Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1993 z dne 12. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1993 z dne 12. 2. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

325. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije
326. Sklep o uporabi avtomobilov Državnega zbora Republike Slovenije
327. Sklep o profesionalni funkciji predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
328. Sklep o začasnih kriterijih za izplačevanje nadomestila dela plače ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v Državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

329. Uredba o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1992 in v prvih treh mesecih 1993. leta
330. Uredba o vodnih povračilih
332. Uredba o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

Sklepi

331. Sklep o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem izobraževanju
333. Sklep o spremembi višine cestnine
334. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1992
335. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
336. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

337. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1993
338. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička
339. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
340. Pravilnik o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov
341. Dopolnitve kataloga zbirk osebnih podatkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/92 z dne 21. 8. 1992
342. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
343. Pravilnik o uporabi enotne carinske listine v carinskem postopku
344. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1993

USTAVNO SODIŠČE

345. Odločba o razveljavitvi sklepov Krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in o uvedbi samoprispevka
346. Odločba, da se v odloku Skupščine občine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi odpravi točka 22, ki se nanaša na pot Renek-most

BANKA SLOVENIJE

347. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino
348. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1992

OBČINE

Idrija

350. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za I. trimesečje 1993
351. Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi, določitvi in poimenovanju novih ulic v naselju Idrija
352. Odlok o preimenovanju, določitvi in poimenovanju novih ulic v naselju Cerkno
353. Odlok o dopolnitvi odloka o izločitvi Veterinarske ambulante Idrija iz Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica in ustanovitvi javnega zavoda Veterinarska ambulanta Idrija
354. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v Zbor združenega dela Skupščine občine Idrija za 15. volilno enoto
355. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kamnik

356. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Kamnik
357. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov za veterinarsko-higiensko službo v občini Kamnik

Krško

358. Odlok o zazidalnem načrtu "Obrtna cona Partizanska cesta" Senovo
359. Odlok o obvezni, splošni in občasni deratizaciji v občini Krško
360. Odlok o določitvi števila sodnikov organa za postopek o prekrških občine Krško

Lenart

361. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Lenart
362. Sklep o dajanju soglasja k cenam
363. Sklep o vrednosti točke za izračun pristojbin

Lendava

364. Poslovnik Skupščine občine Lendava
365. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Lendava
366. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1993 za občino Lendava

Litija

367. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1993

Ljubljana

349. Seznam vseh uradno poimenovanih naselij, cest, ulic, poti in trgov s stanjem 1. januarja 1993

Ljutomer

368. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Ljutomer
369. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1993 v občini Ljutomer
370. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem
371. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Ljutomer v letu 1993

Novo mesto

372. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Novo mesto v letu 1993
373. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Novo mesto
374. Odlok o naseljih v občini Novo mesto

Ormož

375. Sklep o izbiri izvajalca del

Postojna

376. Odlok o ureditvenem načrtu Center v Postojni
377. Odlok o spremembah zazidalnega načrta Goričca v Postojni
378. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
379. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem vode iz javnega vodovodnega sistema v občini Postojna
380. Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
381. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta Razdrto

Škofja Loka

382. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993

Žalec

383. Odredba o preventivnih cepljenjih, diagnostičnih in drugih preiskavah živali na območju občine Žalec v letu 1993
384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj
385. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila
AAA Zlata odličnost