Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2918. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, stran 9100.

  
Na podlagi drugega, četrtega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev 
1. člen 
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18) se v prvem odstavku 15. člena črta 1. točka.
Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 1. do 3. točka.
2. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku za besedilom »obstoječe turbine« doda besedilo »in nove turbine s toplotno močjo, manjšo od 1 MW«.
3. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedilom »obstoječe turbine« doda besedilo »in nove turbine s toplotno močjo, manjšo od 1 MW«.
4. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku za besedilom »obstoječe motorje« doda besedilo »in nove motorje s toplotno močjo, manjšo od 1 MW«.
5. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku za besedilom »obstoječe motorje« doda besedilo »in nove motorje s toplotno močjo, manjšo od 1 MW« ter se črta 1. točka.
Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 1. do 3. točka.
6. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku na koncu tretje alineje podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »vsako leto;«.
7. člen 
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljavec kurilne naprave, ki ima vgrajeno sekundarno opremo za zmanjševanje emisij iz prvega odstavka 22. člena te uredbe, mora zagotoviti trajno beleženje neprekinjenega obratovanja sekundarne opreme za zmanjševanje emisij.«.
8. člen 
V 25. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe 23. in 24. člena te uredbe se občasne meritve emisij ne izvajajo na turbinah in motorjih ne glede na uporabljeno gorivo ter kurilnih napravah pri uporabi plinskega olja ali plinastega goriva, če obratujejo manj kot 300 ur obratovalnih ur na leto in so namenjene samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku v tretji alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
10. člen 
V 32. členu se v tretjem odstavku črta 1. točka.
Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 1. do 3. točka.
11. člen 
V 35. členu se v tretjem odstavku črta 1. točka.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
12. člen 
V 40. členu se črta peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-51/2018
Ljubljana, dne 30. avgusta 2018
EVA 2018-2550-0085
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik