Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

386. Sklep o osnovi za obračun plač poslancev Državnega zbora Republike Slovenije

Drugi akti

387. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

388. Uredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1993
389. Uredba o načinu izvedbe postopkov revizije
390. Uredba o oznaki državne pripadnosti zrakoplovov

Sklepi

391. Sklep o uskladitvi preživnin

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji, označevanju in uporabi motornih vozil Ministrstva za obrambo
393. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev
394. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
395. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
396. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin
397. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v letu 1992

BANKA SLOVENIJE

398. Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev
399. Sklep o izročitvi bankovca za 200 tolarjev v obtok
429. Sklep o spremembi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

OBČINE

Brežice

402. Odlok o preimenovanju ulic v naseljih Brežice in Dobova
403. Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Mali vrh
404. Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Nova vas

Celje

405. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih preiskavah na območju občine Celje za leto 1993

Cerknica

406. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Programske zasnove za zazidalni načrt Kamna gorica, Cerknica, za cone 10S, 11S in 24C
407. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica

Gornja Radgona

408. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Jesenice

409. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Jesenice do sprejema odloka o proračunu občine Jesenice za leto 1993
410. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice
411. Programska zasnova za kanalizacijski kolektor ter plinovod Hrušica - Rateče kot sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986-1990

Kamnik

412. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta območja K 19 KIK
413. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta B9 Bakovnik del BM3 Zarja
414. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kočevje

415. Odlok o ustanovitvi lekarne Kočevje
416. Odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Kočevje

Krško

417. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavu in številu članov sveta za varstvo pravic najemnikov
418. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
419. Odredba o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993
420. Odredba o določitvi vplivnega območja odlagališča odpadkov

Ljubljana

400. Odlok o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trgov na območju mesta Ljubljane
401. Sklep o soglasju k spremembi statuta javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija

Ljutomer

421. Odlok o potrditvi zaključnega računa občinskega proračuna občine Ljutomer za leto 1992
422. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer

Novo mesto

423. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk

Sevnica

424. Odredba o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "varovanje obrtne cone Boštanj pred visokimi vodami reke Save in Mirne"
425. Sklep o uvedbi prispevka ob ceni komunalnih uslug za potrebe razširjene reprodukcije v komunalnih dejavnostih
426. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Sevnica za leto 1992

Slovenj Gradec

427. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Slovenj Gradec
428. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Slovenj Gradec