroma sprejema sprememb/dopolnitev s strani vodstva banke oziroma hranilnice.
0140
2.1.2 Ocenite, kako se opredeljene politike in interna navodila izvajajo v praksi. 
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo
Poroča se ocena razumevanja in izvajanja politik in internih navodil s strani zaposlenih ter morebitna zaznana odstopanja od opredeljenih postopkov. 
0150
2.1.3 Ali je banka oziroma hranilnica implementirala politike skupine v predpisanem roku, kot ga je opredelila skupina?
1 – da 
4 – ne 
na – ni relevantno
Če je odgovor »da«, se navedejo naslovi prejetih politik skupine in datum sprejema politik skupine v interne akte banke oziroma hranilnice, vključno z nazivom internega akta. 
0160
2.1.4 Ali so podružnice ali hčerinske družbe banke oziroma hranilnice implementirale politike skupine v roku, kot ga je predpisala banka oziroma hranilnica?
1 – da 
4 – ne 
na – ni relevantno
Če je odgovor »da«, se navedejo naslovi politik skupine ter datum sprejema politik skupine v interne akte podružnice oziroma hčerinske družbe, vključno z nazivom internega akta. 
0170
2.1.5 Ali je bila sprejeta politika sprejemljivosti strank in ali je bila ustrezno posodobljena (glede na izsledke OTZ)?
1 – sprejeta in posodobljena 
2 – sprejeta, v fazi posodabljanja 
3 – sprejeta, ni posodobljena 
4 – ni sprejeta
Navedejo se naziv internega akta ter datum sprejetja politike sprejemljivosti in datum pregleda oziroma posodobitve s strani vodstva banke oziroma hranilnice.
2.2 NOTRANJE KONTROLE
0180
2.2.1 Ali se izvajajo notranje kontrole na ravni OE (s strani vodje ali področnega koordinatorja)? 
Če da, ocenite učinkovitost opredeljenih notranjih kontrol na ravni OE.
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo oziroma se ne izvajajo
Poročajo se razlogi za podano oceno: 
– na kratko se opiše način izvajanja notranjih kontrol na ravni OE: kdo izvaja kontrole (npr. vodja OE, področni koordinatorji), komu se poročajo ugotovitve ter kakšna je frekvenca poročanja; 
– poroča se, ali so bile pri pregledu s strani pooblaščenca za PPDFT ali NR ugotovljene pomanjkljivosti notranjih kontrol OE; 
– poroča se, ali je zagotovljena ustrezna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem notranjih kontrol.
0190
2.2.2 Ali se izvajajo notranje kontrole na ravni Službe za PPDFT? 
Če da, kako pogosto?
1 – mesečno 
2 – četrtletno 
3 – polletno 
4 – se ne izvajajo
Na kratko se opiše način izvajanja notranjih kontrol na ravni Službe za PPDFT: kdo izvaja kontrole (npr. pooblaščenec za PPDFT, namestnik), komu se poroča ugotovitve ter kakšna je frekvenca poročanja.
0200
2.2.3 Ocenite učinkovitost opredeljenih notranjih kontrol Službe za PPDFT?
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo 
na – ni relevantno
Če se izvajajo ocene učinkovitosti notranjih kontrol, se na kratko opišejo razlogi za podano oceno. 
Dodatno se navede, ali so bile pri pregledu s strani pooblaščenca za skladnost, NR ali nadrejene matične družbe ugotovljene pomanjkljivosti notranjih kontrol s strani pooblaščenca za PPDFT ter ali ima banka oziroma hranilnica zagotovljen ustrezen postopek odprave ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z izvajanjem notranjih kontrol.
0210
2.2.4 Ali služba za PPDFT izvaja notranje kontrole na vseh poslovnih področjih zavezanca?
1 – da 
4 – ne
Navedejo se poslovna področja, na katerih služba za PPDFT izvaja notranje kontrole, ter poslovna področja, na katerih služba za PPDFT ne izvaja notranjih kontrol. 
0220
2.2.5 Število načrtovanih notranjih kontrol Službe za PPDFT v obdobju poročevalskega leta:
1 – nad 5 
2 – 3 ali 4 
3 – 1 ali 2 
4 – 0
Na kratko se opišejo načrtovane notranje kontrole.
0230
2.2.6 Število realiziranih pregledov Službe za PPDFT v obdobju poročevalskega leta:
1 – nad 5 
2 – 3 ali 4 
3 – 1 ali 2 
4 – 0
Na kratko se opiše realizacija načrtovanih notranjih kontrol.
2.3 PODPORA IT
0240
2.3.1 Ali je implementirana podpora IT za ugotavljanje PIO?
1 – da 
4 – ne
Če je odgovor »da«, se navedeta dobavitelj in naziv podpore IT; 
če je odgovor »ne«, se pojasni način preverjanja PIO.
0250
2.3.2 Kakšna je frekvenca preverjanja portfelja strank glede PIO?
1 – dnevno 
2 – mesečno 
3 – četrtletno 
4 – letno 
na – ni relevantno
Poročata se način in frekvenca preverjanja portfelja strank glede PIO. 
Na kratko se opiše kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da se ugotavljanje PIO izvaja dosledno oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti pri ugotavljanju PIO redno odpravljajo.
0260
2.3.3 Ali je implementirana podpora IT za izvajanje omejevalnih ukrepov?
1 – da 
4 – ne
Če je odgovor »da«, se navedeta dobavitelj in naziv podpore IT; 
če je odgovor »ne«, se pojasni način preverjanja omejevalnih ukrepov. 
0270
2.3.4 Kakšna je frekvenca preverjanja portfelja strank glede omejevalnih ukrepov?
1 – dnevno 
2 – mesečno 
3 – četrtletno 
4 – letno 
na – ni relevantno
Poročata se način in frekvenca preverjanja portfelja strank glede omejevalnih ukrepov. 
Na kratko se opišejo kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da se preverjanje portfelja strank glede omejevalnih ukrepov izvaja dosledno oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti redno odpravljajo.
0280
2.3.5 Ali je implementirana podpora IT za razvrščanje strank po kategorijah tveganosti?
1 – da 
4 – ne
Če je odgovor »da«, se navedeta dobavitelj in naziv podpore IT; 
če je odgovor »ne«, se pojasni način razvrščanja strank po kategorijah tveganosti. 
Na kratko se opišejo kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da so stranke ustrezno razvrščene po kategorijah tveganosti oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti redno odpravljajo.
0290
2.3.6 Ali je zagotovljena podpora IT za redno posodabljanje podatkov o stranki?
1 – da 
4 – ne
Če je odgovor »da«, se navedejo dobavitelj in naziv podpore IT ter frekvenca posodabljanja podatkov glede na kategorijo tveganja stranke; 
če je odgovor »ne«, se pojasni način zagotavljanja rednega posodabljanja podatkov o stranki. 
Na kratko se opišejo kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da so podatki o stranki pravilni oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti pri zagotavljanju podatkov o stranki redno odpravljajo.
0300
2.3.7 Ali je zagotovljena podpora IT za preverjanje poslovanja stranke (angl. transaction monitoring)?
1 – da 
4 – ne
Če je odgovor »da«, se navedeta dobavitelj in naziv podpore IT; 
če je odgovor »ne«, se pojasni način preverjanja poslovanja stranke. 
0310
2.3.8 Kakšna je frekvenca preverjanja poslovanja strank v okviru podpore IT?
1 – dnevno 
2 – mesečno, 
3 – četrtletno 
4 – letno 
na – ni relevantno
Poročata se način in frekvenca preverjanja poslovanja strank. 
Na kratko se opišejo kontrole, s katerimi banka oziroma hranilnica zagotavlja, da preverjanje poslovanja strank ustrezno deluje oziroma da se morebitne ugotovljene pomanjkljivosti redno odpravljajo.
 
3.1 POROČANJE POOBLAŠČENCA
0320
3.1.1 Kakšna je frekvenca poročanja pooblaščenca za PPDFT upravi?
1 – mesečno 
2 – četrtletno 
3 – polletno 
4 – letno
Navede se, kako so vzpostavljene formalne in neformalne linije poročanja o tveganjih PD/FT. 
Navede se, ali poročanje vključuje pošiljanje poročil ter koliko poročil je banka oziroma hranilnica posredovala v obdobju poročevalskega leta. 
0330
3.1.2 Ali je pooblaščenec za PPDFT prisoten pri predstavitvi poročila PPDFT upravi?
1 – da 
4 – ne
Navede se, kdo je osebno prisoten (pooblaščenec za PPDFT ali druga oseba) pri formalnem poročanju o tveganjih PD/FT upravi.
0340
3.1.3 Ali pooblaščenec za PPDFT poroča nadzornemu svetu?
1 – da 
3 – ne
Poroča se, ali poročanje vključuje pošiljanje poročil ter koliko poročil ste v obdobju poročevalskega leta posredovali. 
Dodatno se navede, kdo je osebno prisoten pri poročanju nadzornemu svetu (pooblaščenec za PPDFT ali druga oseba). 
0350
3.1.4 Ali pooblaščenec za PPDFT poroča drugim organom (Odbor za tveganja, revizijska komisija …)?
1 – da 
3 – ne
Navedejo se organi, katerim poroča pooblaščenec za PPDFT, ter se opišeta način poročanja in vsebina poročila (na kratko). 
3.2 POROČANJE POOBLAŠČENCU
0360
3.2.1 Kakšna je frekvenca poročanja pooblaščencu za PPDFT s strani OE?
1 – mesečno 
2 – četrtletno 
3 – polletno 
4 – letno/nikoli
Navede se, kako so vzpostavljene formalne in neformalne linije poročanja OE pooblaščencu za PPDFT ter se na kratko opiše način poročanja.
0370
3.2.2 Kakšna je frekvenca poročanja pooblaščencu za PPDFT s strani področnih koordinatorjev za PPDFT? 
1 – mesečno 
2 – četrtletno 
3 – polletno 
4 – letno/nikoli 
na – ni relevantno
Na kratko se opiše način poročanja področnih koordinatorjev pooblaščencu za PPDFT. 
 
4.1 ZAZNAVANJE NEOBIČAJNIH TRANSAKCIJ 
0380
4.1.1 Ali se primeri neobičajnega poslovanja strank obdelujejo centralizirano (na nivoju Službe za PPDFT) ali decentralizirano (na nivoju skrbnika stranke)?
2 – centralizirano 
3 – decentralizirano
Na kratko se opiše postopek obravnave neobičajnih transakcij. 
Na kratko se opiše preverjanje ustreznosti načina prepoznavanja neobičajnega poslovanja. 
0390
4.1.2 Ali banka oziroma hranilnica tekoče obdela vse zaznane primere neobičajnih transakcij?
1 – da 
3 – občasno prihaja do zamud 
4 – redno prihaja do zamud
Če prihaja do zamud, se navedejo razlogi.
0400
4.1.3 Ali imajo osebe, ki obravnavajo neobičajne transakcije, ustrezna znanja in izkušnje za obravnavo suma PD/FT?
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo
Na kratko se opišejo razlogi za podano oceno.
 
4.2 ZAZNAVA SUMLJIVIH TRANSAKCIJ
0410
4.2.1 Ali zaposleni pravočasno identificirajo in sporočijo primere sumljivih transakcij službi za PPDFT?
1 – da 
3 – deloma 
4 – ne
Poroča se, ali so bili ugotovljeni primeri, ko bi zaposleni lahko oziroma moral zaznati sumljive transakcije, vendar je bila transakcija zaznana s strani Službe za PPDFT. 
Dodatno se navede, v kolikšnem času so zaposleni na prvi stopnji dolžni obvestiti pooblaščenca za PPDFT o morebitnem sumu PD/FT.
0420
4.2.2 Navedite skupno število sumljivih transakcij, ki so jih v obdobju poročevalskega leta identificirali zaposleni pri zavezancu (brez pooblaščenca). 
Navede se število.
 
0430
4.2.3 Navedite skupno število zaznanih sumljivih transakcij, ki jih je v obdobju poročevalskega leta identificiral pooblaščenec za PPDFT. 
Navede se število.
 
0440
4.2.4 Kako pogosto se testira ustreznost delovanja aplikativne podpore za zaznavo sumljivih transakcij? 
1 – letno 
3 – < 1 leto 
4 – se ne izvaja
Navedejo se datum zadnjega testiranja in aktivnosti, izvedene na podlagi ugotovitev testiranja.
 
4.3 SPOROČANJE SUMLJIVIH TRANSAKCIJ 
0450
4.3.1 Ali so primeri zaznanih sumljivih transakcij pravočasno sporočeni Uradu?
1 – da 
3 – deloma 
4 – ne
Poroča se, ali so bili vsi primeri sumljivih transakcij sporočeni Uradu takoj (pred izvedbo transakcije) ali najpozneje v treh delovnih dneh po tem, ko so se zaznali razlogi oziroma ko je banka oziroma hranilnica razpolagala z dovolj podatki, da bi se razlogi lahko zaznali? Če je prišlo do zamud, se na kratko navedejo razlogi. 
0460
4.3.2 Navedite skupno število sumljivih transakcij, sporočenih Uradu v obdobju poročevalskega leta
Navede se število.
 
0470
4.3.3 Navedite število prejetih povratnih informacij v obdobju poročevalskega leta s strani Urada, ki se nanašajo na prijave sumljivih transakcij.
Navede se število.
 
0480
4.3.4 Navedite število potrjenih sumov v obdobju poročevalskega leta s strani Urada, ki se nanašajo na prijave sumljivih transakcij (upoštevajte obvestila o sumljivih transakcijah in informacije o drugih kaznivih dejanjih).
Navede se število.
 
0490
4.3.5 Navedite število odredb o začasni ustavitvi transakcije v obdobju poročevalskega leta. 
Navede se število.
 
0500
4.3.6 Navedite število prejetih zahtev za tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke v obdobju poročevalskega leta. 
Navede se število.
 
 
5.1 POSLOVODSTVO
0510
5.1.1 Ali je bilo poslovodstvo (uprava in izvršni direktorji) v obdobju poročevalskega leta vključeno v izobraževanje s področja PPDFT?
1 – da 
3 – deloma 
4 – ne
Na kratko se opišejo razlogi za podano oceno.
 
5.2 POOBLAŠČENEC ZA PPDFT
0520
5.2.1 Ocenite učinkovitost (upoštevajte količino in obliko) izobraževanj, ki sta se jih v obdobju poročevalskega leta udeležila pooblaščenec za PPDFT in njegov namestnik. 
1 – dobro 
2 – sprejemljivo 
3 – pomanjkljivo 
4 – slabo
Podana ocena se utemelji ter se navedejo teme, vključene v izobraževanje. Upoštevajo se izobraževanja, ločena na e-izobraževanja, klasična izobraževanja (angl. classroom training) in eksterna izobraževanja.
0530
5.2.2 Navedite število izobraževanj, ki se jih je v obdobju poročevalskega leta udeležil pooblaščenec za PPDFT.
Navede se število.
 
0540
5.2.3 Navedite število izobraževanj, ki so se jih v obdobju poročevalskega leta udeležili namestniki pooblaščenca za PPDFT.
Navede se število.
0550
5.2.4 Ali ima pooblaščenec za PPDFT licenco CAMS, ICA oziroma drugo primerljivo licenco?
1 – da 
2 – ne
Če je odgovor »da«, se navede datum pridobitve licence in njen naziv. 
 
5.3 ZAPOSLENI
0560
5.3.1 Navedite skupno število zaposlenih, ki so se v obdobju poročevalskega leta udeležili izobraževanj na področju PPDFT. 
Navede se število.
Poroča se število (v obdobju poročevalskega leta): 
– udeležencev na e-izobraževanjih, 
– udeležencev na klasičnih izobraževanjih, 
– udeležencev na eksternih izobraževanjih na področju PPDFT.
0570
5.3.2 Ali so bili novo zaposleni in zaposleni, ki so se v obdobju poročevalskega leta vrnili po daljši odsotnosti, pravočasno izobraženi?
1 – da 
2 – skoraj v celoti 
3 – le deloma 
4 – ne
Poroča se, v kolikšnem času se morajo, v skladu z internimi akti banke oziroma hranilnice, novo zaposleni in zaposleni, ki so se vrnili po daljši odsotnosti, udeležiti izobraževanja s področja PPDFT.
0580
5.3.3 Navedite število novo zaposlenih in zaposlenih, ki so se v obdobju poročevalskega leta vrnili po daljši odsotnosti in ki so se udeležili izobraževanja s področja PPDFT.
Navede se število.
 
0590
5.3.4 Navedite število novo zaposlenih in zaposlenih, ki so se v obdobju poročevalskega leta vrnili po daljši odsotnosti in ki se niso udeležili izobraževanja s področja PPDFT.
Navede se število.
 
 
5.4 NAČRTOVANJE IN OBLIKA IZOBRAŽEVANJA
0600
5.4.1 Ali je bil v poročevalskem letu uresničen letni načrt izobraževanj?
1 – da 
2 – skoraj v celoti 
3 – le deloma 
4 – ne
Poroča se število planiranih izobraževanj v obdobju poročevalskega leta po področjih ter se na kratko opiše njihova realizacija. 
0610
5.4.2 So v letni plan poročevalskega leta in v njegovo izvedbo bile zajete vse relevantne teme s področja PPDFT?
1 – da 
2 – skoraj v celoti 
3 – le deloma 
4 – ne
Navedejo se teme, vključene v izobraževanje. 
Upoštevajo se izobraževanja, ločena na e-izobraževanja, klasična izobraževanja in eksterna izobraževanja.
6.1 REVIZIJSKI PREGLEDI
0620
6.1.1 Ali banka oziroma hranilnica redno izvaja neodvisno revizijo PPDFT (skladno s priporočili BS vsakih 18 mesecev)?
1 – da 
4 – ne
Če je odgovor »ne«, se pojasnijo razlogi. 
0630
6.1.2 Navedite število pregledov, ki jih je opravila SNR na poslovnem področju in je zajemala tudi problematiko PPDFT.
Navede se število (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
Navedejo se datumi pregledov po poslovnih področjih (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
0640
6.1.3 Navedite število celovitih funkcijskih pregledov področja PPDFT.
Navede se število (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
Navedejo se datumi pregledov funkcije PPDFT (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
0650
6.1.4 Navedite število pregledov področja PPDFT, ki jih je opravila skupina.
Navede se število ali »na« v primeru, da ni relevantno (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
Navedejo se datumi pregledov (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta). 
0660
6.1.5 Navedite število pregledov, ki jih je opravil zavezanec v podružnicah in hčerinskih družbah.
Navede se število ali »na« v primeru, da ni relevantno (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
Navedejo se datumi pregledov (poroča se za obdobje 18 mesecev nazaj od konca poročevalskega leta).
 
6.2 UGOTOVITVE
0670
6.2.1 Ali so bile pri pregledu SNR ugotovljene kršitve na poslovnem področju?
1 – ne 
4 – da
Če je odgovor »da«, se poroča, na katerih poslovnih področjih so bile ugotovljene kršitve.
0680
6.2.2 Navedite število izdanih priporočil pri pregledu poslovnih področij. 
Navede se število.
 
0690
6.2.3 Ali so bile ugotovljene kršitve odpravljene v roku?
1 – da/rok še ni zapadel 
4 – ne 
na – ni relevantno 
Če ugotovljene kršitve niso bile odpravljene v roku, se navedejo razlogi za zamudo.
0700
6.2.4 Ali so bile pri pregledu SNR ugotovljene kršitve funkcije PPDFT?
1 – ne 
4 – da
Poroča se kratek opis ugotovljenih kršitev. 
0710
6.2.5 Navedite število izdanih priporočil pri pregledu funkcije PPDFT.
Navede se število.
 
0720
6.2.6 Ali so bile ugotovljene kršitve odpravljene v roku?
1 – da/rok še ni zapadel 
4 – ne 
na – ni relevantno 
Če ugotovljene kršitve niso bile odpravljene v roku, se navedejo razlogi za zamudo.
 
7.1 NADZORNIŠKI UKREPI 
0730
7.1.1 Ali je bil izveden pregled drugega pristojnega organa? Če da, kdaj?
1 – < kot eno leto 
2 – 1–2 leti 
3 – 2–4 leta 
4 – > 4 leta/ne 
Navedejo se naziv nadzornega organa/nadzornih organov, datum pregleda in kratek opis ugotovitev iz pregleda.
8.1 ODGOVOREN ČLAN UPRAVE ALI POSLOVODSTVA ZA PODROČJE PPDFT
0740
8.1.1 Navedite ime in priimek odgovornega člana uprave ali poslovodstva za področje PPDFT.
Vneseta se ime in priimek.
8.2 POOBLAŠČENCI ZA PPDFT, NAMESTNIKI POOBLAŠČENCEV ZA PPDFT
0750
8.2.1 Navedite ime in priimek pooblaščenca za PPDFT.
Vneseta se ime in priimek pooblaščenca za PPDFT.
Vnesejo se kontaktni podatki pooblaščenca za PPDFT (telefon in elektronski naslov).
0760
8.2.2 Navedite ime in priimek ter funkcijo namestnika/namestnikov pooblaščenca za PPDFT.
Vnesejo se ime in priimek ter funkcija namestnika/namestnikov pooblaščenca za PPDFT.
Vnesejo se kontaktni podatki namestnika/namestnikov pooblaščenca za PPDFT (telefon in elektronski naslov).
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3.1 Veljavnost navodila
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Primož Dolenc 
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 
1 Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma z dne 15. 11. 2019 so objavljene na spletni strani BS, dostopno na: https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&currentFolder=%2FFinan%C4%8Dna%20stabilnost%2FPredpisi%2FPPDFT%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=Smernice%20o%20oceni%20tveganja%20pranja%20denarja%20in%20financiranja%20terorizma%20(1).pdf.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti