Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2934. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec, stran 9175.

  
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – Odl. US) 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 30. 8. 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
(2) Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini največ 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini največ 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet oziroma za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2014-29
Bovec, dne 30. avgusta 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.