Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2242. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje, stran 6586.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne Občine Celje na 17. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, vključno s komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča na celotnem območju Mestne občine Celje.
(2) Ta odlok določa:
– obstoječo komunalno opremo,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– odmero komunalnega prispevka,
– občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in
– določila glede upoštevanja preteklih vlaganj.
(3) Podlaga za pripravo odloka je Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje, d.o.o., št. projekta 11d20, z datumom marec 2021 (v nadaljevanju: Elaborat za pripravo odloka).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v predpisih o urejanju prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Uredba).
3. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na celotnem območju Mestne občine Celje se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– grajeni objekti javnega dobra (ceste in javne površine),
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje in
– vročevodno omrežje.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(oskrbno območje) 
(1) Na območju občine je za obstoječo komunalno opremo določeno eno oskrbno območje za posamezno vrsto komunalne opreme, in sicer za cestno omrežje, javne površine, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje in vročevodno omrežje.
(2) Oskrbna območja po posamezni vrsti komunalne opreme so razvidna na grafičnem delu Elaborata za pripravo odloka, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
5. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Stroški obstoječe komunalne opreme (EUR)
Cestno omrežje
374.434.210,00 €
Javne površine
11.453.506,00 €
Vodovodno omrežje
51.171.040,00 €
Kanalizacijsko omrežje
56.042.827,00 €
Plinovodno omrežje
22.659.703,00 €
Vročevodno omrežje
22.546.801,00 €
6. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Cestno omrežje
15,75
61,47
Javne površine
0,48
1,88
Vodovodno omrežje
3,58
10,32
Kanalizacijsko omrežje
2,90
8,73
Plinovodno omrežje
1,84
4,72
Vročevodno omrežje
10,89
15,90
7. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, določena s tem odlokom so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz(i)).
8. člen 
(določitev površin za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina objekta ali površina gradbeno inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov se določi v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na način iz drugega odstavka tega člena.
9. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
10. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,0
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
0,9
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1,10
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,10
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,10
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,30
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,10
1242
Garažne stavbe
0,7
1251
Industrijske stavbe
0,9
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
0,9
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1,0
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
1,0
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1,0
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
1,0
1265
Stavbe za šport
1,0
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1,0
1272
Obredne stavbe
1,1
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
Gradbeni inženirski objekti
2112
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
0,2
2130
Letališke steze
0,2
2151
Pristanišča in plovbne poti
0,4
2301
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
0,5
2302
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,3
2303
Objekti kemične industrije
0,5
2304
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
0,5
2411
Športna igrišča
0,2
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,4
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,4
Drugi gradbeni posegi
3111
Trajno reliefno preoblikovanje terena
0,3
3311
Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
0,5
(2) Za ostale vrste stavb, ki niso navedene v tabeli iz prvega odstavka tega člena, je Fn enak 1.
(3) Za druge gradbene inženirske objekte in za druge gradbene posege, ki niso navedeni v tabeli iz prvega odstavka tega člena, je Fn enak 0,5.
11. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fp
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
2,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
2,5
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
3,5
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
3,0
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
3,0
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
3,0
1220
Poslovne in upravne stavbe
2,5
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
4,0
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
3,0
1242
Garažne stavbe
1,5
1251
Industrijske stavbe
1,5
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
1,5
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
3,0
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
3,0
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
3,0
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
3,0
1265
Stavbe za šport
3,0
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1,5
1272
Obredne stavbe
2,5
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
12. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz(i)))
Prispevna stopnja zavezanca (psz(i)) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme je:
Obstoječa komunalna oprema
psz(i) (%)
Cestno omrežje
100
Javne površine
100
Vodovodno omrežje
100
Kanalizacijsko omrežje
100
Plinovodno omrežje
50
Vročevodno omrežje
20
III. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo,
– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
14. člen 
(odmera in izračun komunalnega prispevka) 
(1) Mestna občina Celje odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta, za kar šteje novogradnja objekta, rekonstrukcija objekta v primeru povečanja zmogljivosti ali spremembe namembnosti objekta, sprememba namembnosti objekta, prizidava objekta in legalizacija objekta ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča z odločbo o odmeri komunalnega prispevka (v nadaljevanju: odmerna odločba).
(2) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni od popolne vloge, razen če gre za poseben ugotovitveni postopek, je rok za izdajo odmerne odločbe 60 dni.
(3) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se določijo vrste obstoječe komunalne opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt, oziroma mu je omogočena njena uporaba.
(4) Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določa Uredba.
15. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec je dolžan odmerjen komunalni prispevek poravnati v roku 60 dni po pravnomočnosti odmerne odločbe.
(2) V kolikor komunalni prispevek ni poravnan v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega člena, odmerna odločba preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja na novo odmeri.
(3) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni organ občinske uprave Mestne občine Celje po celotnem plačilu odmerjenega komunalnega prispevka, v primeru obročnega plačila komunalnega prispevka pa pod pogoji, predvidenimi v sedmem odstavku 16. člena tega odloka.
16. člen 
(obročno plačilo komunalnega prispevka) 
(1) V primeru, ko višina odmerjenega komunalnega prispevka presega znesek 50.000,00 EUR, ima zavezanec možnost obročnega plačila komunalnega prispevka, in sicer v dveh ali štirih enakih obrokih, pri čemer mora biti celoten komunalni prispevek plačan najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti odmerne odločbe.
(2) O obročnem plačilu komunalnega prispevka se odloči na podlagi vloge za obročno plačilo, ki jo zavezanec vloži najkasneje v 15 dneh od pravnomočnosti odmerne odločbe.
(3) V primeru odobritve obročnega plačila komunalnega prispevka občina z zavezancem sklene pogodbo o obročnem plačilu komunalnega prispevka. V pogodbi o obročnem plačilu komunalnega prispevka se podrobneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, in sicer še zlasti: število obrokov, plačilne roke, primerno finančno zavarovanje in obrestovanje. Pogoj za veljavnost pogodbe o obročnem plačilu komunalnega prispevka je predložitev primernega finančnega zavarovanja iz četrtega odstavka tega člena s strani zavezanca ob podpisu pogodbe.
(4) Kot primerno finančno zavarovanje šteje nepreklicna in brezpogojna bančna garancija, unovčljiva na prvi poziv, ali drugo enakovredno finančno zavarovanje, v višini preostanka dolga po plačilu prvega obroka odmerjenega komunalnega prispevka. Stroški izvedbe finančnega zavarovanja bremenijo zavezanca.
(5) V primeru, ko zavezanec zamudi s plačilom enega obroka, zapade v plačilo celoten dolg in občina v tem primeru takoj unovči finančno zavarovanje za poplačilo preostanka dolga.
(6) Obrestna mera za čas obročnega plačila komunalnega prispevka se zaračuna po evropski medbančni obrestni meri (6-mesečni EURIBOR) v višini, ki velja na dan izdaje odmerne odločbe, plus 1 %. Obrestna mera ne more biti negativna.
(7) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku v primeru obročnega plačila izda pristojni organ občinske uprave Mestne občine Celje po sklenitvi pogodbe o obročnem plačilu komunalnega prispevka, predložitvi primernega finančnega zavarovanja iz četrtega odstavka tega člena in plačilu prvega obroka odmerjenega komunalnega prispevka v roku, določenem v pogodbi o obročnem plačilu komunalnega prispevka.
IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se oprosti za gradnjo:
– vseh vrst stavb, katerih investitor je Mestna občina Celje,
– vseh vrst stavb, katerih investitorji so zavodi, ustanove in podjetja, katere je ustanovila Mestna občina Celje, in v kolikor so te stavbe namenjene izvajanju neprofitnih dejavnosti oziroma niso namenjene nadaljnji prodaji.
V. PRETEKLA VLAGANJA 
18. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču v višini komunalnega prispevka odstranjenega objekta za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero je bil obstoječi objekt doslej priključen.
(2) Zavezanec je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka tega člena pristojnemu občinskemu organu Mestne občine Celje predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o legalnosti gradnje (gradbeno ali uporabno dovoljenje) ter podatki o površini, namembnosti in komunalni opremi odstranjenega objekta.
19. člen 
(posebnosti pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(2) Če zavezanec pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v primeru odstranitve in gradnje novega objekta, se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo smiselno uporabijo določbe prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena zavezancu upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:
– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ali
– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Mestne občine Celje in na spletni strani Mestne občine Celje.
21. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred začetkom veljavnosti tega odloka, se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred začetkom njegove veljavnosti.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 66/10, 7/11 in 99/12).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-1/2020
Celje, dne 22. junija 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti