Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1489. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče, stran 3983.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 30. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče 
1. člen 
Ta pravilnik določa postopek, upravičence in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Velike Lašče za namen pokroviteljstva občine.
2. člen 
Občina je lahko pokrovitelj prireditev, dogodkov, strokovnih ekskurzij, različnih dejavnosti, izdaj knjig ali drugih publikacij, zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih in nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje prireditev in projektov:
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije),
– ki prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga ter k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine in izročila,
– ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, turistične, humanitarne in podobne narave,
– ki promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, oziroma širijo njene razvojne potenciale na širšem prostoru,
– ki spodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih,
– ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje,
– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani,
– ki jih organizirajo mladi ali so namenjeni mladim,
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih, izrednih dosežkih posameznih občanov ali skupin na državnem ali mednarodnem nivoju ter drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Projekti, za katere se upravičenci lahko prijavijo na druge razpise občine za namen sofinanciranja iz proračunskih sredstev, za iste stroške ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim programom in dogodkom.
3. člen 
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev so po tem pravilniku:
– fizične in pravne osebe, če projekt organizirajo na območju občine;
– fizične in pravne osebe, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
4. člen 
Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi z vlogo, ki jo naslovi na Občino Velike Lašče po objavljenem letnem javnem pozivu.
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče se objavi na spletni strani Občine Velike Lašče. Vloga se poda na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva.
Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega javnega poziva le enkrat letno upravičena do sredstev po tem pravilniku. Projekt oziroma predmet sofinanciranja je praviloma v okviru istega javnega poziva le enkrat letno upravičen do sredstev po tem pravilniku.
5. člen 
Višina odobrenih sredstev je odvisna od naslednjih meril:
– pomembnost projekta za Občino Velike Lašče oziroma občane,
– vsebina projekta z jasno opredeljenimi cilji in nameni,
– število vključenih izvajalcev,
– tradicionalnost,
– inovativnost in izvirnost (ne posnema že izvedenih programov in projektov ter vsebuje drugačen pristop),
– medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
– organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
– sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
– vključenost občanov oziroma druge zainteresirane javnosti v projekt,
– dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
Komisija, ki jo s sklepom določi župan, bo vloge obravnavala enkrat mesečno in predlog o dodelitvi sredstev podala županu.
O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom. Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva v višini do 1.000,00 eurov. Občina sklene pogodbo z upravičencem v 30-ih dneh od vročitve sklepa.
Na podlagi sklenjene pogodbe se upravičenec zaveže, da bo projekt izvedel skrbno in skladno s prijavo.
6. člen 
Odobrena sredstva se upravičencem nakažejo na podlagi poročila o realizaciji in ustreznem obveščanju javnosti ter dokazila o namenski porabi sredstev s priloženimi fotokopijami računov.
7. člen 
Upravičenec je dolžan na ustrezen način v okviru projekta obveščati javnost o pokroviteljstvu občine.
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 6. člena tega pravilnika, lahko občina zahteva vračilo le-teh skupaj z zamudnimi obresti.
8. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/14).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0029/2019
Velike Lašče, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh