Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1436. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1437. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

1438. Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1439. Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku
1440. Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev
1441. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa
1442. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1443. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1444. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
1445. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2018

USTAVNO SODIŠČE

1446. Odločba o ugotovitvi, da 96. člen, šesti odstavek 97. člena, prvi in drugi odstavek 175. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in pogojih gradnje objektov na teh območjih, niso v neskladju z Ustavo in o zavrženju zahteve
1447. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

SODNI SVET

1448. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
1449. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1450. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1451. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1452. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov
1453. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
1454. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1455. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru
1456. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije

OBČINE

Beltinci

1457. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2018

Braslovče

1458. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Braslovče

Celje

1459. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever
1460. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu

Cerknica

1481. Odlok o rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2019

Črenšovci

1461. Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka investitorjem v Občini Črenšovci
1462. Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Črenšovci

Dobje

1463. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2018

Dravograd

1464. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2018

Horjul

1465. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2018

Koper

1466. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2018
1467. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Mestno občino Koper in Občino Ankaran
1468. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Mestno občino Koper in Občino Izola
1469. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1470. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1471. Ugotovitveni sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018

Lendava

1472. Razpis nadomestnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Pince

Ljubljana

1473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

Piran

1474. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2019
1475. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Sevnica

1476. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
1477. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
1478. Sklep o potrditvi elaborata in cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Sevnica

Slovenske Konjice

1479. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu
1480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Slovenske Konjice

Trebnje

1482. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
1483. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2019
1484. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2020
1485. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2019
1486. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2020

Velike Lašče

1487. Spremembe Poslovnika občinskega sveta
1488. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018
1489. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče
1490. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1491. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1492. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti