Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

Št. 303-2-0/2017/16 Ob-2939/17, Stran 2168
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« 
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/1 in 33/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr. in 15/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)«,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29,
– Spremembe Programa dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije s finančnim načrtom za leto 2017 in Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017, št. 302-170/2016/59,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
– Pogodbe št.: SPIRIT 2017–2018/E-POSLOVANJE – o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018«, sklenjena med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 13. 7. 2017,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-2/1/MGRT/0 za Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018« z dne 1. 9. 2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja: javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba1, samostojni podjetnik posameznik2 ali zadruga z omejeno odgovornostjo3 (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »podjetje«).
1 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).
2 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
3 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
2. Po velikosti prijavitelj spada med mikro, mala ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU4. Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
4 Dokument je objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL (Priloga I je na str. 70).
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je na dan 1. 9. 2017 za prvo odpiranje oziroma 1. 2. 2018 za drugo odpiranje zaposloval vsaj eno osebo za polni delovni čas, pri čemer prijavitelj k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan, ki dokazuje zaposlenost oseb.
2. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja.
3. V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis.
4. Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem.
5. Prijavitelj lahko na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo.
4.3. Pogoji za operacijo
Pogoji za operacijo so:
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
4. Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov navedenih v točki 10.1.
5. Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.
4.4. Zunanji izvajalci
V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o opravljenem delu pripraviti poročilo5.
5 Dokazilo, ki je priloga Priloge 3 k pogodbi: POROČILO.
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota sodelovanj) upravičenci. V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija, navedena v 12. točki tega javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci so navedeni v vlogah, v katerem časovnem obdobju naj bi se storitev opravila in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca, ki je že zapolnil kvoto sodelovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 12. točke predmetnega javnega razpisa zavrne. Na kvoto vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki bodo odobrene za sofinanciranje. Omejitev sodelovanja z največ desetimi upravičenci ne velja za zunanje izvajalce ukrepa Krepitev kompetenc – usposabljanja.
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja, in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. Zunanji izvajalec bo moral na poziv agencije na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4, in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu. V primeru, da agencija oziroma izvajalski organ, posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organ (v nadaljevanju: organi, ki izvajajo nadzor) po podpisu pogodbe o sofinanciranju z upravičencem ugotovi, da je izvajalec navajal neresnične podatke v Obrazcu št. 4, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene). K zahtevku za izplačilo bo moral upravičenec priložiti kopijo sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem (ki ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge na predmetni javni razpis), ki se nanaša na storitve v okviru sofinancirane operacije na predmetni javni razpis in dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki jo je navedel v poročilu k zahtevku.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Merilo6
Št. točk
1
Število izvedenih ukrepov
20
2
Reference zunanjega izvajalca
20
3
Finančna sposobnost podjetja
20
4
Tržni potencial podjetja
20
5
Odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije
20
SKUPAJ
100
6 Navezava meril javnega razpisa na merila Odbora za spremljanje OP 14-20 je sledeča:
Merilo v javnem razpisu
Navezava na merilo Odbora za spremljanje OP 14-20
Število izvedenih ukrepov
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela
Reference zunanjega izvajalca 
Upoštevanje že pridobljenih dokazil o zagotavljanju kakovosti, intelektualne lastnine ipd., npr. mednarodni certifikati/patenti/ipd.
Finančna sposobnost podjetja 
Upoštevanje finančne sposobnosti, inovativnosti in tržnega potenciala poslovnega načrta podjetja za prodor na tuje trge
Tržni potencial podjetja
Delež rasti mednarodne menjave, merljivih učinkov na trgu
Odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije
Kakovost projekta, širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive, inovativnost, tržni potencial
Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v točki III razpisne dokumentacije.
Reference iz sklopa »Krepitev kompetenc – usposabljanja«, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale.
Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta za več kot 20 točk, vlogo oceni še tretji ocenjevalec. Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk in pri katerih so v vlogah navedeni zunanji izvajalci, ki ne presegajo dovoljene kvote storitev.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, razvrsti in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene vloge, ločeno glede na programska območja v okviru razpoložljivih sredstev.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazcev št. 3), ki so dosegle prag števila točk in pri katerih sodelujejo zunanji izvajalci, ki ne presegajo dovoljene kvote storitev, presega razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, bodo razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 1. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 1, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 2. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 2, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 3. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 3, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 4, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 5. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 5, bodo imele prednost vloge, ki so bile oddane prej.
V kolikor znesek pod »Zaprošena višina subvencije« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril naslednja možnost prejeti sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije in je hkrati v vlogi naveden zunanji izvajalec, ki ne presegajo kvote storitev, presega razpoložljiva sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, lahko ta sredstva ostanejo nerazporejena.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.500.000,00 EUR.
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2017
Leto 2018
SKUPAJ
160067 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU
Vzhod
564.400,00
1.135.600,00
1.700.000,00
160069 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU
Zahod
265.600,00
534.400,00
800.000,00
Skupaj
830.000,00
1.670.000,00
2.500.000,00
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2017 in 2018, oziroma traja do porabe sredstev.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih projektov. V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa do izdaje sklepov o (ne)izboru, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med namenskimi sredstvi EU in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacije
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 70 % EU:30 % SLO in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 75 % EU:25 % SLO.
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec sam.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis in konča z datumom predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)«.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska de minimis pomoči, kot določa shema pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju / končnemu prejemniku / upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč, prejeta po pravilu de minimis, se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) (v nadaljevanju Navodila OU o upravičenih stroških).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:
Ukrep
Opis ukrepa
Predvidene aktivnosti
1. Elektronska izmenjava med partnerji
Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B (take rešitve in storitve so zahteva vseh večjih mednarodnih kupcev, omogočajo učinkovito izvajanje, upravljanje in nadzor preskrbovalnih verig, kar omogoča zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav, večjo odzivnost na potrebe strank in s tem učinkovitejše cikle proizvodnje).
– Priprava lastnega okolja za izdajo in prejem mednarodno standardiziranih (GS1, CEN, UBL, Odette …) eDokumentov (Naročilo, potrditev naročila, dobavnice, potrditev dobave, naročilo transporta, zaloge, eRačun). 
– Digitalizacija artiklov (zagotavljanje vodenja vseh opisov in identov za artikle po standardih v različnih jezikih). 
– Vzpostavitev sistema. 
– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
2. Digitalizacija nastopov na sejmih
Vključevanje v digitalne sejme/showroome (platforme 
za marketing posameznih industrij v različnih državah ali industrijah).
– Priprava in oblikovanje digitalnih vsebin, interaktivni prikaz produktov in opisov podjetij. 
– Predstavitve na ShowRoomih. 
– Izobraževanje in usposabljanje vezano 
na aktivnost.
3. Spletne strani za tuje trge
Izdelava in upravljanje celostne podobe na spletni strani za tuje trge. 
– Priprava in objava vsebin, struktur in opisov podjetij in njihovih rešitev na spletu v različnih jezikih. 
– Vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov 
in platform (WEB, Linkedin, Facebook, Booking, Twitter, Trip Advisor, Airbnb itd.). 
– Izobraževanje in usposabljanje vezano 
na aktivnost.
4. Spletne trgovine 
Postavitev eTrgovin s ciljem prodaje v tujini in povečanjem obsega prodaje in prisotnost na tujih trgih.
– Svetovanje glede pravnega in logističnega okvirja postavitve e-trgovine. 
– Svetovanje pri postavitvi in uvedbi primernih aplikativnih rešitev. 
– Priprava ponudbe, cenikov, digitaliziranih opisov produktov in prodajnih procesov. 
– Priprava vsebin (v različnih jezikih in prilagojene za različne ciljne skupine). 
– Postavitev e-trgovine. 
– Izobraževanje in usposabljanje vezano 
na aktivnost.
5. Produktno-prodajni video
Izdelava produktno-prodajnega videa v vsaj enem tujem jeziku.
– Izdelava scenarija. 
– Snemanje in obdelava filma. 
– Izobraževanje in usposabljanje vezano 
na aktivnost.
6. Krepitev kompetenc – usposabljanja
Krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije.
Aktivnost je sestavljena iz dveh sklopov: 
– V prvem sklopu gre za splošno usposabljanje 
in ozaveščanje lastnikov, vodstvenega kadra 
in zaposlenih v MSP na naslednjih področjih: industrija 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji), učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti, novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih), vzpostavljanje digitalnih delovnih mest, predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev, brezpapirno poslovanje, prilagajanje novi regulativi, varnost 
in riziki digitalizacije, internet of things.
– V drugem sklopu gre za predstavitev primerov dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)« v tujih in slovenskih podjetjih, ki bi se lahko izvajal na splošni ali panožni ravni (npr. avtomobilska industrija).
Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018.
Če se bo operacija začela izvajati pred dnem oddaje vloge, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis.
Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje sklepa o dodelitvi sredstev nosi prijavitelj.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.
DDV je neupravičen strošek.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani pogodbi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih v razpisni dokumentaciji.
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do roka za oddajo zahtevka. Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu z veljavnimi Navodilih OU o upravičenih stroških in ostalimi navodili agencije.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med agencijo in upravičencem. Vzorec pogodbe in zahtevek za izplačilo sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Upravičenci bodo morali izstaviti zahtevek za izplačilo najkasneje 15 dni po datumu zaključka ukrepov / aktivnosti navedenem v Obrazcu št. 3.
Do zgoraj navedenega datuma mora agencija prejeti zahtevke za izplačilo s prilogami in dokazili. Po 15 dneh po datumu zaključka operacije agencija zahtevkov za izplačilo iz naslova predmetnega javnega razpisa ne bo več sprejemala.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stroškov, je navedena v točki 7 I. poglavja razpisne dokumentacije.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70% upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Vsa zahtevana vpisna polja na obrazcih morajo biti izpolnjena. Prijavitelj podatke v obrazce vpisuje v polja označena z rumeno barvo in na mesta v besedilih, kjer je narisana črta. Vsi finančni podatki v vlogi morajo biti v evrih (EUR). Izračuni morajo biti pravilni in prikazani na dve decimalni mesti in zaokroženi navzdol. Pri izpolnjevanju obrazcev mora prijavitelj upoštevati določila predmetnega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Prijavitelj izpolni Obrazce št. 1, 2, 3, 5, 6 in 7 ter jih natisne. Zakoniti zastopnik prijavitelja podpiše Obrazce št. 1, 2, 3, 5 in 6 in jih žigosa, če prijavitelj pri poslovanju uporablja žig. Od izvajalca/ev pridobi izpolnjen/e in podpisan/e Obrazec/e št. 4. V primeru, da pri operaciji sodeluje več izvajalcev se za vsakega posebej priloži Obrazec št. 4. Obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 vloži v pisemsko ovojnico, ki jo zapre in opremi z Obrazcem št. 7. Pisemsko ovojnico odda agenciji:
– priporočeno po pošti ali
– osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen v primerih kot jih določa ta javni razpis.
Roka za oddajo vlog sta:
1. rok: 2. 10. 2017 in
2. rok: 1. 3. 2018.
Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.
Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega programskega območja na razpolago manj kot 30.000,00 EUR.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petnajstih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Pravilno opremljene in pravočasne vloge se bodo odpirale po vrstnem redu oddaje vlog na pošto (datum, ura, minuta poštnega žiga) oziroma osebno v sprejemno pisarno agencije (datum, ura, minuta). Vloge se bodo v vrstni red razvrstile od najzgodnejše do najkasnejše oddane vloge. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve na pošto, datum pa bo razviden, se kot ura in minuta upoštevata 23:59. V primeru, da na pisemski ovojnici ne bodo navedeni ne datum, ne ura in ne minuta predložitve na pošto, se kot datum, ura in minuta oddaje vloge upošteva datum, ura in minuta fizičnega prejema vloge na naslov agencije. Slednje velja tudi v primeru, če bo datum na pisemski ovojnici neberljiv.
Odprte vloge bo komisija obravnavala po naslednjem postopku:
– vloge, ki ne bodo pripravljene v slovenskem jeziku, bodo s sklepom zavržene,
– obravnava vlog z vidika formalne popolnosti. Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene Obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. V kolikor vloga ne bo formalno popolna, bo komisija prijavitelja pisno pozvala na dopolnitev vloge z navedbo roka za dopolnitev vloge, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Vloga, katero prijavitelj ne bo pravočasno dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bo s sklepom zavržena. Predmet dopolnitve ne bodo deli vloge, ki bi vplivali na oceno vloge po merilih določenih v predmetnem javnem razpisu7,
7 Razen v primeru, če prijavitelj k vlogi ni priložil Obrazca št. 3.
– obravnava vloge z vidika skladnosti s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa. Vloga prijavitelja, ki ne bo skladna s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava prijavitelja z vidika izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje. Komisija bo lahko pogoje preverjala v javno dostopnih evidencah ali zahtevala dodatne obrazložitve s strani prijavitelja. V primeru razhajanja med podatki v vlogi in podatki v javno dostopnih evidencah, komisija upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika ustreznosti izbranega zunanjega izvajalca. V primeru, da iz vloge prijavitelja ne bo razvidno, da izbrani zunanji izvajalec/i izpolnjuje/jo določila 4.4. točke predmetnega javnega razpisa (razen v delu preverbe kvot storitev zunanjih izvajalcev, ki se preverijo po ocenjevanju vlog), bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika upravičenih stroškov, intenzivnosti in zneska pomoči ter obdobja izvajanja operacije. V kolikor bo iz vloge prijavitelja razvidno, da želi pridobiti subvencijo za neupravičene stroške ali da želi pridobiti previsoko intenzivnost pomoči ali previsok oziroma prenizek pričakovan znesek pomoči (»Zaprošena višina subvencije«) ali da je obdobje izvajanja operacije v neskladju z določili predmetnega javnega razpisa, bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– ocenitev vloge na podlagi meril za ocenjevanje vlog, v kolikor pri odprti vlogi niso ugotovljene nepravilnosti kot jih opredeljujejo zgornje alineje tega odstavka,
– preverba kvote storitev zunanjih izvajalcev iz vlog, ki so presegle prag števila točk, ki je opredeljen v 5. točki predmetnega javnega razpisa. Vloge se bodo v vrstni red za preverbo kvote storitev zunanjih izvajalcev razvrstile na podlagi časa, ko je bila vloga oddana8 kot popolna. Prednost imajo vloge, ki so bile kot popolne oddane prej. Vloge, v katerih bodo navedeni zunanji izvajalci, ki so zapolnili kvoto, ki je opredeljena v točki 4.4 predmetnega javnega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene.
8 Čas oddaje popolne vloge se ugotavlja na način kot je opredeljen v petem odstavku te točke javnega razpisa.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj mora pojasnilo posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru bo komisija o pomenu informacij odločala na podlagi informacij, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Izbranim prijaviteljem bo agencija izdala sklep o sofinanciranju. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o sofinanciranju pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih 30 dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: organi, ki izvajajo nadzor).
Upravičenec bo moral organom, ki izvajajo nadzor, predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma najvišjo dovoljeno intenzivnost ali znesek pomoči, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo preveč oziroma neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) dokazila in način preverjanja pogojev, (v) obrazce za pripravo vloge in (vi) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov eposlovanje@spiritslovenia.si, s pripisom »E-POSLOVANJE 2017–2018 – razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov eposlovanje@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost