Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018, stran 9173.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 30. 8. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18 dne 2. 3. 2018, Uradni list RS, št. 32/18, dne 11. 5.2018 in Uradni list RS, št. 46/18, dne 6. 7. 2018) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.766.001,83
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.519.095,50
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.674.559,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.910.544,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
338.915,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
425.000,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
844.536,50
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
679.790,38
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.700,00
712
DENARNE KAZNI
10.550,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
71.696,12
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
76.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
662.439,76
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
437.347,95
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
225.091,81
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2500,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
581.286,57
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
581.286,57
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
680,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
680,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.684.425,27
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.886.127,60
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
402.854,89
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
66.311,46
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.385.347,25
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
29.214,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.734.290,50
410
SUBVENCIJE
62.192,95
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
560.540,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
179.618,74
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
931.938,81
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.769.565,35
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.769.565,35
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
294.441,82
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
294.441,82
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–918.423,44
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
36.640,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
36.640,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
36.640,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
42.400,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
42.400,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.134.652,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII:)
–252.868,62
XI.
NETO FINANCIRANJE
–918.423,44
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.134.652,06
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2017-8
Bovec, dne 30. avgusta 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.