Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2645. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 20 kV in dve TP v Šentjungertu, stran 3274.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 18. novembra 1992
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za daljnovod 20 kV in dve TP v Šentjungertu
1
Izvršni svet Skupščine občine Celje ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje pod številko 122/92 v juliju 1992 in obravnava daljnovod 20 kV in dve trafo postaji v Šentjungertu, pripravljen v skladu z dolgoročnim planom občine Celje in v skladu s predpisi o urejanju prostora in varstvu okolja. Zato odreja njegovo javno razgrnitev.
Osnutek iz prejšnje točke se javno razgrne v prostorih Občinskega sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja na Trgu svobode 9 v Celju in v prostorih Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini.
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave tega sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko dajo vsi zainteresirani in prizadeti. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve. V času javne razgrnitve organizira KS Šmartno v R.d. javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka lokacijskega načrta.
Po preteku javne razgrnitve oblikuje krajevna skupnost stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z evidentiranimi pisnimi pripombami in predlogi dostavi na občinski sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja, ki poskrbi za strokovno proučitev pripomb in jih nato skupaj z dopolnjenim in po potrebi popravljenim osnutkom predloži Izvršnemu svetu Skupščine občine Celje.
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35206-6/92
Celje, dne 25. novembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
SO Celje
Mirko Krajnc l. r.