Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, iz pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinanciranih... (ZPOPPO)
2. Zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo... (ZNIOPK)
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP-C)
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-A)
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-A)
6. Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (ZSLKD)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

7. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
8. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
9. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
10. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
11. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

12. Uredba o republiških priznavalninah
101. Uredba o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev
102. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za mesec januar 1996
103. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za mesec januar 1996

Sklepi

13. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
104. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
105. Sklep o spremembi višine cestnine

MINISTRSTVA

14. Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij
15. Odredba o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost
16. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
17. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
18. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
19. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1996
20. Količnik za določitev letne akontacije davka iz dejavnosti za leto 1996
21. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi AVICENE - Mednarodne fundacije za rekonstruktivno kirurgijo
22. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

BANKA SLOVENIJE

26. Sklep o temeljni obrestni meri
27. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1995
106. Sprememba navodila o načinu vnovčevanja čekov
107. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov

SODNI SVET

28. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj svetnika okrožnega sodišča
29. Sklep o imenovanju sodnic na sodniška mesta višjih sodnikov
30. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

23. Poročilo o gibanju plač za oktober 1995
24. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za december 1995
25. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1995

OBČINE

Bled

32. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Bled
33. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
34. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1996
35. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Bled

Bohinj

36. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1995
37. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije

Brežice

38. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1995
39. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice

Celje

40. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje

Črenšovci

41. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črešnovci za leto 1995

Črnomelj

42. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Črnomelj

Destrnik-Trnovska vas

43. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za čas 1996-2000

Dobrepolje

44. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1995
45. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 1996
46. Odlok o razglasitvi Lipovega gaja pri Sv. Antonu za spomenik oblikovane narave

Gorenja vas-Poljane

47. Sklep o uvedbi samoprispevka
48. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden dne 17. 12. 1995 v stanovanjski hiši Mezeg Staneta - "Temincu", Debeni 4

Gorišnica

49. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorišnica

Grosuplje

50. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1996
51. Spremembe in dopolnitve odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje

Hodoš-Šalovci

52. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hodoš-Šalovci
53. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Hodoš-Šalovci
54. Sklep o povračilu stroškov članov občinskega sveta, predsedniku ter članom delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora Občine Hodoš-Šalovci ter ostalim, ki sodelujejo na sejah občinskega sveta
55. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Domanjševci

Idrija

56. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1995

Jesenice

57. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jesenice v letu 1996
58. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 1996

Kamnik

59. Ugotovitev da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije

Kočevje

60. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v Občini Kočevje
61. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za novo odlagališče komunalnih odpadkov v Šahnu

Krško

62. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski center za permanentno izobraževanje, Krško, p.o.

Lendava

63. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Lakoš

Ljubljana

31. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Ljutomer

64. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1995
65. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Cven, ki zajema naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje
66. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Cven o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za celotno območje Krajevne skupnosti Cven za naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje

Majšperk

67. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1995

Mislinja

68. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1995
69. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu 1996
70. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mislinja za leto 1996

Moravske Toplice

71. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1995

Murska Sobota

72. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1995
73. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota v prvem polletju 1995
74. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda mladinski informativni in kulturni klub
75. Odlok o nagradah ob kulturnem prazniku
76. Sklep o razporeditvi preostanka finančnih sredstev namenjenih za pospeševanje kmetijstva v letu 1995 v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

77. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1995
78. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
79. Odlok o krajevni turistični taksi v Mestni občini Novo mesto

Piran

80. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Piran v letu 1995

Podčetrtek

81. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta ATI - CAMP Atomske Toplice I. faza

Postojna

82. Statut Občine Postojna

Rogatec

83. Odlok o poprečni gradbeni ceni, poprečnih stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Rogatec
84. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 1995

Semič

85. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 1995

Slovenj Gradec

86. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Mestne občine Slovenj Gradec
87. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 1996

Slovenska Bistrica

88. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1995
89. Sklep o opravljanju dimnikarskih storitev na območju Občine Slovenska Bistrica

Šentjernej

90. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 1995

Škocjan

91. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 1995

Škofja Loka

92. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1995

Šmarje pri Jelšah

93. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Trebnje

94. Sprememba odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1995

Velike Lašče

95. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Velike Lašče za leto 1996

Vrhnika

96. Odlok o spremenjenem in dopolnjenem zazidalnem načrtu Mizarstvo Vidmar v Sinji Gorici
97. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
98. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1996

Zreče

99. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1995
100. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Zreče

POPRAVKI

1. Popravek razveljavitve poziva za zbiranje predlogov možnih kandidatov za generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
2. Popravek uredbe o dajanju soglasja k cenam
3. Popravek navodila o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
4. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti