Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5683. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 6 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
5684. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003
5685. Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture za leto 2003
5686. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu
5687. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2003 izdajo priložnostni kovanci
5688. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije

Odloki

5690. Odlok o določitvi tarife storitev organizatorja trga za električno energijo za leto 2003

Sklepi

5689. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2003

MINISTRSTVA

5691. Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
5692. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu
5693. Pravilnik o spremembah pravilnika za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškegaračuna
5694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5695. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
5696. Pravilnik o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
5697. Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
5698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče
5699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice
5700. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina
5701. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled
5702. Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in minimalnih higiensko-tehničnih pogojih, ki jih morajo pri tem izpolnjevati objekti in prevozna sredstva
5703. Pravilnik o spremembah pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
5704. Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
5705. Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih
5706. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
5707. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5708. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot
5709. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
5710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
5711. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za gostinsko posodo
5712. Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili v prometu
5713. Pravilnik o dovoljenjih za voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avto šole
5714. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Roka Petrovića, ustanove
5715. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
5716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o formulah za dojenčke
5717. Pravilnik o spremembi pravilnika o žitnih kašicah, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
5718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
5719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti zamrznjenih živil
5720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil
5721. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn

USTAVNO SODIŠČE

5792. Mnenje o skladnosti pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5722. Metodološko navodilo za vodenje poslovnega registra Slovenije
5723. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
5724. Tarifa nadomestil za določene storitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
5725. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev
5726. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
5727. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij borzno posredniške družbe
5728. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila borzno posredniške družbe
5729. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini poslovnega poročila borzno posredniške družbe
5730. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poslovnih knjigah borzno posredniških družb
5731. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba
5732. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti borzno posredniške družbe
5733. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije
5734. Spremembe in dopolnitve tarife za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji
5735. Sklep o spremembah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice
5736. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
5737. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2003
5738. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
5739. Uradna razlaga 2. člena pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga - kalo, razsip, razbitje, okvara

OBČINE

Črna na Koroškem

5740. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Črna na Koroškem
5741. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Črna na Koroškem

Črnomelj

5742. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj

Dobje

5743. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za leto 2003

Dolenjske Toplice

5744. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2002
5745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice
5746. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2003

Gorenja vas-Poljane

5747. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2003

Gornja Radgona

5748. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v letu 2003

Hajdina

5749. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2003
5750. Program priprave zazidalnega načrta za ureditveno območje P10-S8/I Hajdina

Hodoš

5751. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Hodoš
5752. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Hodoš za leto 2003
5753. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš

Kamnik

5754. Program priprave ureditvenega načrta Zdravilni gaj Tunjice
5755. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Kamnik
5756. Program priprave za zidalnega načrta K 7 Alprem
5757. Program priprave zazidalnega načrta K 24 Kamnik-Schlenk
5758. Program priprave ureditvenega načrta za kamnolom R O70 Rudnik
5759. Program priprave zazidalnega načrta B 12 Bakovnik
5760. Program priprave zazidalnega načrta B 7 Kovinarska-zahodni del
5761. Program priprave ureditvenega načrta B 10 Kamniška Bistrica - južni del

Kočevje

5762. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje

Kozje

5763. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2002

Krško

5764. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2002
5765. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata

Kungota

5766. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kungota za leto 2003

Laško

5767. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2003
5768. Sklep o določitvi cen socialno varstvenih programov

Logatec

5769. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Postojna

5770. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 2003

Puconci

5771. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2003

Razkrižje

5772. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2002
5773. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003
5774. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2003

Sodražica

5775. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2002
5776. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2003

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

5777. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5778. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šentjur pri Celju

5779. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šentjur

Turnišče

5780. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 2003

Vodice

5781. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice v letu 2003

Zreče

5782. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2002
5783. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
5784. Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2003
5785. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2003
5786. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2003
5787. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
5788. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5789. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Zreče
5790. Sklep o imenovanju podžupana

Žiri

5791. Sklep o začasnem financiranju potreb in proračuna Občine Žiri v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti