Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1439. Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, stran 3895.

  
Na podlagi devetega odstavka 13.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način dostopanja do portala eRevizija, katere informacije o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka se objavijo na portalu javnih naročil, način vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za vpogled, vnos, prenos ali prevzem informacij in dokumentov, druga tehnična pravila glede uporabe portala eRevizija in do katerih podatkov o poteku predrevizijskih, revizijskih in pritožbenih postopkov na portalu eRevizija lahko dostopata Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) ter ministrstvo, pristojno za javna naročila.
2. člen 
(pomen uporabljenih pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »dosje javnega naročila« je mapa oziroma seznam vseh objav v zvezi s posameznim javnim naročilom na portalu javnih naročil;
2. »informacija ali dokument« je vsaka objava, ki se vloži in objavi na portalu eRevizija, vključno z zahtevkom za revizijo in odločitvijo Državne revizijske komisije;
3. »izbrani ponudnik« pomeni ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo;
4. »kontaktni elektronski naslov« je elektronski naslov, ki ga uporabnik navede v svojem uporabniškem profilu portala eRevizija in na katerega mu sistem pošilja obvestila o objavljenih informacijah in dokumentih ter druga obvestila;
5. »naročnik« pomeni osebo, ki mora v skladu z 9. ali 23. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) oddajati javna naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
6. »portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za javna naročila, ki ga upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., in na katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo;
7. »subjekt« pomeni pravno ali fizično osebo oziroma organ, ki sodeluje v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku v vlogi iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika. V imenu subjekta dejanja na portalu eRevizija opravlja uporabnik, ki ima pooblastila za opravljanje dejanj na portalu eRevizija;
8. »uporabnik« pomeni vsako fizično osebo, ki je registrirana in ki v imenu subjekta uporablja portal eRevizija;
9. »upravljavec portala eRevizija« je Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.;
10. »vlagatelj« pomeni vlagatelja zahtevka za revizijo v postopku javnega naročanja;
11. »zagovornik javnega interesa« pomeni pravno osebo iz drugega odstavka 6. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).
3. člen 
(dostop do portala eRevizija) 
(1) Do portala eRevizija lahko dostopa uporabnik, ki se predhodno registrira na portalu eRevizija. Vsak uporabnik se ob registraciji ter ob vsaki nadaljnji prijavi identificira z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki ju določi ob registraciji.
(2) Portal eRevizija vsebuje zbirko podatkov o vseh uporabnikih portala eRevizija, subjektih, v imenu katerih uporabnik opravlja dejanja na portalu eRevizija, in pravicah do dostopa posameznih uporabnikov. Pravice do dostopa se nanašajo na dodelitev, odvzem in ukinitev dostopa do portala eRevizija glede na uporabniško vlogo subjekta v postopku javnega naročanja, predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku ter dana pooblastila.
(3) Uporabnik se mora pred prvo uporabo portala eRevizija registrirati. Ob registraciji uporabnik navede, za kateri subjekt nastopa, ter kontaktni elektronski naslov, na katerega mu bo portal eRevizija samodejno pošiljal obvestila o novih informacijah in dokumentih, objavljenih na portalu eRevizija za subjekt, v imenu katerega uporabnik opravlja dejanja.
(4) Glede na sodelovanje subjekta v postopku javnega naročanja, predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku ter glede na dana pooblastila se pravice subjektov, ki jih zanje izvršujejo registrirani uporabniki, razvrščajo v naslednje kategorije (v nadaljnjem besedilu: uporabniške vloge):
– naročnik,
– vlagatelj,
– izbrani ponudnik,
– zagovornik javnega interesa,
– ministrstvo, pristojno za javna naročila,
– Državna revizijska komisija,
– pooblaščenec posameznega subjekta,
– ponudnik ali kandidat, ki je v postopku javnega naročanja oddal ponudbo ali prijavo, razen vlagatelja in izbranega ponudnika (v nadaljnjem besedilu: drug ponudnik).
(5) Uporabnik naročnika, vlagatelja, izbranega ponudnika ali drugega ponudnika oziroma njihovega pooblaščenca se na portalu eRevizija registrira na enega izmed štirih načinov, ki ga izbere sam, in sicer:
– z uporabo uporabniškega računa portala javnih naročil,
– z uporabo uporabniškega računa e-JN,
– z uporabo uporabniškega računa SI-PASS ali
– prek postopka registracije z izbiro uporabniškega imena in gesla ter predložitvijo soglasja predstojnika oziroma zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.
(6) Uporabnik ministrstva, pristojnega za javna naročila, Državne revizijske komisije ali zagovornika javnega interesa oziroma njihovega pooblaščenca se na portalu eRevizija registrira s prijavo upravljavcu portala eRevizija, ki jo podpiše predstojnik ali z njegove strani pooblaščena oseba. Upravljavec portala eRevizija temu uporabniku ustvari uporabniški račun.
(7) Uporabnik ministrstva, pristojnega za javna naročila, se registrira le z uporabniško vlogo ministrstva, pristojnega za javna naročila, pri čemer ta vloga vsebuje tudi pooblastila uporabniške vloge zagovornika javnega interesa.
(8) Zagovornik javnega interesa, ki je hkrati naročnik, mora pri svojem delu zagotoviti ločeno uporabo portala eRevizija glede na uporabniško vlogo, v kateri nastopa.
4. člen 
(dostop do informacij in dokumentov v posameznem predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku na portalu eRevizija) 
(1) Za vsak vpogled, vlaganje, prenos ali prevzem informacij oziroma dokumentov, vključno z dajanjem pooblastil za vnos, prenos ali prevzem informacij oziroma dokumentov, se uporabnik identificira z uporabo izbranega uporabniškega imena in gesla.
(2) Vložene informacije in dokumenti se objavijo na portalu eRevizija, pravica do dostopa pa se dodeli uporabnikom, ki v imenu posameznega subjekta opravljajo dejanja v posameznem postopku pravnega varstva ali so pooblaščeni, da opravljajo dejanja v posameznem postopku pravnega varstva.
5. člen 
(način vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov) 
(1) Uporabnik v imenu vlagatelja zahtevek za revizijo na portalu eRevizija vloži tako, da poleg podatkov iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, ki se na portalu eRevizija samodejno zagotovijo s prenosom iz objave na portalu javnih naročil, na portalu eRevizija navede druge obvezne sestavine zahtevka za revizijo in mu priloži potrebne listine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko naročnik ni objavil obvestila o naročilu ali druge javne objave na portalu javnih naročil, zahtevek vloži neposredno prek portala eRevizija. Hkrati z vložitvijo zahtevka za revizijo iz prejšnjega stavka se na portalu javnih naročil ustvari nov dosje javnega naročila. Upravljavec portala eRevizija lahko naknadno v katerikoli fazi postopka ročno popravi podatke tako, da se vzpostavi povezava z že obstoječim dosjejem javnega naročila na portalu javnih naročil, če ta že obstaja.
(3) Druge informacije in dokumenti se vpogledujejo, vlagajo, prenašajo in prevzemajo s prijavo na portalu eRevizija, in sicer prek neposrednega dostopa na portalu eRevizija ali na podlagi na uporabnikov kontaktni elektronski naslov prejetega obvestila o predhodni objavi na portalu eRevizija. To obvestilo se ustvari samodejno z objavo informacij ali dokumentov.
6. člen 
(objava informacij o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka na portalu javnih naročil) 
(1) Na portalu javnih naročil se v dosjeju javnega naročila, na katerega se nanašajo predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek, samodejno objavi podatek, ali je bil za predmetno javno naročilo vložen zahtevek za revizijo ter v kateri fazi je postopek. Postopek je lahko v eni ali več naslednjih fazah:
– »predrevizijski postopek v teku«,
– »revizijski postopek v teku«,
– »pritožbeni postopek v teku«,
– »postopek pravnega varstva zaključen«.
(2) Na portalu javnih naročil se v dosjeju javnega naročila, na katerega se nanašajo predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek, samodejno objavijo naslednje informacije o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka:
– »Vložen je zahtevek za revizijo.«;
– »Naročnik je zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja.«;
– »Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo.«;
– »Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo.«;
– »Naročnik je zavrgel zahtevek za revizijo.«;
– »Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo.«;
– »Vložena je pritožba.«;
– »Sprejet je sklep o ustavitvi postopka.«;
– »Državna revizijska komisije je zadržala nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja.«;
– »Državna revizijska komisija je ugodila predlogu naročnika za sklenitev pogodbe.«;
– »Državna revizijska komisija je ugodila predlogu naročnika za ustavitev postopka javnega naročanja.«;
– »Državna revizijska komisija je ugodila predlogu naročnika za zavrnitev vseh ponudb.«;
– »Državna revizijska komisija je ugodila predlogu naročnika za začetek novega postopka javnega naročanja.«;
– »Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevek za revizijo.«;
– »Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo.«;
– »Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo.«;
– »Državna revizijska komisija je delno ugodila zahtevku za revizijo.«;
– »Državna revizijska komisija je ugotovila utemeljenost zahtevka za revizijo.«;
– »Državna revizijska komisija je zavrgla pritožbo.«;
– »Državna revizijska komisija je zavrnila pritožbo.«;
– »Državna revizijska komisija je ugodila pritožbi.«.
(3) Na portalu javnih naročil se v dosjeju javnega naročila, na katerega se nanašajo predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek, samodejno objavi tudi končna odločitev Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo in o pritožbi ter o ustavitvi postopka.
7. člen 
(dodelitev pravic v primeru pooblastila) 
Če uporabnik za opravljanje dejanj v posameznem postopku pravnega varstva pooblasti pooblaščenca, mu tudi na portalu eRevizija dodeli pravice za opravljanje dejanj v imenu subjekta, v katerega imenu lahko na portalu eRevizija opravlja dejanja.
8. člen 
(uporabniške vloge) 
Uporabniki lahko na portalu eRevizija opravljajo le dejanja oziroma vpogledajo le v informacije in dokumente, do katerih jim je dovoljeno dostopati glede na njihovo vlogo, upoštevajoč ZPVPJN. Sistem glede na njihovo uporabniško vlogo samodejno izbere uporabnike subjektov, ki jim omogoči dostop do vloženih informacij in dokumentov.
9. člen 
(tehnična pravila uporabe portala eRevizija) 
Portal eRevizija zagotavlja, da:
1. se uporabniku posreduje elektronsko potrdilo o času vložitve informacije ali dokumenta na portalu eRevizija, ki vsebuje tudi vsebino objave,
2. se zabeleži vsaka vložitev, objava, vpogled ali prenos informacije ali dokumenta,
3. so vsa dejanja, ki jih opravlja pooblaščenec posameznega subjekta, vidna tudi uporabniku, ki ga je pooblastil za opravljanje posameznih dejanj.
10. člen 
(dostop do podatkov) 
Na podlagi informacij in dokumentov, izmenjanih prek portala eRevizija, se Državni revizijski komisiji za pripravo letnega poročila iz 69. člena ZPVPJN in ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, za potrebe analiz stanja na področju javnega naročanja omogoči dostop do podatkov o:
− izvedenih predrevizijskih, revizijskih in pritožbenih postopkih,
− opredelitvi področja posameznega naročila in podatka o zakonu, na podlagi katerega se oddaja posamezno naročilo,
− posameznem naročniku, kategorijah naročnikov,
− posameznem vlagatelju, skupnih vlagateljih zahtevka ali pritožbe,
− predmetu javnega naročila,
− vrstah postopkov javnega naročanja, razdeljenosti na sklope in sklepanju okvirnih sporazumov,
− mestu objave obvestil v zvezi z javnim naročilom,
− vrednosti javnih naročil,
− zahtevkih za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, zoper odločitev o oddaji javnega naročila ali zoper druga ravnanja pri oddaji naročila,
− naročilih, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike, in skladih financiranja,
− izreku odločitve naročnika in Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo oziroma pritožbi,
− izvedenem skupnem javnem naročanju,
− višini takse, višini vrnjene ali doplačane takse ter številu postopkov vračila/doplačila takse,
− podaljšanju roka za sprejem odločitve Državne revizijske komisije,
− povračilu stroškov postopka,
− zahtevanem in oddanem odzivnem poročilu,
− vloženem predlogu za uvedbo prekrška ter
− datumu objave posameznih informacij in dokumentov na portalu eRevizija.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 30. septembrom 2019.
Št. 007-454/2018/25
Ljubljana, dne 6. maja 2019
EVA 2018-3130-0005
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti