Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2738. Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren - Kostanjevica, stran 6655.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. redni seji dne 15. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Miren - Kostanjevica 
I. SPLOŠNI DEL 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Miren - Kostanjevica (v nadaljnjem besedilu: občina) podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine.
2. člen 
(izrazi in uporaba predpisov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost ter v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
4. člen 
(pokopališča v občini) 
(1) Na območju občine se nahajajo naslednja pokopališča:
– pokopališče Miren (za naselji Miren in Vrtoče),
– pokopališče Bilje (za naselje Bilje),
– pokopališče Kostanjevica na Krasu (za naselje Kostanjevica na Krasu),
– pokopališče Opatje selo (za naselja Opatje selo in Lokvico),
– pokopališče Orehovlje (za naselje Orehovlje),
– pokopališče Sela na Krasu (za naselja Sela na Krasu, Hudi Log in Korita na Krasu),
– pokopališče Temnica (za naselji Temnica in Novelo),
– pokopališče Vojščica (za naselje Vojščica),
– pokopališče Nova vas (za naselje Nova vas) in
– pokopališče Lipa (za naselje Lipa).
(2) V krajih Temnica, Vojščica, Opatje selo, Bilje, Miren, Kostanjevica na Krasu in Lipa se praviloma uporablja mrliška vežica.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
5. člen 
(opredelitev pogrebne dejavnosti) 
Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
6. člen 
(24-urna dežurna pogrebna služba) 
(1) 24-urna dežurna pogrebna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) Dežurna pogrebna služba, opredeljena s prejšnjim odstavkom, je obvezna občinska gospodarska javna služba in se izvaja v skladu z zakonom in občinskim odlokom, ki urejata gospodarske javne službe, s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske zahteve za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe.
(3) Način izvajanja 24-urne dežurne službe občina določi z odlokom.
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na krajevno običajen način, skladno z voljo pokojnika oziroma naročnika pogreba. Čas, način pogrebne slovesnosti in sodelovanje predstavnikov verske skupnosti ter društev in drugih sodelujočih uskladijo upravljavec pokopališča, naročnik pogreba in izvajalec pogrebne dejavnosti.
(2) Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji lahko vsakdo nemoteno prisostvuje.
(3) V primeru izvedbe pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni, upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati podatkov o pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti pokojnika.
(4) Anonimen pokop se odpravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo upepeljenih posmrtnih ostankov brez označbe imena umrlega in brez prisotnosti javnosti.
8. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva zagotovijo izvajalec pogrebne službe ali druge od naročnika pogreba izbrane osebe.
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
(1) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, uporabo mrliške vežice, kjer je le-ta zagotovljena, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma drugih prostorov, kjer se je pokojnik nahajal pred pogrebom, do mesta pokopa.
10. člen 
(način in čas pokopa) 
(1) Na območju Občine Miren-Kostanjevica so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču;
– raztros pepela zunaj pokopališča, na zemljišču v zasebni lasti, s soglasjem občine in lastnika zemljišča.
(2) O načinu pokopa se dogovorita izvajalec pogrebne dejavnosti in naročnik pogreba, s soglasjem upravljavca pokopališča.
11. člen 
Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan v času dnevne svetlobe: poleti od 9.00 do 19.00 ure, pozimi pa od 9.00 do 17.00 ure, razen na datume 1. 1., 1. 5., 1. 11. in 25. 12.
12. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pogreba občina, se pogreb izvede v osnovnem obsegu.
13. člen 
(ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice) 
Na pokopališčih v občini, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba v mrliški vežici najbližjega pokopališča, v cerkvi ali doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo.
14. člen 
(dostopnost mrliških vežic) 
Mrliške vežice so odprte v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti, po dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
15. člen 
(obseg prve ureditve groba) 
Prva ureditev groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu, in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov. Prva ureditev groba spada med storitve grobarjev.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
16. člen 
(opredelitev pokopališke dejavnosti) 
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
(2) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališč, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc in izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(3) Zagotavljanje urejenosti pokopališč iz prejšnjega odstavka obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitev prekopa posmrtnih ostankov.
(4) Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva opravi izvajalec pogrebnih storitev v zvezi s posamezno opravljeno storitvijo sam.
(5) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.
17. člen 
(upravljavec pokopališča) 
(1) S pokopališči v občini upravlja režijski obrat.
(2) Za posamezne naloge upravljanja pokopališč se lahko pooblasti koncesionarja na podlagi posebnega odloka, ki določi način in pogoje izvajanja nalog gospodarske javne službe ter postopek podelitve koncesije za izvajanje. V primeru podelitve koncesije za opravljanje posamezne naloge, se za koncesionarja smiselno uporabljajo določbe predpisov in tega odloka, ki veljajo za upravljavca.
18. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Upravljavec pokopališča je odgovoren za vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču tako, da skrbi za urejenost pokopališča, pokopaliških objektov in njihove neposredne okolice ter organizira in nadzira dela na pokopališču.
(2) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
(3) Pokopališča so odprta za obiskovalce vsak dan.
19. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi pisne najemne pogodbe v skladu z zakonom in s tem odlokom.
(2) Pogodba o najemu groba določa zlasti:
– stranke najemnega razmerja s podatki, ki jih za namen evidence najemnikov grobov določa zakon;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– čas najema, če gre za vrstni grob, oziroma določilo, da se pogodba sklepa za nedoločen čas;
– načine prenehanja najemne pogodbe;
– osnovo za obračun višine letne najemnine za grob (grobnine) in način njenega plačila;
– obveznosti najemojemalca glede urejanja in vzdrževanja grobnega prostora;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz pogodbe;
– pogoje, pod katerimi je mogoče brezplačno prenesti najemno razmerje na drugo osebo.
(3) Najemni pogodbi je lahko priložena tudi izrecna privolitev najemnika, ki je fizična oseba, da lahko upravljavec zanj pridobi podatek o stalnem naslovu, v primeru da mu ni bilo mogoče vročiti računa za letno najemnino.
(4) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino praviloma do 15. marca za tekoče leto.
(5) Višina grobnine se določi s sklepom, ki ga na predlog upravljavca pokopališča sprejme občinski svet.
20. člen 
(prenehanje najema) 
(1) Najemna pogodba se praviloma sklepa za nedoločen čas in se lahko prekine v zakonsko določenih primerih.
(2) Po prenehanju najemne pogodbe se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe.
21. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem obvestilu in s soglasjem upravljavca pokopališča.
(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.
(3) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.
(4) Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela odraslih in otrok lahko postavlja le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(5) Napisne plošče na stenskih žarnih nišah kolumbarijev lahko postavlja, spreminja, odstranjuje, obnavlja ali izvaja druge posege v prostor le upravljavec pokopališča. Če se na stenski žarni niši kolumbarija pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
22. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih na območju občine so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, otroški, dvojni grob, povečan grobni prostor in grobnice,
– talni žarni grob in stenska žarna niša,
– prostor za raztros pepela.
(2) Za vsako pokopališče mora imeti upravljavec pokopališča izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobne prostore (v nadaljnjem besedilu: razdelitveni načrt) in vzpostavljeno evidenco grobov, skladno z zakonom in tem odlokom.
(3) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to dopušča razdelitveni načrt.
23. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
(1) Grobovi in grobni prostori so praviloma talni, razen stenskih žarnih grobov.
(2) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. Širina enojnega groba je od 0,8 m do 1,0 m, dolžina pa 2,0 m. Globoki so 1,60 m in se lahko poglobijo do 2,0 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. Širina otroškega groba je od 0,7 m do 0,8 m, dolžina pa 1,0 m. Globoki so 1,5 m in se lahko poglobijo do 2,0 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
(4) Dvojni grobovi so tisti, ki so široki za dva enojna groba, torej od 1,6 do 2,0 m. Dolžina dvojnega groba je 2,0 m, globoki so 1,6 m in se lahko poglobijo do 2,0 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
(5) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora. Globok je 1,6 m in se lahko poglobi do 2,0 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopava tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopava krste s kovinskimi vložki in žare. Gradnja novih grobnic je dovoljena le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
(7) Talni žarni grob je lahko dolg in širok največ kot enojni grob, globok pa 1,0 m. Stenska žarna niša je široka 0,40 m, dolga 0,60 m in visoka 0,40 m.
(8) Nagrobne spomenike se postavlja na betonski temelj, ki ne sme segati iznad površine zemlje. Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora.
(9) Med grobnimi prostori v vrsti je razdalja 0,4 m. Višina nagrobnih spomenikov praviloma ne sme biti več kot 1,1 m.
(10) Kadar se predvideva več zaporednih pokopov v grob, se le-tega izkoplje poglobljeno in to toliko, da je nad zadnjo krsto še 1,0 m zemlje.
(11) V tem členu določeni tehnični normativi za grobove veljajo za nove grobove in grobne prostore in ne posegajo v obstoječe ureditve na posameznih pokopališčih.
24. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let, za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
25. člen 
(enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav in druge pokopališke infrastrukture  ter pogrebna pristojbina) 
(1) Izvajalci pogrebne dejavnosti plačujejo upravljavcu nadomestilo za uporabo pokopališča, objektov, naprav in druge pokopališke infrastrukture na podlagi cenika, ki ga sprejme občina na predlog upravljavca enkrat letno, hkrati s sklepom o višini grobnin.
(2) Občina lahko s sklepom iz prejšnjega odstavka določi tudi pogrebno pristojbino.
26. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Grobnina za dvojni grob znaša sto osemdeset odstotkov grobnine za enojni grob.
(2) Grobnina za otroški in žarni grob znaša osemdeset odstotkov grobnine za enojni grob.
(3) Prva grobnina za stensko žarno nišo znaša dvesto odstotkov grobnine za enojni grob, nadaljnja grobnina znaša sto odstotkov grobnine za enojni grob.
(4) Grobnina za grobnice v dimenzijah do štiri grobne prostore je enaka štirikratniku najemnine za enojni grob, za večje grobnice pa šestkratnik najemnine za enojni grob.
(5) Grobnina za povečane grobne prostore je enaka najemnini za enojni grob, pomnoženi s številom možnih pokopov brez poglobitve groba.
(6) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob pokopu v višini ene grobnine za enojni grob.
(7) Grobnina za napisno ploščo na prostoru za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob pokopu v višini sto petdeset odstotkov grobnine za enojni grob.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
(prenehanje uporabe občinskih predpisov) 
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka se preneha uporabljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 5 – N. Gorica, 10. maj 1988) in ostali občinski predpisi, ki so bili sprejeti na njegovi podlagi.
28. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 007-0002/2019-15
Miren, dne 15. oktobra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti