Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

Št. 5442-6/2018/9 Ob-2784/18, Stran 1817
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah, v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H); Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZVZD-1);
– Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (Uradni list RS, št. 23/18);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013);
– Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04);
– Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14);
– Sheme de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve M001-5022860-2014/XVII z dne 20. 8. 2018);
– Mnenja Ministrstva za finance glede obstoja državnih pomoči pri javnem razpisu za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« (dokument št. 440-34/2018/2 z dne 9. 8. 2018);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 (z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za javni razpis za sofinanciranje projekta ''Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu'' (št. dokumenta: 3032-70/2018/8), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 30. 8. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« 
Javni razpis financirata Republika Slovenija in Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, 8.3 prednostne naložbe: Aktivno in zdravo staranje, 8.3.1 specifičnega cilja: Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe. Na javnem razpisu bo izbrana ena operacija, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: PO).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let.
Projekt, ki bo izbran v okviru tega javnega razpisa, je namenjen izdelavi e-učilnice za usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev, konkretni prilagoditvi delovnih mest, izdelavi izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest kot primer dobre prakse za delodajalce ter izdelavi promocijskih posnetkov, namenjenih širši javnosti, kar bo pripomoglo k boljši ozaveščenosti in usposobljenosti delodajalcev za izvajanje ukrepov promocije varnosti in zdravja pri delu. Gre za izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1 in ki bodo vplivali na varnejše in bolj zdravo delovno okolje, prilagojeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Posredno bo to imelo pozitiven učinek na vse delovno aktivne starejše osebe.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati na:
– promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih v organizacijah za vse generacije in s posebnim poudarkom na delavcih, starejših od 45 let,
– dvig usposobljenosti in ozaveščenosti delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu,
– dvig družbene odgovornosti podjetij,
– dvig kulture varnosti in zdravja pri delu s pomočjo promocijskih posnetkov,
– promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozaveščanje in obveščanje javnosti, delavcev in delodajalcev,
– prilagajanje delovnih mest posameznikom,
– spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« oziroma 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« so v okviru javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
4.1 Ključni in specifični cilji in rezultati
Javni razpis sledi reševanju problematike nizke stopnje zaposlenosti starejših od 55 let v Sloveniji zaradi zgodnjega upokojevanja in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, in sicer z izvajanjem projektov v podporo reformam na tem področju in z vlaganjem v prilagajanje delovnih mest zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let.
Za doseganje pričakovanega rezultata specifičnega cilja OP EKP 2014–2020 »boljši pogoji in večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih« bo v okviru izbranega projekta izvedeno usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu s pomočjo uporabe e-učilnice. Pri izbranih delodajalcih bodo izvedene konkretne prilagoditve delovnih mest. V okviru projekta bodo izdelani izobraževalni posnetki s prikazanimi prilagoditvami delovnih mest kot primer dobre prakse za delodajalce. Z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomenu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, bodo izdelani promocijski posnetki s področja varnosti in zdravja pri delu.
S pomočjo navedenih rezultatov projekta in izvedenih ukrepov se bo dvignila raven varnosti in zdravja pri delu v organizacijah za vse generacije, zlasti pa za delavce, starejše od 45 let. Izvajanje ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu v organizacijah, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1 ter prilagajanje delovnih mest posameznikom pa bo vplivalo na boljše zdravstveno stanje delavcev, zaradi česar bodo delavci posledično manj časa odsotni na delovnem mestu ter bodo zmožni delati dlje.
Specifični cilji:
– ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti o pomenu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let,
– ozaveščanje in usposabljanje delodajalcev za uporabo orodij za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let,
– vzpostavitev in promocija e-učilnice z vsebinami varnosti in zdravja pri delu,
– konkretna prilagoditev delovnih mest pri delodajalcih.
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev morajo biti v obdobju izvajanja projekta doseženi naslednji kvantificirani kazalniki učinka in rezultata:
– izdelana in delujoča e-učilnica za delodajalce,
– vključene organizacije v prilagoditve delovnih mest,
– prilagojena delovna mesta v izbranih organizacijah,
– izdelani izobraževalni posnetki prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah kot primer dobre prakse za delodajalce kot učno gradivo za e-učilnice,
– izvedeni konferenci,
– izvedeni informativni dogodki, medijska kampanja in izdelani promocijski posnetki za širšo javnost.
Vrsta kazalnika ter izhodiščne oziroma minimalne vrednosti, ki morajo biti dosežene, so razvidne iz spodnje tabele:
Kazalnik
Vrsta kazalnika
Število
Število izdelanih e-učilnic
Kazalnik učinka
1
Število izdelanih promocijskih posnetkov
Kazalnik učinka
10
Število izdelanih izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest v organizacijah
Kazalnik učinka
5
Število vključenih organizacij v prilagoditve delovnih mest*
Kazalnik učinka
15
Število izvedenih konferenc
Kazalnik učinka
2
Število izvedenih informativnih dogodkov*
Kazalnik učinka
5
Št. izvedenih medijskih kampanj
Kazalnik učinka
1
Število prilagojenih delovnih mest v organizacijah*
Kazalnik rezultata
60
Delujoča e-učilnica za delodajalce
Kazalnik rezultata
1
*Kvantificirani kazalniki so izhodiščne oziroma minimalne vrednosti, ki morajo biti dosežene.
4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljne skupine izbranega projekta javnega razpisa so:
– zaposleni, zlasti starejši od 45 let,
– delodajalci,
– strokovni delavci za varnost pri delu.
Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izbiri upravičenca in končati najkasneje do 31. 5. 2021.
5.2 Regija izvajanja projekta
Gre za ukrep sistemske narave, ki se bo izvajal na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Zato se glede delitve razpoložljivih sredstev javnega razpisa po kohezijskih regijah uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro rata) definira na podlagi podatkov delovno aktivnega prebivalstva v posamezni kohezijski regiji.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Sloveniji v letu 2016 delovno aktivnih 915.000 oseb, od tega 476.000 v KRVS in 439.000 v KRZS. Razmerje med regijama je 53 % KRVS:47 % KRZS. To razmerje se upošteva pri delitvi razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
5.3 Projektne aktivnosti
Sofinancirane bodo naslednje faze oziroma delovni sklopi projektnih aktivnosti:
1. Faza izdelave in promocije e-učilnice za delodajalce in širšo javnost, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 15 mesecev):
– Izdelava spletne strani projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu,
– izdelava načrta e-učilnice,
– izdelava platforme e-učilnice,
– priprava in izvedba promocije e-učilnice,
– svetovanje delodajalcem v zvezi z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v njihovih organizacijah in pri uporabi e-učilnice.
V prvi fazi projekta bosta izdelana načrt in izvedba promocije varnosti in zdravja pri delu. Izdelana bo spletna stran projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu z uporabnimi informacijami in povezavami s področja varnosti in zdravja pri delu, ki bo namenjena ozaveščanju delodajalcev, strokovnih delavcev za varnost pri delu, delavcev in širše javnosti ter usposabljanju delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost pri delu za dvig kulture varnosti in zdravja pri delu v svojem delovnem okolju, zlasti za delavce, starejše od 45 let. Omogočena bosta svetovanje in podpora delodajalcem v zvezi z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v njihovih organizacijah, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1 (npr. pri prilagoditvi konkretnih delovnih mest …) in pri uporabi e-učilnice. Strokovnjak tehnične stroke bo v sodelovanju s strokovnjaki s področja ekonomije, medicine dela, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in varnosti pri delu na podlagi statističnih podatkov in konkretnih primerov, izdelal platformo e-učilnice, namenjeno usposabljanju tako delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost pri delu, kot zainteresirane javnosti. E-učilnica bo vsebovala zakonodajo, ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu, predloge prilagoditev delovnih mest posameznikom glede na obliko dela, starost in zdravstveno stanje posameznika, predloge za promocijo varnosti in zdravja pri delu v organizacijah, izobraževalne posnetke prilagoditev konkretnih delovnih mest posameznikom (ki bodo izvedene v drugi fazi projekta), upoštevala pa bo tudi specifike novih in nastajajočih tveganj na bodočih delovnih mestih in nove oblike dela. Izdelavi e-učilnice bo sledila verifikacija in promocija e-učilnice, s pomočjo katere bodo v uporabo e-učilnice vključeni tako delodajalci v Sloveniji kot zainteresirana javnost.
2. Faza izbora organizacij za sodelovanje pri izvedbi prilagoditve delovnih mest delavcem in izvedba prilagoditve delovnih mest, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 15 mesecev):
– priprava razpisne dokumentacije za izbor organizacij, ki bodo sodelovale pri izvedbi prilagoditve delovnih mest delavcem,
– izbor organizacij, v katerih se bodo prilagodila delovna mesta delavcem,
– konkretna prilagoditev izbranih delovnih mest.
V to fazo bodo vključene organizacije (z od 5 do največ 50 zaposlenimi), ki jih bo prijavitelj izbral na transparenten način, na javnem razpisu oziroma javnem pozivu, ki ga bo izbrani prijavitelj predhodno uskladil z ministrstvom. Organizacije z najboljšo dobro prakso prilagoditve delovnih mest bodo izbrane preko javnega razpisa oziroma javnega poziva po naslednjih kriterijih:
– izdelana Izjava o varnosti z oceno tveganja,
– od 5 do največ 50 zaposlenih v organizaciji,
– opravljanje dejavnosti v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti po številu nezgod na delu1. Izbrane organizacije, ki bodo sodelovale pri izvedbi prilagoditve delovnih mest delavcem, bodo financirane iz sredstev pomoči, dodeljenih po pravilu »de minimis«, v skupni vrednosti do največ 300.000,00 EUR, oziroma do največ 5.000,00 EUR za posamezno delovno mesto, pri čemer skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije.
1 Kot izhaja iz Poročila o delu IRSD za leto 2016: C – Predelovalne dejavnosti, G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H – Promet in skladiščenje, O – Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, F – Gradbeništvo.
Sredstva, ki jih bo izbrani prijavitelj, na podlagi javnega razpisa/javnega poziva, dodelil izbranim delodajalcev za namen prilagoditve delovnih mest delavcem, predstavljajo pomoč po pravilu de minimis. Pri dodelitvi sredstev je izbrani prijavitelj dolžan upoštevati veljavno zakonodajo s področja dodeljevanja pomoči po pravilu de minimis in hkrati priglašeno s shemo pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve M001-5022860-2014/XVII z dne 20. 8. 2018. Podrobneje določeno v točki 7.4 tega javnega razpisa.
Sredstva bodo namenjena za stroške opreme in drugih opredmetenih sredstev, investicij v neopredmetena sredstva, davka na dodano vrednost ter stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki bodo izbranim organizacijam nastali v povezavi s prilagoditvijo delovnih mest.
V izbranih organizacijah bodo prilagojena tista delovna mesta, za katera (na podlagi ocene tveganja organizacije) velja največja verjetnost za nastanek nezgod pri delu ali nastanek poklicnih bolezni. Pri prilagoditvi posameznih delovnih mest bodo upoštevani tako organizacijski kot tehnični ukrepi. Konkretna prilagoditev delovnih mest bo obsegala nakup ali prilagoditev opreme ter spremembo tehnologije, potrebne za prilagoditev delovnega mesta, svetovanje delodajalcem in delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu (priprava nove ocene tveganja, način prilagoditve drugih delovnih mest v organizaciji, izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu …) in usposabljanje delavcev za delo na prilagojenem delovnem mestu.
3. Faza izdelave izobraževalnih posnetkov s prikazanimi konkretnimi prilagoditvami delovnih mest kot primer dobre prakse, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 6 mesecev):
– izdelava izobraževalnih posnetkov prilagoditve delovnih mest v organizacijah,
– vpeljava izobraževalnih posnetkov prilagoditve delovnih mest v e-učilnico.
Na osnovi izvedenih prilagoditev delovnih mest, bo iz vsake gospodarske dejavnosti od petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti, izbrana po ena izvedena prilagoditev delovnega mesta, na podlagi katere bo izdelan izobraževalni posnetek, s prikazom predstavitve delovnega mesta pred prilagoditvijo in po prilagoditvi delovnega mesta posameznikom ter predstavljenimi izvedenimi ukrepi. Skupaj bo izdelanih 5 izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah, ki bodo vključeni v e-učilnico kot primeri dobre prakse prilagoditve delovnih mest za delodajalce in strokovne delavce za varnost pri delu.
4. Faza izdelave promocijskih posnetkov za širšo javnost, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 6 mesecev):
– izdelava promocijskih posnetkov,
– priprava in izvedba medijske kampanje,
– izvedba konferenc in informativnih dogodkov.
V tej fazi projekta bo skupaj izdelanih 10 promocijskih posnetkov, in sicer po 2 promocijska posnetka za vsako izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti po številu nezgod pri delu. Promocijski posnetki bodo na zanimiv način predstavili problematiko posamezne dejavnosti, ki se nanaša na področje varnosti in zdravja pri delu in bodo namenjeni tako delodajalcem, strokovnim delavcem za varnost pri delu in delavcem kot širši javnosti. Promocijski posnetki bodo namenjeni prikazovanju z uporabo sodobnih medijev (nacionalna, lokalna in komercialna televizija, internet, socialna omrežja …) in bodo vključeni v medijsko kampanjo (ki se bo izvajala preko elektronskih in tiskanih medijev).
V nadaljevanju te faze projekta bodo pripravljeni in izvedeni: medijska kampanja, konferenci in informativni dogodki, ki bodo namenjeni delodajalcem in širši javnosti.
Prijavitelj mora izvajati celovit projekt, tj. zagotoviti izvedbo aktivnosti v okviru vseh faz aktivnosti. Izvajanje posameznih zaporednih projektnih faz se lahko prepleta oziroma se vsaka naslednja zaporedna faza lahko začne izvajati še pred zaključkom predhodne faze.
Poleg zgoraj navedenih glavnih faz sta v načrtu projektnih aktivnosti obvezna tudi naslednja delovna sklopa za celoten čas izvajanja projekta:
A. Upravljanje projekta: s strani vodilnega partnerja v projektu.
B. Promocija projekta, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti: priprava komunikacijskega načrta, izdelava promocijskega gradiva, izvedba medijske kampanje in posvetov s predstavitvijo rezultatov projekta in najboljših praks širši javnosti in delodajalcem ipd.
Navedene projektne faze oziroma aktivnosti in način njihove izvedbe ter vsebinski in časovni okvir morajo biti podrobno opredeljene v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati v projektnem partnerstvu, pri čemer mora projektno partnerstvo sestavljati vsaj en oziroma največ dva projektna partnerja/pravni osebi (prijavitelj se lahko v projektnem partnerstvu prijavi z najmanj enim in največ dvema projektnima partnerjema).
Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partnerji s projektnimi aktivnostmi pokrijejo več različnih področij: področje medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, oglaševanja, ekonomije.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj z vsakim projektnim partnerjem podpiše en partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski sporazum), v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi projekta in vsebuje vsebine, ki so podrobneje navedene v poglavju 13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem razpisu.
6.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev:
1. Je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, s statusom fundacije v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) ter vpisana v evidenco fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti2.
2 Dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije, v kolikor prijavitelj k prijavi sam ne priloži potrdila Finančne uprave Republike Slovenije).
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnega pogoja iz točke 3, prijavitelj izpolni in podpiše tudi Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije ali sam priloži potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.2 Upravičeni projektni partnerji
Vsak projektni partner mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije, v kolikor projektni partner sam ne priloži potrdila Finančne uprave Republike Slovenije).
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
6. Z vodilnim partnerjem podpiše partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev med seboj (dokazilo: Priloga št. 4: Partnerski sporazum).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) projektni partner podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnega pogoja iz točke 3, projektni partner izpolni in podpiše tudi Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije ali sam priloži potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6, je potrebno priložiti podpisano Prilogo št. 5: Partnerski sporazum.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak projektni partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.3 Splošni pogoji za prijavljen projekt
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi oziroma 8.3 prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 8.3.1 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4.1 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
4. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.4 Specifični pogoji za prijavljen projekt
1. Prijavitelj in/ali vsaj en projektni partner ob vložitvi prijave izkazujejo reference z izvajanjem vsaj enega projekta na področju predmeta javnega razpisa oziroma vsebin iz poglavja 5.3 javnega razpisa, ki je bil sofinanciran iz javnih sredstev, sredstev EU ali drugih mednarodnih virov v zadnjih 5 letih (dokazilo: Priloga št. 3: Pogodba/-e o sofinanciranju projekta/programa iz preteklih obdobij).
2. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 7.3, 8, 9 in 10.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, navedba v Obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 8).
3. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih aktivnosti za navedene ciljne skupine v točki 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavitelj in projektni partnerji niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj ima lahko v okviru prijavljenega projekta največ dva projektna partnerja (Obrazec št. 1: Prijavnica).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja specifičnih pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS. Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
Projekt bo sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov projekta, ki sodijo v osnovo za izračun prispevka Skupnosti. Vrste upravičenih stroškov za konkreten projekt se določijo v pogodbi o sofinanciranju, ki se sklene med ministrstvom in izbranim prijaviteljem v vlogi upravičenca, dokazila in način dokazovanja stroškov pa določajo Navodila posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO).
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in navodilih PO.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 1.132.000,00 EUR, od tega je 599.960,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRVS in 532.040,00 EUR za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRZS.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil iz proračuna:
2018
2019
2020
2021
SKUPAJ
KRVS
160125 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20 – V-EU
2.120,00
233.200,00
233.200,00
11.448,00
479.968,00
160126 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20 – V-slovenska udeležba
530,00
58.300,00
58.300,00
2.862,00
119.992,00
SKUPAJ KRVS
2.650,00
291.500,00
291.500,00
14.310,00
599.960,00
KRZS
160127 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20 – Z-EU
1.880,00
206.800,00
206.800,00
10.152,00
425.632,00
160128 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – 14-20 – Z-slovenska udeležba
470,00
51.700,00
51.700,00
2.538,00
106.408,00
SKUPAJ KRZS
2.350,00
258.500,00
258.500,00
12.690,00
532.040,00
SKUPAJ STROŠKI PROJEKTA (KRVS+KRZS)
5.000,00
550.000,00
550.000,00
27.000,00
1.132.000,00
EU DEL 80 %
4.000,00
440.000,00
440.000,00
21.600,00
905.600,00
SLO DEL 20 %
1.000,00
110.000,00
110.000,00
5.400,00
226.400,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene dinamike sofinanciranja po letih, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva v Proračunu RS.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo en projekt do največ 1.132.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, če izpolnjuje pogoje upravičenosti posameznih stroškov iz točke 9.2.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-34/2018/2 z dne 9. 8. 2018, sredstva projekta, namenjena izbranemu prijavitelju in projektnim partnerjem za izvedbo projektnih aktivnosti (razen aktivnosti delodajalcev, izbranih na javnem razpisu/javnem pozivu, vezane na konkretne prilagoditve delovnih mest), ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
Sredstva, ki jih bo izbrani prijavitelj, na podlagi javnega razpisa/javnega poziva dodelil izbranim delodajalcev za namen konkretne prilagoditve delovnih mest delavcem, predstavljajo pomoč po pravilu de minimis. Pri dodelitvi sredstev je izbrani prijavitelj dolžan upoštevati veljavno zakonodajo s področja dodeljevanja pomoči po pravilu de minimis in hkrati priglašeno s shemo pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014/XVII z dne 20. 8. 2018.
Izbrani delodajalci, ki bodo upravičeni do izvedbe konkretne prilagoditve delovnih mest, bodo prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«.
Izbrani delodajalci bodo upravičeni do uveljavljanja naslednjih kategorij upravičenih stroškov, podrobneje določenih v poglavju 9.4 tega razpisa:
a) stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev;
b) stroški investicij v neopredmetena sredstva;
c) stroški storitev zunanjih izvajalcev;
d) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
Stroški se povrnejo v obsegu 100 % upravičenih izdatkov.
Izbrani prijavitelj je pri dodelitvi pomoči dolžan upoštevati pravila glede dodelitve pomoči po pravilu »de minimis«:
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije (v nadaljevanju: EU). V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodskega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
V okviru obravnave vloge delodajalca mora izbrani prijavitelj izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« preveriti na podlagi podatkov delodajalca, ki morajo biti sestavni del prijave, pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
V primeru, da izbrani prijavitelj ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, presegala 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, delodajalcu pomoči po pravilu »de minimis« ne sme dodeliti.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer z dodelitvijo sredstev na podlagi javnega razpisa/javnega poziva, ki ga bo izvedel izbrani upravičenec, je delodajalec dolžan vrniti prejeti znesek, s katerim je zgornjo mejo dovoljene »de minimis« pomoči presegel, in sicer v celoti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in ne le presežni znesek nad 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomočmi po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, vendar le do ustrezne zgornje meje pomoči (tj. 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem prevozu). Prav tako je dovoljena kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali za isti ukrep, če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost državne pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
Zaveze izbranega prijavitelja pri dodelitvi pomoči ter zaveze izbranega delodajalca v vlogi prejemnika pomoči so podrobneje določene v Navodilih PO.
Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2018, 2019, 2020 in 2021. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2021.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izbiri s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 31. 5. 2021 in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal v obdobju od datuma izdaje sklepa o izboru do najkasneje 30. 6. 2021.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja. Izbrani prijavitelj, ki predlaga spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na utemeljene, objektivne razloge oziroma okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi navedenih utemeljenih, objektivnih razlogov oziroma okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih Navodilih OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški
9.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki so:
– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa;
– v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški projektnega partnerstva, izbranega v okviru tega javnega razpisa
Stroški in izdatki projektnega partnerstva v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške projektnega partnerstva predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
a) stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
b) stroške za službena potovanja;
c) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave;
d) stroške informiranja in komuniciranja;
e) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
f) stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev;
g) stroške investicij v neopredmetena sredstva.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko plačanih/realiziranih stroškov.
Posredne upravičene stroške pa predstavljajo:
a) posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, v višini 15 % neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih na projektu;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Upravičeni stroški delodajalcev za prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah
Stroški in izdatki delodajalcev, izbranih na javnem razpisu oziroma javnem pozivu za prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah, so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so nujno potrebni in so v skladu s cilji javnega razpisa/javnega poziva;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške projektnega partnerstva predstavljajo t. i. neposredni stroški.
V okviru javnega razpisa oziroma poziva za prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah, ki ga bo pripravil izbrani upravičenec na tem javnem razpisu, so upravičeni naslednji neposredno upravičeni stroški:
a) stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev;
b) stroški investicij v neopredmetena sredstva;
c) stroški storitev zunanjih izvajalcev;
d) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko plačanih/realiziranih stroškov.
Posredni stroški niso upravičen strošek.
Neupravičeni stroški so določeni v točki 9.3.
9.5 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških), dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in so jih prijavitelji ter projektni partnerji dolžni upoštevati.
9.6 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo izbranemu projektu dodelilo sredstva za upravičene stroške, navedene v točki 9.2. in 9.4.
9.6.1 Upravičene vrste stroškov projektnega partnerstva
A. Stroški plač
Strošek plače je namenjen kritju stroškov plač zaposlenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bo sofinanciran strošek plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom za dve zaposlitvi za polni delovni čas. Za posamezno osebo se lahko uveljavlja zaposlitev za polni ali le del delovnega časa. Na projektu je lahko zaposlenih največ 5 oseb, skupen strošek dela za vse osebe pa ne sme presegati maksimalne kvote dveh zaposlitev za polni delovni čas v posameznem mesecu.
Obvezno:
V okviru projekta morata biti prijavljeni zaposlitvi z naslednjima nazivoma:
– vodja projekta (naloge: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnim/-a partnerjem/-a in sofinancerjem projekta, skrb za razvoj in finančne načrte, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni strošek plače vodje projekta na letni ravni lahko znaša največ 36.000,00 EUR (Priloga št. 6: CV za vodjo projekta),
– strokovni delavec/delavci (naloge: svetovanje delodajalcem s področja varnosti in zdravja pri delu, izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu, priprava vsebine za izdelavo e-učilnice, priprava vsebine izobraževalnih in promocijskih posnetkov ipd.). Skupni strošek plače strokovnega delavca na projektu na letni ravni lahko znaša največ 27.000,00 EUR.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO).
B. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju stroškov za službena potovanja samo za zaposlene osebe na prijavljenem projektu. Pri stroških za službena potovanja zaposlenih oseb na prijavljenem projektu je potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire prevoza.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
C. Davek na dodano vrednost (DDV)
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen za odbitni DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV določeni v Navodilih PO.
D. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (npr. objave v medijih, tiskovne konference, informativni dogodki, oglaševanje, priprava in izvedba medijske kampanje),
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (predvajanje promocijskih posnetkov na televiziji, internetu),
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani (izdelava spletne strani projekta),
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
– stroški nastopov na sejmih in razstavah,
– stroški založniških storitev,
– stroški zaračunljive tiskovine,
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO. Pri upravičenosti stroškov informiranja in komuniciranja je treba upoštevati tudi določila navodil OU za informiranje in komuniciranje.
E. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška storitev zunanjih izvajalcev določeni v Navodilih PO.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– analize, študije in načrti z informacijskega področja (npr. izdelava e-učilnice, izobraževalnih in promocijskih posnetkov),
– administrativno tehnične storitve, če so neposredno povezane s projektom,
– storitve izobraževanja in usposabljanja (svetovanje delodajalcem, usposabljanje delodajalcev s pomočjo e-učilnice),
– drugi stroški zunanjih izvajalcev, nujno potrebni za projekt.
F. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega projekta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
G. Stroški investicij v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev in so upravičeni, če so skladni s cilji operacije.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
H. Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih neposrednih stroškov plač zaposlenih na projektu, pri čemer skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, metodologija izračuna ni potrebna.
9.6.2 Upravičene vrste stroškov delodajalcev za prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah
Skupni stroški za prilagoditev 60 delovnih mest v najmanj 15 organizacijah znašajo največ 300.000,00 EUR. Upravičeni stroški delodajalcev za prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah (tj. prejemnikih pomoči po pravilu de minimis) na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva prijavitelja so naslednji:
A. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa delovne opreme, ki je nujno potrebna za prilagoditev konkretnega delovnega mesta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
B. Stroški investicij v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja in nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev in so nujno potrebni za prilagoditev konkretnega delovnega mesta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev v okviru javnega razpisa oziroma javnega poziva za izbor organizacij, ki bodo sodelovale pri prilagoditvi delovnih mest delavcem, so:
– svetovalne in nadzorne storitve (npr. svetovanje delodajalcem in delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu),
– storitve izobraževanja in usposabljanja (usposabljanje in izobraževanje delodajalcev za delo na prilagojenem delovnem mestu).
– drugi nujno potrebni stroški zunanjih izvajalcev.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
D. Davek na dodano vrednost (DDV)
Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen za odbitni DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV določeni v Navodilih PO.
10 Postopek in način izbora prejemnika sredstev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 8. 10. 2018.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 8. 10. 2018 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 8. 10. 2018. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do 8. 10. 2018 do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR za sofinanciranje projekta usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj, in v primeru projektnega partnerstva vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 15. 10. 2018 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovanih podatkov v Wordovi oziroma Excelovi obliki: Obrazec št. 1, Prilogo št. 1 in Obrazec št. 2.
Če prijavitelj oziroma projektni partner posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR za sofinanciranje projekta usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 11 javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj oziroma vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse formalno popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnika sredstev. Za sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel najvišje število točk in bo hkrati dosegel vsaj minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja doseže skupaj najmanj 45 od vseh možnih točk).
V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo imela prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilih 1, 4, 2, 3 in 5 javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le-teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto).
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba o sofinanciranju ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij (najmanj 45 točk).
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločitve ali sklepov o (ne)izboru prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa predstojnice ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju. Ministrstvo bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izbere prejemnika sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici:
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 20 točk
1.1 Utemeljitev projekta
4
1.2 Poznavanje obstoječega stanja in vključevanja oziroma nadgradnja učinkov/rezultatov predhodnih projektov
4
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.4 Finančna ustreznost
4
1.5 Učinek doseženih ciljev na ciljne skupine
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 16 točk
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
4
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
4
2.3 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
4
2.4 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 12 točk
3.1 Reference in/ali izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev
4
3.2 Izkušnje vodje projekta
4
3.3 Jasna opredelitev vloge prijavitelja in projektnih partnerjev
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ 20 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov v druge dejavnosti in na druge ciljne skupine
4
4.3 Evalvacija dosežkov
4
4.4 Prispevanje k povečanju prožnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih
4
4.5 Uveljavljanje fleksibilnih oblik organiziranosti dela
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 
8 točk
5.1 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni
4
5.2 Število informativnih dogodkov
4
Največje skupno možno število doseženih točk je 76. V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en projekt. Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbran tisti, ki bo s prijavo zbral najvišje število točk, vseeno pa mora doseči minimalni kakovostni kriterij najmanj 45 točk.
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, predvsem skladno s Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in Navodili PO (podrobneje v poglavju 14);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je kadarkoli možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Upravičenec je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in PO zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta;
– na transparenten način izbrati organizacije, za namen dodelitve pomoči po pravilu de minimis, pri čemer je prijavitelj dolžan javni razpis oziroma javni poziv za izbor organizacij, v katerih se bodo prilagodila delovna mesta delavcem, predhodno uskladiti z ministrstvom.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe in podpisan v za to predvidenih segmentih (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski sporazum), v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje. Partnerski sporazum mora vsebovati vsaj naslednje obvezne sestavine:
a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma;
b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od – do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno s prijavo na javni razpis;
j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev v projektu;
k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih poročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil projektnih partnerjev;
l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne s prijavo na javni razpis in roke za njihovo izvedbo;
m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za projekt;
n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim partnerjem za potrjene in izplačane zahtevke za izplačilo;
o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;
p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev;
q. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
r. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma;
s. določilo, da je partnerski sporazum veljaven le v primeru, če je projekt, ki je predmet partnerskega sporazuma, izbran na javnem razpisu.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
Izbrani prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil in predpisov
Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezan spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na TRR upravičenca, do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov mateja.cus@gov.si do vključno 28. 9. 2018. Zadnji odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/ najkasneje do 3. 10. 2018.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije (v kolikor potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije ni priloženo k prijavi)
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba vloge
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji pripraviti in priložiti sami
– Priloga št. 3: Pogodba/-e o sofinanciranju projekta/programa iz preteklih obdobij
– Priloga št. 4: Partnerski sporazum
– Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom (v kolikor organizacija ne posluje z žigom)
17.2.4 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih lahko prijavitelj priloži, če želi
– Priloga št. 6: CV za vodjo projekta.
Prijavitelji morajo pri pripravi vloge uporabiti izključno predpisane obrazce in priloge iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, prijavitelj in projektni partnerji pripravijo sami.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1, Prilogo št. 1 in Obrazec št. 2. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti