Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018, Kazalo


DRŽAVNI SVET

2916. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2917. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v Občini Dravograd
2918. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev
2943. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci
2944. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o reji živali
2945. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2946. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

Odloki

2919. Odlok o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja

MINISTRSTVA

2920. Pravilnik o katalogih znanja
2921. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o tlačni opremi
2922. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
2923. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2947. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2924. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilih in obvestilih zavarovalnic
2925. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice
2926. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o omejitvah glede sredstev in referenčnih vrednosti pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2927. Koncesijski Akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor
2928. Kodeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2929. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Bistrica ob Sotli

Borovnica

2930. Pravilnik o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica

Bovec

2931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018
2932. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2933. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2934. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec

Log-Dragomer

2935. Sklep o razveljavitvi sklepa
2936. Sklep o spremembi sedeža volišča
2937. Sklep o določitvi volišč

Moravske Toplice

2938. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Moravske Toplice
2939. Sklep o imenovanju namestnikov članov občinske volilne komisije

Piran

2940. Razpis volitev v Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran

Šmarje pri Jelšah

2941. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Tišina

2942. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina, ki bodo 18. novembra 2018

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost