Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2260. Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2261. Uredba o dopolnitvah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
2262. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb

Odloki

2263. Odlok o razglasitvi Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

2264. Pravilnik o histovigilanci
2265. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
2266. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
2268. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
2269. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
2270. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
2271. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
2272. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2273. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
2274. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
2275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
2276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
2290. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

BANKA SLOVENIJE

2277. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2278. Sklepi o imenovanjih predsednikov okrajnih volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2291. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov

OBČINE

Cerknica

2279. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2

Ljubljana

2280. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
2281. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora

Pivka

2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2017

Razkrižje

2283. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2016

Tišina

2284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Trebnje

2285. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Kulturni center Trebnje
2286. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje

Vipava

2287. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30)

Zagorje ob Savi

2288. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi in prehodu na naslednjega kandidata

Žužemberk

2289. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

POPRAVKI

2292. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci
2293. Popravek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica za programsko obdobje 2017–2020
2294. Popravek Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti