Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

290. Zakon o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
291. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah
292. Zakon o Skladu Republike Slovenije za razvoj
293. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
294. Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu
295. Zakon o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj in o prevzemu določenih obveznosti Slovenskih železarn
296. Zakon o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj
297. Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb
298. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe
299. Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog
300. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov
301. Zakon o Rdečem križu Slovenije
302. Zakon o priložnostnih kovancih

Odloki

303. Odlok o stopnjah prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
304. Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

Predsedstvo Republike Slovenije

305. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

306. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije za mesec december 1992
307. Sklep o plačah v državnih organih za mesec januar 1993

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

309. Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin
310. Odredba o stopnjah dodatnih izvoznih spodbud za proizvode s področja kmetijstva in živilske industrije
311. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za januar 1993

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

308. Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi

OBČINE

Črnomelj

313. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Črnomelj
314. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavu in številu članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj in stanovanjskih hiš
315. Sklep o razpisu referenduma za priključitev vasi Bistrica, Doblička gora in Maverlen h Krajevni skupnosti Dobliče - Kanižarica

Idrija

316. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kranj

317. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in vzdrževanju čistoče v naseljih

Litija

318. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Ljubljana

312. Sklep o potrditvi cen

Ljutomer

319. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Železne dveri

Sežana

320. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Sežana

Slovenska Bistrica

321. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Zg. Ložnica

Škofja Loka

322. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

323. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Olimja
324. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje CZ1 v Rogaški Slatini

POPRAVKI

1. Popravek ukaza o razglasitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije
2. Popravek Sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
3. Popravek Odloka o ustanovitvi Centra za socialno delo Slovenske Konjice
4. Popravek Odloka o preimenovanju dela naselja Brinje v novo naselje Vesela Gora in preoštevilčbi naselja Brinje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

9. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev Republike Slovenije (BDEFP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o pridobitvi statusa države pogodbenice v mednarodnih večstranskih pogodbah
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o odprtju novih mejnih prehodov na skupni državni meji
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dvostranskem zunanjetrgovinskem sodelovanju
AAA Zlata odličnost