Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2638. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic
2639. Zakon o kritju izgube slovenskih železarn

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2640. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2641. Uredba o določitvi del na področju obrambe in zaščite, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ter o načinu plačila prispevkov

USTAVNO SODIŠČE

2642. Odločba o odpravi odločb volilnih komisij volilnih enot in republiške volilne komisije o zavrnitvi kandidatnih list DEMOS-Krambergerjeve združene liste v 1., 3., 5., 6. in 8. volilni enoti za volitve v državni zbor, o odpravi sodb vrhovnega sodišča o pravnih sredstvih zoper te odločbe ter o potrditvi teh kandidatnih list

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2643. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v državni zbor Republike Slovenije

OBČINE

Celje

2645. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 20 kV in dve TP v Šentjungertu

Lendava

2646. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega in dolgoročnega plana občine Lendava

Ljubljana

2644. Odredba o določitvi najvišjih cen

Mozirje

2647. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Krajinskih zasnov vodotoka Savinje s pritoki"

Murska Sobota

2648. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Šalamenci

Slovenske Konjice

2649. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
2650. Sklep o razpisu referenduma o nadaljevanju izgradnje športnega letališča v Ločah
AAA Zlata odličnost