Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1994 z dne 13. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1994 z dne 13. 5. 1994, Kazalo


Urad predsednika Republike Slovenije

1060. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1061. Sklep o brezviznem režimu med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
1062. Sklep o preoblikovanju Univerzitetnega instituta informacijskih znanosti v javni zavod

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1063. Pravilnik o tehničnih pogojih za analogne brezvrvične telefonske aparate CT1+

USTAVNO SODIŠČE

1064. Odločba o razveljavitvi zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanje podjetij in drugih pravnih oseb

BANKA SLOVENIJE

1121. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1065. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1994
1066. Sklep o imenovanju članov volilne komisije
1067. Sklep o osnovi za obračun plač sodnikov, javnih tožilcev in njihovih namestnikov ter sodnikov Republiškega senata za prekrške, Javnega pravobranilca Republike Slovenije in njegovih namestnikov ter Družbenega pravobranilca samoupravljanja Republike Slovenije in njihovih namestnikov za mesec april 1994
1068. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

OBČINE

Celje

1070. Odlok o proračunu občine Celje za leto 1994
1071. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Grosuplje

1072. Odlok o proračunu občine Grosuplje za leto 1994
1073. Odlok o ustanovitvi Direkcije javnih služb občine Grosuplje
1074. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Krka
1075. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 24. 4. 1994, za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Krka

Jesenice

1076. Pravilnik o spremembi pravilnika o kadrovskem štipendiranju za potrebe proračunskih porabnikov občine Jesenice

Kamnik

1077. Odredba o določitvi najvišjih cen
1078. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj in službenih stanovanjskih posojil

Kočevje

1079. Sklep o imenovanju volilne komisije 70. referendumskega območja za ustanovitev občine Kočevje
1080. Sklep o imenovanju volilne komisije 71. referendumskega območja za ustanovitev občine Kočevska Reka
1081. Sklep o imenovanju volilne komisije 72. referendumskega območja za ustanovitev občine Osilnica

Lenart

1086. Sklep o razpisu referenduma o preimenovanju kraja in Krajevne skupnosti Jurovski Dol v kraj in Krajevno skupnost Sv. Jurij v Slovenskih goricah
1087. Sklep o razpisu referenduma o preimenovanju kraja in Krajevne skupnosti Vočina v kraj in Krajevno skupnost Sv. Rupert

Lendava

1082. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Lendava

Litija

1083. Odlok o proračunu občine Litija za leto 1994
1084. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Vzgojnovarstveni zavod Litija"

Ljubljana

1069. Odredba o spremembi odredbe o višini uporabnine za postavitev neprometnih znakov, transparentov in panojev ter za posebno uporabo cest, posebnih prometnih površin in drugih javnih prometnih površin

Ljutomer

1085. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za razvoj občine Ljutomer

Murska Sobota

1088. Sklep o uvedbi samoprispevka za del Krajevne skupnosti Martjanci, naselje Martjanci
1089. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci
1090. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipovci
1091. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Puconci
1092. Sklep o razpisu referenduma za spremembo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci
1093. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za območje Krajevne skupnosti Selo-Fokovci

Novo mesto

1094. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolž
1095. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mirna peč
1096. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjernej
1097. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Orehovica
1098. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brusnice
1099. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Uršna sela
1100. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stopiče
1101. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Straža
1102. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gabrje
1103. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bela Cerkev
1104. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgrad
1105. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Škocjan
1106. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolenjske Toplice
1107. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Prečna
1108. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Birčna vas
1109. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik

Postojna

1110. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Postojna

Sevnica

1111. Odlok o komunalnih taksah v občini Sevnica

Slovenska Bistrica

1112. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 1993
1113. Odlok o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 1994

Slovenske Konjice

1114. Pravilnik o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj v najem

Šentjur pri Celju

1115. Odlok o spremembi imena naselja Trnovec pri Dramljah

Šmarje pri Jelšah

1116. Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994

Tržič

1117. Odlok o proračunu občine Tržič za leto 1994
1118. Odlok o uskladitvi Akta o ustanovitvi Zavoda za kulturo in izobraževanje Tržič p.o.
1119. Sklep o sprejetju listine o prijateljstvu med občino Tržič v Sloveniji in občino Borovlje na Koroškem v Avstriji
1120. Sklep o imenovanju volilne komisije referendumskega območja za ustanovitev občine Tržič

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1994 (Uradni list RS, št. 22/94)
2. Popravek sklepa o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 za uvoz določenega blaga (Uradni list RS, št. 22/94)
3. Popravek sklepa o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1994 (Uradni list RS, št. 22/94)
4. Popravek pravilnika o načinu vodenja sodnega registra
5. Popravek o povprečnem indeksu rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji obdobju december 1993 do februar 1994
6. Popravek odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1994
7. Popravek sklepa o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje
8. Popravek o spremembah in dopolnitvah statuta občine Kočevje
9. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina
10. Popravek sklepa o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo s pitno vodo

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

37. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o odpravi vizumov
38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o odpravi vizumov
39. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiško upravo za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
40. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskem letu 1993/1994
AAA Zlata odličnost