Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1994 z dne 18. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1994 z dne 18. 2. 1994, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

356. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

327. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za januar 1994
357. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)
358. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so prenehala veljati dovoljenja za promet
359. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila izdana dovoljenja za promet
360. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila dovoljenja za promet podaljšana
361. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila dovoljenja za promet spremenjena in dopolnjena
362. Odredba o načinu obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač
363. Odredba o določitvi cest, po katerih smejo motorna vozila prevažati nevarne snovi, in o določitvi parkirnih prostorov, na katerih smejo ta motorna vozila ustavljati in parkirati
364. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije decembra 1993, višini neto in bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju oktober-december 1993, višini povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju Januar 1993-december 1993 in indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji december 1993 na povprečno bruto plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju januar 1993-december 1993

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

328. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju oktober-december 1993

OBČINE

Cerknica

332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica

Črnomelj

333. Odlok o organiziranju javnega podjetja

Gornja Radgona

334. Sklep o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona
335. Sklep o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v občini Gornja Radgona za leto 1994
336. Sklep o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Gornja Radgona
337. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 1994

Idrija

338. Sklep o javni razgrnitvi Prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Idrija (črne gradnje)

Kamnik

339. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik - dopolnitev 1993
340. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje Velike Planine
341. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov za veterinarsko-higiensko službo v občini Kamnik

Lenart

342. Odredba o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Lenart

Lendava

343. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Lendava

Litija

344. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Litija

Ljubljana Moste-Polje

346. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Ljubljana Moste-Polje
347. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Moste-Polje
348. Odredba o spremembah Odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje

Ljubljana-Center

345. Pravilnik o oddaji občinskih stanovanj v najem

Mozirje

349. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Mozirje

Novo mesto

350. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval

Sevnica

351. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Sevnica za leto 1993
352. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini

Tržič

329. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu 1993
330. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič
331. Odločba o izvzemu iz javne rabe

Vrhnika

353. Odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 1994

Žalec

354. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila
355. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odloka o varovanju območja izvira pitne vode Studenca (Kamnik)
2. Popravek Odloka o začasnem financiranju javne porabe v občini Kamnik v letu 1994
3. Popravek Odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška
4. Popravek Sklepa o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994 (Škofja Loka)
5. Popravek sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986 - 1990
6. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Škofja Loka
7. Popravek sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986 - 2000
8. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja AT - Atomske toplice (Šmarje pri Jelšah)
9. Popravek odloka o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Trebnjem

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

14. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
15. Akt o dopolnitvi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko
16. Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu

Vlada Republike Slovenije

17. Uredba o ratifikaciji sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo z dne 2. julija 1993
AAA Zlata odličnost