Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2707. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami
2708. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Petindvajsetim rednim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019
2709. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2710. Ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2711. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
2712. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2713. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2714. Uredba o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
2715. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim

Odloki

2716. Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2759. Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
2760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

2717. Pravilnik o usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite
2718. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
2719. Navodilo o dopolnitvah Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine

USTAVNO SODIŠČE

2720. Odločba o ugotovitvi, da 4. točka 4. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, kolikor je v četrto območje zajemanja nadomestila uvrščala ureditveno območje Poček, in peta vrstica tabele iz drugega odstavka 11.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, ki je kot razvojno stopnjo stavbnega zemljišča določala območje, za katero je sprejet prostorski načrt (OPN) z namensko rabo za potrebe obrambe, in ki je določala število točk za posamezna območja znotraj navedenega območja, nista bili v neskladju z Ustavo, o ugotovitvi, da je bila druga vrstica tabele iz prvega odstavka 8. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, kolikor se je nanašala na počitniške hiše za individualno uporabo in počitniške objekte, namenjene za pridobitno dejavnost, v neskladju z Ustavo, o ugotovitvi, da je bil 11.a člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, kolikor je določal, da je bila mesečna višina nadomestila odvisna od razvojne stopnje stavbnega zemljišča, v neskladju z Ustavo, o ugotovitvi, da sta bila prvi in četrti odstavek 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna v neskladju z Ustavo in zakonom ter o zavrženju zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega in tretjega odstavka 13. člena, drugega, četrtega, šestega in sedmega odstavka 15. člena in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2721. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Vuzenica
2722. Poročilo o gibanju plač za avgust 2020
2723. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2020
2761. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah

OBČINE

Braslovče

2724. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2020
2757. Odlok o pokopališkem redu v Občini Braslovče
2758. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

2725. Odlok o pokopališkem redu v Občini Cerknica

Ivančna Gorica

2726. Sklep o določitvi izjem od zaprtja vrtcev v Občini Ivančna Gorica

Komen

2727. Sklep o določitvi javne infrastrukture na območju Občine Komen

Kostanjevica na Krki

2728. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjsko območje Ljubljanska cesta – 2. faza«

Kranj

2729. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj
2730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj
2731. Pravilnik o merilih za izplačilo sejnin članom mestnega sveta in njegovih delovnih teles, plačil članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj

Krško

2732. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020/III.

Laško

2733. Sprememba Statuta Občine Laško
2734. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Laško
2735. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju VL-1

Miren-Kostanjevica

2736. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica
2737. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren - Kostanjevica
2738. Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren - Kostanjevica

Nova Gorica

2739. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica
2740. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni Občini Nova Gorica
2741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
2742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
2743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica

Rečica ob Savinji

2744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2020

Rogaška Slatina

2745. Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini

Slovenj Gradec

2746. Odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Slovenj Gradec

Štore

2747. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2020
2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore

Tišina

2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2020

Tolmin

2750. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin
2751. Pravilnik o izvajanju participatornega proračuna za mladinske projekte v Občini Tolmin

Velike Lašče

2752. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020-I
2753. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP DV-3
2754. Sklep o višini najemnine grobnega prostora za pokopališča na območju Občine Velike Lašče in najemnine za uporabno poslovilnih vežic

Vipava

2755. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2020

Zagorje ob Savi

2756. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) za območje »Loke« v Kisovcu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti