Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2701. Sklep o potrditvi mandata poslanki
2702. Sklep o potrditvi mandata poslancu

Drugi akti

2703. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov ter postopki lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
2704. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča pri pridobitvi znatnih javnih nepovratnih sredstev in poslov na javnih naročilih za gospodarske družbe v skupini Ultra (projekt mestne kartice Urbana, sistem za sledenje in nadzor avtobusov javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., fiktivni posel varovanja gospodarske družbe Mercator d.d., elektronizacija študentske prehrane, ki naj bi jo izvajala gospodarska družba Margento R&D d.o.o. itd.), v katerih je Gregor Golobič solastnik ter pri prenosu področja elektronskih komunikacij iz Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma, da je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič utajil davke, neupravičeno pridobil status kmeta za nakup kmetijskih zemljišč ter pristojnim organom nepopolno prikazal svoje premoženjsko stanje ter njegov izvor, za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma izogibanja plačevanja davkov Republiki Sloveniji, ob svojem aktivnem sodelovanju pri zviševanju davčnih bremen državljanom Republike Slovenije in za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča za pridobitev slabo zavarovanih posojil, ki so bila odobrena s strani banke NLB d.d., ki je v večinski državni lasti, za gospodarske družbe v skupini Ultra

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2705. Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode
2769. Uredba o spremembah Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci- Žabče, Občina Tolmin- Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi- Vetrnik, Občina Litija- Brezovica, Občina Radovljica- Zala v Davči, Občina Železniki- Jurkovec, Občina Ormož- Lipovci, Občina Beltinci- Sotina, Občina Rogašovci- Gorenja vas, Občina Gorenja vas - Poljane- Stara vas, Občina Grosuplje- Razdrto, Občini Postojna in Divača- Lajše, Občina Gorenja vas - Poljane- Renče, MO Nova Gorica- Bukovci, Občina Gorišnica- Dankovci, Občina Puconci- Kog, Občina Ormož- Babinci, Občina Ljutomer- Bakovska cesta »B«, MO Murska Sobota- Okroglica I, MO Nova Gorica- Okroglica II, MO Nova Gorica

Sklepi

2706. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
2707. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Quitu
2708. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Quitu

Drugi akti

2709. Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
2710. Kodeks vojaške etike Slovenske vojske

MINISTRSTVA

2711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
2712. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom

USTAVNO SODIŠČE

2713. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2009 do 20. 12. 2009
2714. Odločba o ugotovitvi, da Kazenski zakonik ni bil v neskladju z Ustavo
2715. Odločba o ugotovitvi, da je 22. člen Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti v neskladju z Ustavo
2716. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo, da Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ni v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, kolikor se nanaša na Državni zbor in Državni svet
2717. Odločba o razveljavitvi prve in druge alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
2718. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Postajo mejne policije Sečovlje in Okrajnim sodiščem v Piranu
2719. Sklep o zavrženju zahteve

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2720. Končno poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2721. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada
2722. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2723. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
2724. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije
2725. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2726. Višina povračil stroškov v zvezi z delom in višina najnižjih osnovnih plač v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Bled

2727. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2009 – rebalans 1
2728. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled

Braslovče

2729. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 17 – Parižlje Jug

Dobrova-Polhov Gradec

2730. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Grosuplje

2731. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2008
2732. Odlok o najemu zemljišč v lasti Občine Grosuplje
2733. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
2734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem
2735. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2231/2, k.o. Grosuplje – naselje
2736. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 158/16, k.o. Grosuplje – naselje
2737. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje zemljišč parc. št. 1662/20, 1905/36, 1662/22, 1664/10, 1664/14, 1664/16, 1665/7, 1666/10, 1906/9, 1910/14, 1910/18, 1910/23, 1910/143, 1910/93, 1910/107, 1910/112, 1910/13, 1910/139, 1910/147, 1910/149, 1910/145, 1910/151, 1906/6, 1905/28, 1905/29, 1905/33, 1905/34, 1905/27, 1906/6, 1910/89, 1903/13 in 1905/32

Kamnik

2738. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
2739. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B15 Spodnji Alprem

Križevci

2740. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2008

Ljubljana

2741. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
2742. Odredba o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah
2743. Odredba o določitvi največje dovoljene hitrosti
2744. Odredba o določitvi območij za pešce
2745. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce
2746. Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah

Mislinja

2747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
2748. Sklep o tehničnem popravku

Novo mesto

2749. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (I)

Poljčane

2750. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2008

Polzela

2751. Sklep o popravku Sklepa o določitvi cene najema grobov na pokopališču Andraž

Slovenska Bistrica

2752. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bistriška vrata« v Občini Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

2753. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Slovenske Konjice
2754. Odlok o preoblikovanju javnega nepremičninskega zavoda Občine Slovenske Konjice v Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
2755. Odlok o določitvi in imenovanju Podjetniške ulice v naselju Slovenske Konjice

Šmartno pri Litiji

2768. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja z oznako ČP-01C (Dom Tisje)

Vransko

2756. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2008
2757. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vransko
2758. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009

Vrhnika

2759. Rebalans Proračuna Občine Vrhnika za leto 2009
2760. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2009

Zreče

2761. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče
2762. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
2763. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za smučarsko tekaški poligon na Rogli
2764. Odlok o javnem glasilu Občine Zreče
2765. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Zreče
2766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2009
2767. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma starejših občanov in oskrbovanih varovanih stanovanj

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti