Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1441. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa, stran 3900.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov pri delovanju nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa.
2. člen 
(pomembnejši dosežki) 
Za pomembnejši dosežek pri delovanju nevladne organizacije se šteje delovanje, s katerim nevladna organizacija dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje institucij javnega sektorja ali kako drugače bistveno prispeva k promociji vrednot in doseganju ciljev, opredeljenih v državnih strateških razvojnih dokumentih, in k razvoju vseh segmentov civilne družbe.
3. člen 
(pomembnejši dosežki na področju vzgoje in izobraževanja) 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
1. pripravi ali izvaja programe in projekte, namenjene ozaveščanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v izobraževanju o pomenu otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, medsebojne strpnosti, enakopravnosti spolov, spoštovanju drugačnosti in integritete posameznika;
2. vsako leto nepridobitno in neprofitno izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in izobraževanja (npr. delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji, poletne šole, tekmovanja);
3. pripravi ali izvaja programe in projekte, namenjene ozaveščanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v izobraževanju o pomenu sonaravnega trajnostnega razvoja;
4. pripravi ali izvaja programe in projekte, namenjene ranljivim skupinam (npr. otrokom z učnimi težavami, pripadnikom manjšin, priseljencem, Romom, brezposelnim);
5. prispeva k ohranjanju in krepitvi identitete, kulture in jezika slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji;
6. v zadnjih dveh letih je izdala strokovne oziroma poljudnoznanstvene revije, otroško oziroma mladinsko periodiko ali knjižne publikacije;
7. v zadnjih dveh letih je bila organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec vsaj dveh državnih ali vsaj enega mednarodnega ali olimpijskega srečanja oziroma tekmovanja v znanju;
8. vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem in avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki ga oziroma jo je izvedla na področju vzgoje in izobraževanja;
9. s predlogi spodbuja dejavnost pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju vzgoje in izobraževanja;
10. sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti in predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja;
11. v zadnjih dveh letih je prejela priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju vzgoje ali izobraževanja;
12. dodeljuje finančna sredstva posameznikom za izobraževanje in usposabljanje, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
4. člen 
(pomembnejši dosežki na področju visokega šolstva) 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke na področju visokega šolstva, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
1. s predlogi spodbuja dejavnost pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju visokega šolstva;
2. sodeluje pri oblikovanju ukrepov države ali lokalne skupnosti in predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju visokega šolstva;
3. pripravi in izvaja programe ali projekte, ki prispevajo k večji kakovosti poučevanja na visokošolski ravni;
4. (so)organizira delavnice, posvete, konference, simpozije, posvetovanja, seminarje, predavanja, poletne šole, tekmovanja in podobne aktivnosti, namenjene izmenjavi in prenosu spoznanj s področja visokega šolstva v domačem ali mednarodnem okolju;
5. izvaja aktivnosti, pomembne za promocijo in podporo visokošolske dejavnosti zaradi širjenja znanja o visokošolski didaktiki in kodeksu ter nalogah visokošolskih učiteljev za kakovostni razvoj visokega šolstva;
6. aktivno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo aktivnosti na področju visokošolske dejavnosti;
7. v zadnjih dveh letih je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni s področja visokošolske dejavnosti;
8. izobražuje in usposablja na različnih področjih visokega šolstva, razen na področju mejnih ved;
9. dodeljuje finančna sredstva posameznikom za izobraževanje in usposabljanje, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
5. člen 
(pomembnejši dosežki na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti) 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke na področju znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
1. (so)organizira ali izvaja sestanke za izmenjavo in prenos znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali mednarodnem prostoru (npr. konference, simpoziji, posveti, seminarji, okrogle mize);
2. izvaja publicistično dejavnost: izdajanje znanstvenih monografij oziroma periodičnih znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki (po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS);
3. izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje novih znanstvenih spoznanj v strokovni in splošni javnosti (kot npr. razstave, predstavitve, delavnice, predavanja, poletne šole, tekmovanja, strokovne objave na spletu);
4. aktivno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju znanosti oziroma raziskovanja;
5. v zadnjih dveh letih je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni s področja znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti;
6. dodeljuje finančna sredstva posameznikom, zlasti mladim, za spodbujanje izvajanja znanstvenega oziroma raziskovalnega dela, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
6. člen 
(pomembnejši dosežki na področju športa) 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju športa, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
1. v zadnjih dveh letih je prejela priznanje, odlikovanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni na področju športa;
2. prispeva k promociji in organiziranju prostovoljstva na področju športa tako, da v svoje delo vključuje prostovoljce in organizira dogodke, ki so namenjeni promociji prostovoljstva;
3. prispeva k razvoju športa tako, da širi strokovna znanja z organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik strokovnih srečanj na državni ali mednarodni ravni;
4. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta na področju športa, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;
5. v zadnjih dveh letih je izdala strokovno ali poljudnoznanstveno revijo ali knjižno publikacijo ali je v zadnjih dveh letih izdajala strokovno oziroma poljudnoznanstveno periodiko na področju športa;
6. v zadnjih dveh letih je izvajala najmanj tri športne programe na katerem koli področju športa v obsegu po najmanj 80 ur;
7. v zadnjih dveh letih je izvajala vsaj en brezplačni program športa, namenjen izključno ranljivim družbenim skupinam, v obsegu najmanj 80 ur;
8. je članica nacionalne panožne športne zveze ali druge športne zveze;
9. ima status nacionalne panožne športne zveze in je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
10. v zadnjih dveh letih je izvajala programe športa za vse starostne skupine v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze;
11. v zadnjih dveh letih je bila organizator, izvajalec ali udeleženec tekmovanja v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne panožne športne zveze;
12. je v zadnjih dveh letih za izvajanje svojih programov prejela javna sredstva na državni ali lokalni ravni ali od Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji;
13. dodeljuje finančna sredstva za spodbujanje ukvarjanja posameznikov s športom v varnem in zdravem okolju, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
7. člen 
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev) 
Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev iz 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika z dokazili iz drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list RS, št. 102/12 in 21/18 – ZNOrg).
9 člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-14/2019/19
Ljubljana, dne 26. aprila 2019
EVA 2019-3330-0010
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport