Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2649. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče, stran 3277.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Loče. je svet Krajevne skupnosti Loče na seji dne 20. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Loče.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
-  izgradnja telefonskega omrežja                 SLT
                               10.500.000
-  asfaltiranje cest – 3 km (Loče – Lipo          7,000.000
glav - Ostrožno)
 
-  preplastitev krajevnih cest               3,500.000
-  ureditev križišča in izgradnja pločni-          1,500.000
kov v Ločah
 
-  ureditev javne razsvetljave               1,000.000
-  komunalno urejanje naselij                 500.000
-  izgradnja trafo postaj Loče, Suhadol           4,000.000
in Klokočovnik
 
-  pripravljalna dela za avtobusno po-           6,000.000
stajo in obrtno cono
 
-  regulacija Dravinje                   2,000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 18.000.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 36.000.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Loče:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 4% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Loče, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti Loče.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Loče.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 20. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Loče skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Loče, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
                Krajevna skupnost Loče
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Loče dne 20. 12. 1992 za
uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – izgradnjo telefonskega omrežja
  – asfaltiranje cest – 3 km (Loče – Lipoglav – Ostrožno) – preplastitev
krajevnih cest
  – ureditev križišča in izgradnjo pločnikov v Ločah – ureditev javne
razsvetljave
  – komunalno urejanje naselij
  – izgradnjo trafo postaj Loče, Suhadol in Klokočovnik
  – pripravljalna dela za avtobusno postajo in obrtno cono
  – regulacijo Dravinje
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo '"ZA", če se
strinja, oziroma besedo "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Loče. ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Loče.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Loče, dne 20. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Loče
Alojz Kračun l. r.