Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

Ob-2924/17, Stran 2150
Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe št. 1303/2013/EU;
– Uredbe (Euratom) št. 966/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/1111/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami, v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14);
– Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12);
– Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15);
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" (št. dokumenta: 3032-78/2017/8), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 25. 8. 2017;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" 
Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" (v nadaljevanju: javni razpis) delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela". Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacije v okviru tega javnega razpisa predstavljajo projekte, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva.
Posredniški organ in izvajalec javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva, kot določeno v poglavju 6 in 7 (v nadaljevanju: projektov) in ki bodo s projektnimi vsebinami vplivali na vzpostavitev celostnega modela podpornih storitev pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela in pripomogli k vzpostavitvi podporne mreže z vključenimi prevladujočimi deležniki s področja izobraževanja in trga dela.
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah RS.
Ciljna skupina, ki bo obravnavana v okviru tega javnega razpisa, je navedena v poglavju 5 tega javnega razpisa. Vključitev oseb iz ciljne skupine v projekte je prostovoljna in brezplačna.
Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela.
Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014-2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« oziroma 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
Javni razpis sledi reševanju problematike zniževanja deleža nezaposlenih oseb iz ciljne skupine v obeh kohezijskih regijah Republike Slovenije, in sicer z izvajanjem projektov v podporo njihovega opolnomočenja z vlaganjem v njihovo informiranje, motiviranje, svetovanje in usposabljanje. S spodbujanjem povezovanja strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah, z delodajalci in s krepitvijo sodelovanja s starši oziroma skrbniki, se bo v okviru projektov prispevalo k enotni zaposlitveni mreži za prehod oseb iz ciljne skupine iz šol na trg dela.
4.1 Ključni cilji
Ključni cilji javnega razpisa so:
– razvoj in izvedba projektov prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju: prehod), ki bo prispeval k pridobitvi kompetenc oseb iz ciljne skupine in jih približal trgu dela,
– spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine,
– spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah, staršev oziroma skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo oseb iz ciljne skupine,
– vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščenost in motiviranost delodajalcev za zaposlovanje oseb iz ciljne skupine.
4.2 Specifični cilji in rezultati
Skladno z 9.1.2 specifičnim ciljem OP EKP 2014–2020 "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela" je pričakovani rezultat javnega razpisa povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki se bodo do zaključka projektov zaposlile, prijavile na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) kot iskalci zaposlitve ali nadaljevale šolanje.
Za doseganje tega rezultata, mora biti v času izvajanja projektov dosežen naslednji specifični cilj:
– osebam iz ciljne skupine ponuditi prehod z namenom:
a) opolnomočenja za približevanje trgu dela z izboljšanjem njihovih zaposlitvenih možnosti,
b) preprečevanja revščine in socialne izključenosti.
4.3 Kazalniki
Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014–2020 morajo projekti, ki bodo sofinancirani preko javnega razpisa, v času izvajanja projektnih vsebin doseči naslednja kazalnika:
1. število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program,
2. delež oseb iz ranljivih skupin, vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu.
4.3.1 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program
Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 2.100 oseb iz ciljne skupine v projekte prehoda, in sicer 1.155 oseb v KRVS in 945 oseb v KRZS, od tega do leta 2018 707 oseb (386 oseb v KRVS in 321 oseb v KRZS). Za izpolnitev tega kazalnika se šteje, da se oseba iz ciljne skupine vključi v projekt prehoda, ko podpiše dogovor o vključitvi uporabnika v projekt prehoda in podpiše individualni načrt.
4.3.2 Delež oseb iz ranljivih skupin, vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu
"Vključenost v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu" pomeni, da se bodo osebe iz ciljne skupine, vključene v projekte prehoda, do zaključka projektov zaposlile, prijavile na Zavodu kot iskalci zaposlitve ali nadaljevale šolanje, kar se bo dokazovalo ali z obrazcem M1 ali s prijavo na Zavodu ali s potrdilom o nadaljnjem šolanju.
Na ravni javnega razpisa je predvideno, da se bo vsaj 25 % oseb iz ciljne skupine, vključenih v projekte, do zaključka projektov zaposlilo ali prijavilo na Zavodu kot iskalci zaposlitve ali nadaljevalo šolanje. Izbrani prijavitelji so dolžni preveriti položaj osebe na 28. dan po zaključku vseh aktivnosti, v katere je bila oseba iz ciljne skupine v okviru projekta vključena.
Ciljna skupina javnega razpisa: ciljna skupina javnega razpisa so mladi s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let v trenutku vključitve v projekt (v nadaljevanju: uporabniki), posebne potrebe pa so: motnje v duševnem razvoju, slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije, gluhota in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
Način izvedbe ter predvidene vsebine projektov
6.1 Način izvedbe
Projekti, ki jih izvaja nacionalno projektno partnerstvo za obe kohezijski regiji, se ločijo na:
– projekt koordinacije, ki ga lahko izvaja največ en projektni partner ter
– projekte prehoda, ki jih lahko izvaja več projektnih partnerjev.
Projekti bodo sofinancirani v okviru dovoljene višine finančnih sredstev, opredeljene v 9.3 poglavju tega javnega razpisa.
Nacionalno projektno partnerstvo mora v okviru projektov, katere prijavlja, izvesti vsaj predvidene vsebine, določene v točki 6.2 tega javnega razpisa.
6.2 Predvidene vsebine
6.2.1 Projekt koordinacije
V okviru prijavljenega projekta koordinacije mora projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, zagotavljati in izvajati vsaj naslednje vsebine:
1. Vodenje projekta koordinacije, vključno s promocijskimi aktivnostmi in pripravo promocijskega gradiva za celotno nacionalno projektno partnerstvo, vodenje aktivnosti nabora uporabnikov, ostala dela, povezana s predstavitvijo rezultatov nacionalnega projektnega partnerstva, vključno z nadgradnjo mobilne aplikacije »Zmoremo« za prehod in vzdrževanjem te nadgradnje ter vzpostavitvijo internetne strani.
2. Priprava skupne mreže delodajalcev, ki bodo pripravljeni vključevati uporabnike v delovno usposabljanje in zaposlovanje, na podlagi pridobljenih podatkov projektnih partnerjev, ki bodo izvajali projekte prehoda.
3. Sodelovanje s predstavniki strokovnih institucij (področje zdravstva, sociale, izobraževanja, gospodarstva, zaposlovanja …) in državnih organov, ki so pomembni za razvoj in nadgradnjo projektov prehoda.
4. Organizacijo in izmenjavo dobrih praks med projektnimi partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda.
5. Aktivnosti v smeri vzpostavitve enotnega podpornega okolja za projekte prehoda za celotno ozemlje Republike Slovenije, vključno s predlogi spremembe zakonodaje.
6. Komunikacijo s projektnimi partnerji, ki izvajajo projekte prehoda (npr. delovne skupine, koordinacija, strokovno svetovanje …).
7. Vzpostavitev sistema za organizirano skrb za projekte prehoda – razvoj kurikuluma za profil strokovnega delavca ali strokovne delavke, ki bo izvajal oziroma izvajala pomoč pri prehodu, "svetovalec / svetovalka za prehod", pri čemer bodo poudarjene naslednje vsebine: partnerstvo s šolami, tehnike svetovanja, ocenjevanje sposobnosti, individualno načrtovanje prehoda, delovne izkušnje in partnerstvo z delodajalci, vodenje procesa prehoda.
8. Administrativna dela, ki so povezana z nacionalnim projektnim partnerstvom in poročanjem ministrstvu (npr. na ravni projekta koordinacije priprava mesečnih in drugih obdobnih poročil, na ravni nacionalnega projektnega partnerstva pa priprava, letnih poročil, končnega poročila, evalvacije …).
6.2.2 Projekti prehoda
V okviru prijavljenih projektov prehoda morajo vsi projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, zagotavljati in izvajati vsaj naslednje vsebine:
1. Sodelovanje s projektnim partnerjem, ki bo izvajal projekt koordinacije, pri naboru in izboru uporabnikov.
2. Izdelavo individualnega načrta za vključitev uporabnika.
3. Motiviranje, opolnomočenje in spremljanje uporabnikov pri aktivnem prehodu iz šole na trg dela na podlagi individualnega načrta.
4. Sodelovanje s strokovnimi delavci strokovnih timov za zaposlitveno rehabilitacijo.
5. Sodelovanje s svetovalnimi in strokovnimi delavci ter sodelavci na šolah ali pa drugih organizacijah, ki jih obiskujejo mladi s posebnimi potrebami.
6. Motiviranje in ozaveščanje staršev oziroma skrbnikov uporabnikov za njihovo sodelovanje v prehodu.
7. Sodelovanje z delodajalci z namenom delovnega preizkusa, usposabljanja in možnosti zaposlitve uporabnika skladno z individualnim načrtom ter z namenom izoblikovanja mreže delodajalcev.
8. Sodelovanje projektnih partnerjev pri strokovnih izhodiščih in strokovnih vprašanjih pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela.
9. Medsebojno komunikacijo vseh projektnih partnerjev.
10. Administrativna dela, ki so povezana s projekti prehoda in poročanjem ministrstvu (npr. priprava mesečnih in drugih obdobnih poročil na ravni projektnega partnerstva, priprava zahtevkov za izplačilo ipd.).
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavi nacionalno projektno partnerstvo, ki vključuje največ 1 projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije in izpolnjuje pogoje določene v točki 7.1 ter najmanj 6 projektnih partnerjev, ki bodo izvajali projekte prehoda in izpolnjujejo pogoje določene v točki 7.2.
Pristojnosti, odgovornosti in naloge projektnih partnerjev, ki bodo sestavljali nacionalno projektno partnerstvo, morajo biti ob oddaji vloge na javni razpis natančno določene v skupnem partnerskem sporazumu, ki predstavlja del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga 4a). Partnerski sporazum mora biti ob prijavi na javni razpis izpolnjen, podpisan in žigosan s strani vseh projektnih partnerjev, ki bodo sestavljali nacionalno projektno partnerstvo.
Vlogo na javni razpis pošlje projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, in sicer v imenu celotnega nacionalnega projektnega partnerstva. Za oddajo vloge na javni razpis mora k vlogi priložiti pooblastilo (Priloga št. 4b: Pooblastilo), ki ga podpišejo vsi projektni partnerji.
Pogodbo o sofinanciranju projektov z ministrstvom podpiše vsak projektni partner posebej. Projektni partnerji tako vsak zase postanejo samostojni nosilci pravic in obveznosti do ministrstva (t. i. upravičenci).
7.1 Upravičen projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije
Projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene razpisne pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega sofinanciranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (v nadaljevanju: Obrazec št. 4), s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc. Za potrebe pridobitve dokazila za izpolnjevanje točke 3 projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, izpolni in podpiše Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov od FURS. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
7.2 Upravičeni projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda
Projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, morajo na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene razpisne pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Je izvajalec zaposlitvene rehabilitacije, ki je na dan prijave na javni razpis vpisan v razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki ga vodi ministrstvo.
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega sofinanciranja projektov ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projektov.
4. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
6. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 6) vsak projektni partner, ki bo izvajal projekt prehoda, podpiše Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt prehoda o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (v nadaljevanju: Obrazec št. 5), s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc. Za potrebe pridobitve dokazila za izpolnjevanje točke 4 vsak projektni partner, ki bo izvajal projekt prehoda, izpolni in podpiše Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov od FURS. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak projektni partner, ki bo izvajal projekt prehoda navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
7.3 Splošni pogoji za vse projekte
1. Projekti so skladni s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot je navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica (v nadaljevanju: Obrazec št. 2)).
2. Projekti prispevajo k doseganju 9.1.2 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot je navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2).
3. Projekti upoštevajo vsebine ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 2).
4. Ustreznost in sposobnost projektnih partnerjev za izvedbo projektov (dokazilo: Obrazec št. 2).
5. Projekti predvidevajo ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz poglavja 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2).
6. Projekti so skladni s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakostjo moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 2).
7.4 Specifični pogoji za vse projekte
1. Projektni partnerji morajo imeti zagotovljen ustrezen prostor (vsaj s stoli in mizo opremljena pisarna z računalnikom z dostopom do interneta, s telefonom, tiskalnikom, prostorom za shranjevanje dokumentacije in sanitarijami), v katerem se bodo izvajale vsaj vsebine projekta koordinacije in projektov prehoda, pri čemer bo ta v času izvajanja teh vsebin ustrezno ločen od drugih dejavnosti projektnega partnerja (dokazili: Obrazec št. 4, Obrazec št. 5).
2. Lokacija prostora, v katerem se bodo izvajale vsaj vsebine koordinacije in prehoda, mora biti uporabnikom dostopna z javnim prevozom (dokazili: Obrazec št. 4, Obrazec št. 5).
3. Projekti morajo vsebovati vsaj vsebine, ki so določene v poglavju 6.2 javnega razpisa in se ne smejo izvajati kot del javne službe (dokazili: Obrazec št. 4, Obrazec št. 5).
4. Projektni partnerji niso in ne bodo prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do povračila v primeru izbora po tem javnem razpisu (dokazili: Obrazec št. 4, Obrazec št. 5).
5. Projektni partnerji so ministrstvo zaprosili za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 8, 9.3, 10, 11 in 12.1 tega javnega razpisa (dokazili: Obrazec št. 4, Obrazec št. 5).
7.5 Specifična pogoja za projekt koordinacije
1. V času izvajanja projekta mora imeti projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, zaposleni vsaj 2 osebi (dopušča se tudi delna zaposlitev več oseb za kvoto dveh zaposlitev za poln delovni čas, vendar največ 4 osebe), ki bosta opravljali delo koordinatorja/koordinatorke (v nadaljevanju: koordinator) projekta koordinacije in bosta izpolnjevali naslednje:
– imata univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve in znanja s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljena s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem,
– imata najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva.
(dokazilo: Obrazec št. 4, Priloga št. 7 Življenjepis koordinatorja/koordinatorke s fotokopijo diplome),
2. v primeru zamenjave koordinatorja/koordinatorke mora projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, zagotoviti njegovo/njeno nadomestitev s kadrom, ki izpolnjuje razpisne pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj (dokazilo: Obrazec št. 4).
7.6 Specifična pogoja za projekte prehoda
1. V okviru projektov morajo ostale sodelujoče osebe, ki bodo v okviru projektov prehoda sodelovale kot strokovni delavci ali strokovne delavke (v nadaljevanju: strokovni delavci), izpolnjevati naslednje:
– univerzitetna, visoka oziroma višja strokovna izobrazba medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve in znanja s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljena s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva.
(dokazilo: Obrazec št. 5, Priloga št. 8 Življenjepisi strokovnih sodelavcev/strokovnih sodelavk s fotokopijami diplom),
2. v primeru zamenjave strokovnega delavca mora projektni partner, ki bo izvajal projekt prehoda, zagotoviti njegovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjuje razpisne pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj (dokazilo: Obrazec št. 5).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja vseh splošnih in specifičnih pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, navedene podatke pa bo preverilo tudi v uradnih evidencah oziroma na terenu.
Dosedanje sodelovanje med projektnimi partnerji je zaželeno in bo upoštevano pri ocenjevanju vlog (dokazili: Obrazec št. 2, Priloga št. 6: Druge listine za dokazovanje izpolnjevanja meril).
Obdobje in regija izvajanja
8.1 Regija izvajanja projektov
Nacionalno projektno partnerstvo bo izvajalo projekte na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer tako na območju KRVS kot na območju KRZS.
Projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, zagotavlja in izvaja vsebine projekta, namenjene ciljni skupini tako na območju KRVS kot KRZS. Zato se glede delitve razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvajanje projekta koordinacije uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro rata) definira na podlagi zagotavljanja in izvajanja vsebin projektov prehoda v posamezni kohezijski regiji. Skladno z navedenim je razmerje med regijama je 55 % KRVS:45 % KRZS. To razmerje se upošteva tako pri delitvi razpoložljivih sredstev javnega razpisa, kot pri načrtovanju kazalnikov, ki jih morajo doseči projektni partnerji, ki izvajajo projekte prehoda.
Projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, pokrivajo potrebe ciljne skupine tiste kohezijske regije za katero se bodo prijavili in v kateri bodo zagotavljali in izvajali projekte prehoda. Regija izvajanja navedenih projektov je torej vezana na kraj/območje, kjer bodo vključeni uporabniki. Posamezni projektni partner v vlogi na javni razpis določi kraj/območje, kjer bodo vključeni uporabniki (oziroma več krajev/območij, kjer bodo vključeni uporabniki), pri čemer mora celotno nacionalno partnerstvo upoštevati delitev razpoložljivih sredstev javnega razpisa v okviru posamezne kohezijske regije in temu primerno načrtovati tudi kazalnike, ki morajo biti doseženi.
8.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne vsebine, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in Proračuna RS, se morajo začeti izvajati najkasneje tri mesece od podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 31. 12. 2021.
Sofinanciranje
9.1 Način sofinanciranja
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz ESS. Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projektov.
Projekti bodo sofinancirani iz EU sredstev in iz Proračuna RS v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krijejo projektni partnerji sami.
9.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 4.200.000,00 EUR, od tega je 2.310.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 1.890.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru Proračuna RS – namenskih sredstev kohezijske politike po spodaj predvideni finančni konstrukciji (zneski v tabeli so v EUR):
2018
2019
2020
2021
2022
SKUPAJ
KRZS
418.050,00
454.500,00
512.550,00
344.700,00
160.200,00
1.890.000,00
EU
334.440,00
363.600,00
410.040,00
275.760,00
128.160,00
1512.000,00
SLO
83.610,00
90.900,00
102.510,00
68.940,00
32.040,00
378.000,00
KRVS
510.950,00
555.500,00
626.450,00
412.300,00
195.800,00
2.310.000,00
EU
408.760,00
444.400,00
501.160,00
337.040,00
156.640,00
1.848.000,00
SLO
102.190,00
111.100,00
125.290,00
84.260,00
39.160,00
462.000,00
Skupaj
929.000,00
1.010.000,00
1.139.000,00
766.000,00
356.000,00
4.200.000,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
9.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo nacionalno projektno partnerstvo sofinanciralo do največ 4.200.000 EUR, od tega bo za projekt koordinacije namenjenih največ 420.000 EUR ter za projekte prehoda skupaj največ 3.780.000 EUR, pri čemer je višina posameznega projekta prehoda odvisna od števila vključenih uporabnikov v posameznem projektu in znaša 1.800 EUR za enega uporabnika.
9.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-28/2017/2 z dne 24. 7. 2017, sredstva za sofinanciranje projektov ne predstavljajo državne pomoči.
10 Obdobje upravičenosti stroškov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri projektnih partnerjih nastali v obdobju od datuma podpisa pogodb o sofinanciranju do 31. 12. 2021.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz Proračuna RS) je od datuma podpisa pogodb o sofinanciranju do 30. 6. 2022.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov in so za to zagotovljena sredstva kohezijske politike v Proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekti lahko spremenijo, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Projektni partner v vlogi upravičenca, ki zahteva spremembo pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projektov zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projektov so določena v prej navedenih navodilih OU.
11 Upravičene vsebine in upravičenost stroškov
11.1 Upravičene vsebine
Do sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa so upravičene vsebine, ki:
– so neposredno vezane na projekte;
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
11.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projekti neposredno povezani, so potrebni za njihovo izvajanje in so v skladu s cilji projektov;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi predpisi.
V okviru tega javnega razpisa so upravičeni spodaj navedeni neposredni in posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projektov, in sicer:
A. stroške plač in povračil v zvezi z delom;
B. stroške storitev zunanjih izvajalcev;
C. standardni strošek na enoto (SSE A);
D. stroške informiranja in komuniciranja;
E. davek na dodano vrednost skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
V primeru, da se neposredni upravičeni stroški realizirajo nižje od odobrenih, je projektni partner v vlogi upravičenca upravičen do izplačila sredstev v višini realiziranih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi vsebinami projektov. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega sofinanciranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno sofinanciranje, so potrebna v primeru kontrole, ob prijavi zahtevka za izplačilo pa jih ni potrebno priložiti.
11.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki, niso predmet sofinanciranja in jih krije projektni partner v vlogi upravičenca sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– posredni stroški, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta sofinancirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbah o sofinanciranju s projektnimi partnerji ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
11.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila PO, dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/) ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
11.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se sofinanciranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo za izbrano nacionalno projektno partnerstvo oziroma izbrane projekte, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva za upravičene stroške kot bodo potrjeni za izbrano vlogo nacionalnega projektnega partnerstva.
11.5.1 Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom so upravičeni samo za projekt koordinacije in namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih koordinatorjev v okviru projekta koordinacije.
V okviru projekta koordinacije morata biti obvezno zaposleni najmanj 2 osebi za polni delovni čas (dopušča se tudi delna zaposlitev več oseb za kvoto dveh zaposlitev za poln delovni čas, vendar največ 4 osebe), in sicer za:
– koordinatorja projekta, ki bosta opravljala naslednje delovne naloge: strokovno vodenje projekta, koordinacija vsebin projekta, priprava enotnih standardov storitev projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, beleženje dobre prakse, poročanje in priprava poročil (letnih poročil in končnega poročila za nacionalno projektno partnerstvo ter mesečnih in ostalih obdobnih poročil za projekt koordinacije), komunikacija s samostojnimi projektnimi partnerji in ministrstvom, ter ostale vsebine navedene v točki 6.2.1 tega javnega razpisa.
11.5.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so upravičeni samo za projekt koordinacije in so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev ter so za izvedbo projekta nujno potrebni.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član, kar velja za vse projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po sklenjeni pogodbi (delo strokovnih delavcev, izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev).
Projektni partnerji bodo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega organa ministrstva upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
11.5.3 Standardni strošek na enoto A
Ministrstvo je dne 5. 7. 2017 2017 sprejelo Metodologijo za izračun stroška vključitve osebe iz ciljne skupine v projekte "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" v obsegu standardnega stroška na enoto (SSE A). Vrednost standardne lestvice stroška na enoto, ki zajema sodelovanje s projektnim partnerjem, ki bo izvajal projekt koordinacije pri naboru in izboru uporabnikov, izdelavo individualnega načrta za vključitev uporabnika, motiviranje, opolnomočenje in spremljanje uporabnikov pri aktivnem prehodu iz šole na trg dela na podlagi individualnega načrta, sodelovanje s strokovnimi delavci strokovnih timov za zaposlitveno rehabilitacijo, sodelovanje s svetovalnimi in strokovnimi delavci ter sodelavci na šolah ali pa drugih organizacijah, ki jih obiskujejo mladi s posebnimi potrebami, motiviranje in ozaveščanje staršev oziroma skrbnikov uporabnikov za njihovo sodelovanje v prehodu, sodelovanje z delodajalci z namenom delovnega preizkusa, usposabljanja in možnosti zaposlitve uporabnika skladno z individualnim načrtom ter z namenom izoblikovanja mreže delodajalcev, sodelovanje projektnih partnerjev pri strokovnih izhodiščih in strokovnih vprašanjih pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela, medsebojno komunikacijo vseh projektnih partnerjev, administrativna dela, ki so povezana s projekti prehoda in poročanjem ministrstvu (npr. priprava mesečnih in drugih obdobnih poročil na ravni projektnega partnerstva), znaša 1.800,00 EUR. Standardni strošek na enoto A (v nadaljevanju: SSE A) se lahko uveljavlja zgolj v okviru projektov prehoda.
Plačilo se izvede tako, da projektni partnerji, ki izvajajo projekte prehoda, ob vključitvi uporabnika v projekte prehoda pridobijo 50 % vrednosti SSE A oziroma 900,00 EUR, preostalih 50 % vrednosti oziroma 900,00 EUR pa ob uspešnem izhodu uporabnikov iz projektov (tj. z zaposlitvijo, s prijavo na Zavodu kot iskalci zaposlitve ali z nadaljevanjem šolanja).
V primerih neuspešnih izhodov uporabnikov iz projektov prehoda projektni partnerji, ki izvajajo projekte prehoda, pridobijo 80 % od preostalih 50 % vrednosti SSE A oziroma 720,00 EUR.
Za izplačilo prvih 50 % SSE A bodo morali projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, ministrstvu predložiti naslednja dokazila:
– obojestransko podpisan dogovor o vključitvi uporabnika v projekt prehoda,
– obojestransko podpisan individualni načrt.
Za izplačilo preostalih 50 % SSE A bodo morali projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, ministrstvu predložiti naslednja dokazila:
– poročilo o poteku vključitve uporabnika v projekt prehoda in realizaciji individualnega načrta,
– v primeru zaposlitve: Obrazec M1,
– v primeru prijave na Zavodu kot iskalci zaposlitve: potrdilo o prijavi na Zavod,
– v primeru nadaljevanja šolanja: potrdilo o šolanju.
Za izplačilo 80 % od preostalih 50 % vrednosti SSE A bodo morali projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, ministrstvu predložiti naslednje dokazilo:
– poročilo o poteku vključitve uporabnika v projekt prehoda in realizaciji individualnega načrta z obrazložitvijo neuspešnega izhoda.
11.5.4 Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so upravičeni samo za projekt koordinacije in primeroma vključujejo: stroške javnih objav v medijih in kanalih obveščanja, pripravo in tisk zloženk, stroške tiskovnih konferenc in javnih predstavitev primerov dobre prakse, zaključkov projektov, predlogov za sistemsko ureditev področja, nadgradnja mobilne "Zmoremo" za prehod in vzdrževanje te nadgradnje ter vzpostavitev internetne strani ipd.
11.5.5 Davek na dodano vrednost
V okviru tega javnega razpisa je samo za projekt koordinacije davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) upravičen strošek, razen za povračljiv DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega finančnega urada.
V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, sodi DDV med upravičene stroške projekta koordinacije, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec identificiran za namene DDV, upravičen do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki urejajo sistem DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, ne uveljavi pravice do odbitka DDV.
Projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije in bo edini lahko uveljavljal DDV kot upravičen strošek v okviru projektov, mora pridobiti potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katerega je razvidno, ali je kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja. Če je iz potrdila razvidno, da je kot davčni zavezanec identificiran za namene DDV, mora biti iz potrdila razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja:
– dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka celotnega DDV;
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
Potrdilo pristojne finančne uprave o pravici do povračila stroška DDV v okviru projekta koordinacije mora projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, pridobiti ter posredovati ministrstvu pred začetkom izvajanja projekta koordinacije, in sicer najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju.
11.5.6 Posredni stroški oziroma pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov
Posredni stroški, oziroma pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov, so stroški, ki so povezani z neposrednimi vsebinami projekta, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom in so upravičeni samo za projekt koordinacije. Dokazil o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno sofinanciranje, ni potrebno priložiti.
12 Postopek izbora
12.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vloge na javni razpis je 2. 10. 2017.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi naslednjo dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Vlogo na javni razpis v imenu celotnega nacionalnega projektnega partnerstva pošlje projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije. Za oddajo vloge na javni razpis mora k vlogi priložiti pooblastilo (Priloga št. 4b: Pooblastilo), ki ga podpišejo vsi projektni partnerji.
Vloga na javni razpis mora biti predložena po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Rok za oddajo vlog je 2. 10. 2017. Vloga na javni razpis mora biti predložena osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 2. 10. 2017 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila oddana do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije, ter vidno oznako: "Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela". Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 3: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se vsak projektni partner strinja s pogoji javnega razpisa in merili, ki so navedeni v poglavju 7 in 13 tega javnega razpisa.
12.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
12.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekte po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 5. 10. 2017 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana in bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
12.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) podatkov v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Če projektni partnerji poslujejo z žigom, je ta obvezen na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: "Ne poslujemo z žigom" ter k vlogi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije in ki je vložil vlogo na javni razpis, pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja pozvala projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, da vlogo dopolni. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije in hkrati po elektronski pošti na njegov elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu. Projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, mora biti v tem času dostopen za dvig pošte.
Projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, je zadolžen za koordinacijo poziva za dopolnitev med posameznimi projektnimi partnerji in posredovanje skupnega odziva na ministrstvo.
Projektni partnerji v dopolnitvi vloge ne smejo spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Projektni partnerji smejo le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, mora dopolnitve posredovati ministrstvu s priporočeno pošto, ki mora vsebovati poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: "Dopolnitev vloge na javni razpis: Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela".
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
12.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev iz poglavja 7 in ocenila vloge na podlagi meril, določenih v poglavju 13 tega javnega razpisa.
V primeru, da posamezen projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo celotna vloga nacionalnega projektnega partnerstva zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo skupno ocenili trije člani strokovne komisije. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija izbrala eno vlogo nacionalnega projektnega partnerstva oziroma znotraj njega posamične projekte, katerih nosilci (projektni partnerji v vlogi upravičencev) bodo prejemniki sredstev.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane vsebine projektov niso upravičene do sofinanciranja ter od projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, zahteva prilagoditev načrta vsebin posamičnih projektov ter finančnega načrta posameznega projekta. Strokovna komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta projektnega partnerja.
V primeru, da bo posamezni projektni partner v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz ESS, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter nacionalnemu projektnemu partnerstvu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se nacionalno projektno partnerstvo ne bo strinjalo s predlagano spremembo vsebin projektov ter finančnega načrta projektov ali se projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da celotno nacionalno projektno partnerstvo odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od nacionalnega projektnega partnerstva zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektih, projektnih vsebinah in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb vsebin projektov in finančnega načrta projektov ter dodatnih pojasnil se bo projektnemu partnerju, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, posredoval po elektronski pošti na njegov elektronski naslov, naveden na prijavnem obrazcu.
12.3 Obveščanje o izbiri
O izbiri nacionalnega projektnega partnerstva in dodelitvi sredstev posamičnim projektnim partnerjem po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranimi projektnimi partnerji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru nacionalnega projektnega partnerstva sklenjene posamične pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi projektnimi partnerji sklenilo ločene pogodbe o sofinanciranju projektov (Priloga št. 1 oziroma 2) za celotno obdobje trajanja projektov. V primeru, da se projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije in je v imenu nacionalnega projektnega partnerstva vložil vlogo na javni razpis, v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodb o sofinanciranju projektov nanj ne odzove, se šteje, da je celotno nacionalno projektno partnerstvo odstopilo od pogodbe.
12.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja nacionalnemu projektnemu partnerstvu je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju projektov.
12.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
13 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izberejo prejemniki sredstev v okviru nacionalnega projektnega partnerstva
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
OCENJEVALNA LESTVICA
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če je pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 52. Sofinancirano bo nacionalno projektno partnerstvo, ki bo doseglo najvišje število točk ob pogoju, da bo dosežen minimalni kakovostni kriterij 31 točk.
Za kriterija: ustreznost nacionalnega projektnega partnerstva (merilo 1.1, 1.2 in 1.3), izvedljivost nacionalnega projektnega partnerstva (merilo 2.1 in 2.2) ter usposobljenost za izvedbo nacionalnega projektnega partnerstva (merilo 3.2 in 3.3) bo vsak posamični projektni partner ocenjen posebej znotraj kriterija. Dobljeno število točk se bo delilo s številom vseh ocenjevanih subjektov znotraj kriterija, tako dobljene točke pa se bodo prištele seštevku točk, dobljenih pri ostalih kriterijih (ocena nacionalnega projektnega partnerstva kot celote).
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na način:
Merilo
Št. točk
1. Ustreznost nacionalnega projektnega partnerstva
Možnih največ 12 točk
1.1 Utemeljitev nacionalnega projektnega partnerstva
0–4
1.2 Usklajenost nacionalnega projektnega partnerstva z namenom, cilji 
in pričakovanimi rezultati javnega razpisa 
0–4
1.3 Finančna ustreznost in skladnost
0–4
2. Izvedljivost nacionalnega projektnega partnerstva
Možnih največ 8 točk
2.1 Ustreznost vsebin s cilji nacionalnega projektnega partnerstva
0–4
2.2 Izvedljivost konkretnih aktivnosti nacionalnega projektnega partnerstva
0–4
3. Usposobljenost nacionalnega projektnega partnerstva za izvedbo projektov
Možnih največ 12 točk
3.1 Reference projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije 
0–4
3.2 Reference projektnih partnerjev, ki bodo izvajali projekte prehoda 
0–4
3.3 Prisotnost in prepoznavnost
0–4
4. Trajnost nacionalnega projektnega partnerstva
Možnih največ 8 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti nacionalnega projektnega partnerstva
0–4
4.2 Spremljanje oseb iz ciljnih skupin po izhodu
0–4
5. Specifični kriteriji
Možnih največ 12 točk
5.1 Medsebojno sodelovanje projektnih partnerjev nacionalnega projektnega partnerstva
0–4
5.2 Sodelovanje med projektnimi partnerji nacionalnega projektnega partnerstva 
in šolo
0–4
5.3 Sodelovanje med projektnimi partnerji nacionalnega projektnega partnerstva 
in delodajalci
0–4
Skupno število točk
52
V okviru javnega razpisa bo za obe kohezijski regiji sofinancirano eno nacionalno projektno partnerstvo, v okviru katerega bo največ en projektni partner izvajal projekt koordinacije, preostali pa posamične projekte prehoda. Na podlagi meril bo izmed vlog nacionalnih projektnih partnerstev, katerih posamični projektni partnerji oziroma posamični projekti bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrana tista vloga, ki bo zbrala najvišje število točk.
V primeru, da več vlog nacionalnih projektnih partnerstev doseže enako število točk, bo imela prednost vloga, ki bo prejela višje število točk pri merilih 1., 3. in 5. tega javnega razpisa. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu njihovega prejema (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto, se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje vloge na pošto).
V primeru, da posamični projektni partner odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodbe ne sklene v predpisanem roku se šteje, da celotno nacionalno projektno partnerstvo odstopa od vloge na projekt. V tem primeru se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo število točk, skladno z določili tega javnega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij najmanj 31 točk. V primeru, da posamični projektni partner, ki bo izvajal projekt prehoda, odstopi od pogodbe po začetem izvrševanju pogodbe, se projektni partnerji s partnerskim sporazumom (Priloga št. 4a) dogovorijo, kako bodo zadostili potrebam uporabnikov, ki so jih dolžni vključiti v projekte prehoda po posameznih pogodbah o sofinanciranju, sklenjenih z ministrstvom. Na podlagi novega dogovora v partnerskem sporazumu, se popravijo tudi določbe posamičnih pogodb o sofinanciranju, sklenjenih z ministrstvom oziroma se sklenejo aneksi k navedenim pogodbam.
V primeru, da projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije, odstopi od pogodbe po začetem izvrševanju pogodbe, se šteje, da so vsi projektni partnerji odstopili od pogodb. Skladno z navedenim prenehajo veljati vse pogodbe o sofinanciranju, sklenjene z ministrstvom.
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani projektni partnerji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih projektni partnerji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Projektni partnerji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge projektnih partnerjev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge projektnih partnerjev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekte oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Projektni partnerji, izbrani na tem javnem razpisu, bodo morali zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projektov v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projektov. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanih projektih pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako so projektni partnerji, izbrani na tem javnem razpisu dolžni hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projektov v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektih. Izbrani projektni partnerji, se zavezujejo, da bodo omogočili tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projektov tako, da sta vsak čas možna izvedba nadzora projektov ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projektov ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projektov Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani projektni partnerji se zavezujejo, da bodo za potrebe nadzora, revizij projektov in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložili vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projektov;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so, oziroma bodo vključene v izvajanje vsebin v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani projektni partnerji so za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžni spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– vodenje evidence in dokumentacije o delu z uporabniki. Vso to dokumentacijo morajo hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– upoštevanje etičnega kodeksa strokovnih delavcev na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter zaposlovanja in socialne vključenosti invalidov;
– izvajanje projektov, ki se začnejo najkasneje 3 mesece po podpisu pogodbe o sofinanciranju,
– v okviru izbranih projektov zagotavljanje brezplačnega izvajanja vseh vsebin, ki so določene v poglavju 6.2 javnega razpisa.
Projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, morajo zavarovati uporabnike za čas trajanja delovnega preizkusa ali usposabljanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni skladno z veljavno zakonodajo. Stroške zavarovanja nosijo projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda, sami.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge projektnih partnerjev določene v pogodbah o sofinanciranju, ki sta del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Prilogi št. 1 in 2). Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen in parafiran s strani odgovorne osebe projektnega partnerja.
Projektni partnerji pred oddajo skupne vloge na ministrstvo sklenejo partnerski sporazum, s katerim so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti vsakega izbranega projektnega partnerja pri izvedbi projektov celotnega nacionalnega projektnega partnerstva. Izbrani projektni partnerji so dolžni uporabiti osnutek partnerskega sporazuma (Priloga št. 4a: Vzorec partnerskega sporazuma), ki predstavlja prilogo javnega razpisa. K vlogi na javni razpis se priloži že podpisan partnerski sporazum (ki vsebuje določilo, da je partnerski sporazum veljaven le v primeru, če je nacionalno projektno partnerstvo izbrano na javnem razpisu).
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani projektni partnerji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) ter navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, ki jih sofinancira ministrstvo s sredstvi ESS, je potrebno dosledno uporabljati logotip ministrstva ter logotip ESS in navesti, da projekte delno sofinancirata ministrstvo ter EU, in sicer iz ESS. Hkrati je potrebno navesti, da se projekti sofinancirajo iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".
Izbrani projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekte, obveščeni o sofinanciranju iz ESS.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja nacionalnega projektnega partnerstva prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da projektni partner ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani projektni partner (prejemnik sredstev) dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev do dneva vračila v Proračun RS.
18 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani za oddajo vloge na javni razpis v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" (za Helena Porenta). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/. Vprašanja je možno posredovati do 28. 9. 2017, zadnji odgovori bodo objavljeni do 29. 9. 2017.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano, pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi projektni partner, ki bo izvajal projekt koordinacije sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
18.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o nacionalnem projektnem partnerstvu in projektnih partnerjih;
– Obrazec št. 2: Prijavnica;
– Obrazec št. 3: Finančni načrt;
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije, o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt prehoda, o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev:
– Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov od FURS.
18.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju za projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije;
– Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju za projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt prehoda;
– Priloga št. 3: Označba vloge;
– Priloga št. 4a: Vzorec partnerskega sporazuma;
– Priloga št. 4b: Pooblastilo.
18.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom;
– Priloga št. 6: Druge listine za dokazovanje izpolnjevanja meril;
– Priloga št. 7: Življenjepis koordinatorja/koordinatorke s fotokopijo diplome
– Priloga št. 8: Življenjepisi strokovnih sodelavcev/strokovnih sodelavk s fotokopijami diplom
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti