Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2917. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v Občini Dravograd, stran 9099.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v Občini Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v Občini Dravograd.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in ob opustitvi izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in po drugih predpisih, ki urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se, kolikor je mogoče, zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo najvišje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje,
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in zagotavljanje sredstev, rezerviranih za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje sredstev, rezerviranih za sanacijo, v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v občini Dravograd) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine prod v količini 1 500 000 (milijon petsto tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Trbonje 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah brez razstreljevanja, ki obsega predčasno opuščen pridobivalni prostor Trbonje, v katerem so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Trbonje 2 obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 115, 116, 117 in 129/7, vse k. o. 838 – Trbonje.
(4) Pridobivalni prostor Trbonje 2 sega v najglobljem delu do k. + 335 m nadmorske višine.
(5) Pridobivalni prostor Trbonje 2 obsega površino 8,5944 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se podeli za obdobje 20 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d. o. o., Meža 143, 2370 Dravograd, matična številka: 5213258000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-820/2-O-16/AG z dne 28. avgusta 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) upoštevanje vodnega soglasja št. 35507-7089/2017-5 z dne 3. 5. 2018 in št. 35507-530/2018-1 z dne 29. 1. 2018, ki ju je izdala Direkcija Republike Slovenije za vode;
e) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisov o presojah vplivov na okolje;
f) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
g) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(10) Dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 22. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov Log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06, 95/07, 17/13, 5/15 in 38/16).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-24/2018
Ljubljana, dne 30. avgusta 2018
EVA 2017-2430-0018
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost