Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1455. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru, stran 3916.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17 in 8/19) in v skladu z določili 1. točke prvega odstavka 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB12) sta v enakem besedilu sprejela Senat Univerze v Mariboru na 16. izredni seji dne 8. 5. 2019 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 10. izredni seji dne 9. 5. 2019 naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Univerze v Mariboru 
1. člen 
Prvi odstavek 5. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»Ime univerze je: Univerza v Mariboru
Skrajšano ime: UM
Ime v angleščini: University of Maribor
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15«
2. člen 
Prvi odstavek 7. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»V univerzi so naslednje fakultete (v nadaljnjem besedilu: članice univerze):
1. Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Economics and Business
2. Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
3. Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Energy Technology
4. Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Skrajšano ime: UM FGPA
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture
5. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
6. Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences
7. Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Logistics
8. Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics
9. Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
10. Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering
11. Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Tourism
12. Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security
13. Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Health Sciences
14. Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Arts
15. Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Medicine
16. Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Education
17. Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Law
in druga zavoda (v nadaljnjem besedilu: drugi članici univerze):
1. Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Ime v angleščini: University of Maribor, University of Maribor Library
2. Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Ime v angleščini: University of Maribor, Student Dormitories.«
3. člen 
Drugi odstavek 12. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, na posameznih fakultetah so:
– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za energetiko: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo;
– Fakulteta za logistiko: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika;
– Fakulteta za organizacijske vede: (04) Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za strojništvo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za turizem: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za varnostne vede: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za zdravstvene vede: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
– Medicinska fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, pravo.«.
4. člen 
1.3. točka prvega odstavka 21. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»1.3. Inštitut za mednarodne ekonomsko-poslovne študije«
1.15. točka prvega odstavka 21. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»1.15. Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike«.
6. točka prvega odstavka 21. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»6 Na Fakulteti za strojništvo:
6.1 Raziskovalni inštitut za strojništvo
6.2 Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje.«
8.3 točka prvega odstavka 21. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»8.3 Inštitut za javno pravo«.
Za 8.10 točko prvega odstavka 21. člena Statuta Univerze v Mariboru se dodata novi točki 8.11 in 8.12, ki se glasita:
»8.11 Center za alternativno reševanje sporov
8.12 Inštitut za kazensko in prekrškovno pravo.«
Za 9.10. točko prvega odstavka 21. člena Statuta Univerze v Mariboru se doda nova 9.11. točka, ki se glasi:
»9.11. Inštitut za ekonomiko in tehnologije športne konjereje«.
Za prvim odstavkom 21. člena Statuta Univerze v Mariboru se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri opravljanju dejavnosti univerze imajo pravico nastopanja v pravnem prometu v imenu in za račun univerze naslednje organizacijske enote na nivoju univerze:
1. Center za pametna mesta in skupnosti.«
Dosedanji drugi do peti odstavek 21. člena Statuta Univerze v Mariboru postanejo tretji do šesti odstavek.
5. člen 
Tretji odstavek 267. člena Statuta Univerze v Mariboru se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat Upravnega odbora univerze traja štiri leta. Predstavnik študentov je v Upravni odbor univerze izvoljen za dve leti. Ista oseba je lahko po poteku te dobe ponovno izvoljena v Upravni odbor univerze.«
6. člen 
Četrti odstavek 311. člena Statuta Univerze v Mariboru se črta.
Dosedanji peti do sedmi odstavek 311. člena Statuta Univerze v Mariboru postanejo četrti do šesti odstavek.
7. člen 
(pričetek veljavnosti Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru) 
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rektor 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič
Predsednik Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Gorazd Meško