Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1996 z dne 19. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1996 z dne 19. 1. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

108. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije, p.o., v Telekom Slovenije, p.o.
197. Uredba o izvajanju Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu za listo D v letu 1996
198. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996

MINISTRSTVA

109. Odredba o rokih, v katerih se redno overjajo etaloni in merila
110. Odredba o merskih enotah
111. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Južno-Moravske regije v Češki Republiki
112. Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah
113. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture
114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
115. Količnik možne rasti plač za obdobje januar-marec 1996
199. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

116. Koeficienti rasti cen
117. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti
118. Sprememba kolektivne pogodbe za usnjarsko-predelovalno industrijo Slovenije
119. Sprememba kolektivne pogodbe za tekstilno industrijo Slovenije
120. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije za leto 1995
121. Statut Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
122. Sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov
123. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
200. Poročilo o gibanju plač za november 1995

OBČINE

Bled

131. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1995

Bohinj

132. Odlok o turistični taksi v Občini Bohinj

Celje

133. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju"
134. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec (Celje)
135. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja Hudinja - Lahovna (Celje)
136. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Osenca - Severno Zvodno (Celje)
137. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta Otok (Celje)
138. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III-S sever -jug
139. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III-S sever-jug

Črenšovci

140. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Črešnovci, ki se ne urejajo s PIN

Destrnik-Trnovska vas

142. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Destrnik - Trnovska vas za leto 1995

Juršinci

143. Odlok o obveznem plačilu pristojbine za postavitev premičnih stojnic na področju Občine Juršinci
144. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 1995

Kamnik

145. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Kamnik
146. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
147. Sklep o ustanovitvi komisije za pripravo zbornika o povojnih množičnih pobojih
148. Pravilnik o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kamnik

Kobarid

149. Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Kobarid

Kočevje

150. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Kočevje
151. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o določanju plač funkcionarjev Občine Kočevje in zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta
152. Sklep o spremembi 5. člena uredbe o obvezni priključitvi novozgrajenih objektov na plinsko omrežje (Kočevje)

Kranj

153. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj

Krško

154. Statut Občine Krško
155. Odredba o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 (Krško)
156. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov: - ureditvenega načrta - Staro jedro Leskovec, - prostorsko ureditvenih pogojev ob Tomšičevi ulici na Senovem in - prostorsko ureditvenih pogojev Lisca Senovo (Krško)

Kuzma

157. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Grad (Kuzma)

Lenart

158. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1995
159. Sklep o prenosu infrastrukturnih objektov in naprav v upravljanje ter gospodarjenje javnemu podjetju Nigrad Maribor
160. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 1996

Litija

161. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1994
162. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega...
163. Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1996
164. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi

Ljubljana

124. Odlok o stalnih komisijah Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
125. Odlok o odborih in pododborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
126. Sklep o ustanovitvi komisije za zaščito premoženja Mestne občine Ljubljana
127. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Komisije za zaščito premoženja Mestne občine Ljubljana
128. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Ljubljana)
129. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Ljubljana)
130. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Ljubljana)

Loška dolina

165. Odlok o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Loška dolina
166. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Loška dolina

Loški Potok

167. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Loški Potok za leto 1995
168. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Loški Potok

Moravske Toplice

169. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Noršinci
170. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Sebeborci
171. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Noršinci, ki je bil dne 17. 12. 1995

Murska Sobota

172. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Bakovci
173. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci, ki je bil dne 26. decembra 1995

Novo mesto

174. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1995 ter prostorskih sestavin...

Podčetrtek

175. Odlok o popravku odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1995

Postojna

176. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju KS Razdrto

Radenci

177. Uredba o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Radenci
178. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Radenci
179. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Radenci
180. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Radenci

Radlje ob Dravi

181. Odlok o prevzemu veljavnosti predpisov Skupščine občine Radlje ob Dravi in njenih organov na območju Občine Radlje ob Dravi
182. Odlok o ustanovitvi občinske uprave

Ravne-Prevalje

183. Sklep o sestavi in delovnem področju stalnih komisij sveta Občine Ravne-Prevalje
184. Sklep o ukinitvi dela javne poti

Rogašovci

185. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci
186. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 1995
187. Sklep o razveljavitvi sklepa o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev
188. Sklep o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev

Sežana

189. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana za leto 1995

Slovenske Konjice

190. Odlok o občinskem prazniku Občine Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

191. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v prvem trimesečju leta 1996

Šentjur pri Celju

192. Odlok o spremembi odloka o pororačunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1995
193. Odlok o spremembi odloka o sestavi in številu članov svetov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju
194. Odlok o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju

Štore

195. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
196. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Načrta sodelovanja v zdravstvu med Ministrstvom za zdravstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravstvo Slovaške Republike za obdobje 1996-1997

Popravki

1. Popravek registra mednarodnih pogodb, objavljenih v letu 1995
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti