Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2648. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Šalamenci, stran 3276.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Puconci je Svet Krajevne skupnosti Puconci dne 29. 10. 1992 po predhodni odločitvi na zboru delovnih ljudi in občanov naselja Šalamenci sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Šalamenci
1. člen
Razpiše se referendum za območje KS Puconci, naselje Šalamenci. Referendum bo dne 20. 12. 1992 v prostorih vaško-gasilskega doma Šalamenci od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za ureditev in asfaltiranje vaških cest:
– Kmetov breg,
– Borovje,
– Bukovšček,
– Griže,
– Balerov kot.
3. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 3,000.000 SIT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom znaša 3,000.000 SIT.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 (petih) let, in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Puconci, v naselju Šalamenci in občani, lastniki vikendov in vinskih kleti, ki imajo vikend ali vinsko klet na območju k. o. Šalamenci. in sicer v naslednji višini v denarju:
– 1% od neto plače zaposlenih.
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti.
– 3% obrtniki od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 0,5% od pokojnin,
– 1,5% mesečno od povprečnega OD v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje zaposleni v tujini,
– 0,5% mesečno od povprečnega OD v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti na območju naselja Šalamenci,
– 70 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki opravljajo obrtno dejavnost kot postranski poklic.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju ter občani, lastniki vikendov in vinskih kleti na območju naselja Šalamenci.
7. člen
Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo:
   Krajevna skupnost Puconci
  Naselje Šalamenci
 
                  GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu KS Puconci za naselje Šalamenci, dne 20. 12.
1992 za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki se uporabi za:
  – ureditev in asfaltiranje vaških cest:
  Kmetov breg,
  Borovje,
  Bukovšček,
  Griže,
  Balerov kot.
  Višina samoprispevka bo znašala v denarju:
  – 1% od neto plače zaposlenih,
  – 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
  – 3% obrtniki od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  – 0,5% od pokojnin,
  – 1,5% mesečno od povprečnega OD v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimesečje zaposleni v tujini,
  – 0,5% mesečno od povprečnega OD v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti na območju naselja
Šalamenci,
  – 70 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki opravljajo obrtno
dejavnost kot postranski poklic.
 
                   GLASUJEM
                »ZA«    »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja,
oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8. člen
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Puconci, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru o zbranih in porabljenih sredstvih.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Puconci, dne 29. oktobra 1992.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
prof. Štefan Harkai l. r.