Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1992 z dne 27. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1992 z dne 27. 11. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

2570. Zakon o civilnih invalidih vojne

Predsedstvo Republike Slovenije

2571. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2635. Odlok o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
2636. Odlok o določitvi najvišjih cen prevozov potnikov v mestnem in obmestnem prometu
2637. Odlok o določitvi začasne protidumpinške dajatve

Drugi akti

2572. Soglasje k cenam poštnih storitev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2573. Odredba o ustanavljanju in organiziranju enot za prvo pomoč civilne zaščite
2574. Navodilo za delo diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije pri izvajanju zakona o vojaški dolžnosti
2575. Odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi
2576. Odredba o določitvi podjetja za opravljanje preizkusov novih eksplozivnih snovi
2577. Odločba o imenovanju komisije za preizkus eksplozivnih snovi
2578. Odredba o spremembi Odredbe o igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja
2579. Navodilo o dopolnitvi navodila za izvajanje zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov

USTAVNO SODIŠČE

2582. Odločba o razveljavitvi 92. člena Zakona o denacionalizaciji
2583. Sklep ustavnega sodišča, da ne začne postopka za oceno ustavnosti aktov Predsedstva Republike Slovenije, sprejetih dne 3. 2. 1992
2584. Sklep o nesprejemu pobude za oceno ustavnosti tretjega odstavka 153. člena Stanovanjskega zakona
2585. Odločba o razveljavitvi določbe 308. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
2586. Odločba o ugotovitvi neveljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi izhodiščnih plač
2588. Odločba o razveljavitvi 2. in 6. člena Odloka Skupščine občine Kamnik o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju Križ-Moste-Komenda

BANKA SLOVENIJE

2580. Sklep o izročitvi bankovca za 10 tolarjev v obtok
2581. Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 10 tolarjev

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2589. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1992
2590. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2591. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2592. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2593. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2594. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2595. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

OBČINE

Brežice

2599. Odredba o spremembi odredbe o pristojnostih za veterinarskosanitarne in veterinarsko-higienske storitve v občini Brežice
2600. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Celje

2601. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe

Grosuplje

2602. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevnih cest v vasi Abmrus

Idrija

2603. Odlok o izločitvi Veterinarske ambulante Idrija iz Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica in ustanovitvi javnega zavoda Veterinarska ambulanta Idrija
2604. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu o preoblikovanju delovne organizacije Mestni muzej Idrija v javni zavod

Jesenice

2606. Sklep o dajanjih soglasja k cenam

Lenart

2605. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart

Ljubljana

2596. Pravilnik o uniformi in drugi opremi nadzornika - mestnega redarja
2597. Pravilnik o uradni izkaznici in opravljanju službenih nalog nadzornika - mestnega redarja
2598. Odredba o višini parkirnine za vozila stanovalcev
2619. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana

Ljubljana Moste-Polje

2607. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990
2608. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990
2609. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 1 Zelena Jama - Nove Jarše
2610. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 2 Moste - Kodeljevo
2611. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 3 Šmartno - Sneberje
2612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 5 Selo - Nove Fužine
2613. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 6 Štepansko naselje-Hrušica-Bizovik
2614. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 7 Zadobrova-Novo Polje-Zalog
2615. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 8 Polje-Vevče
2616. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za plansko celoto M 9 Zadvor-Sostro
2617. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 10 Vinje-Klopce-Senožeti
2618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 11 Dolsko

Mozirje

2620. Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v Zbor združenega dela Skupščine občine Mozirje v 4. in 11. volilni enoti

Novo mesto

2621. Sklep o vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v občini Novo mesto
2622. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za zazidalni načrt Tovarna zdravil Krka Novo mesto kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Postojna

2623. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev
2624. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega podjetja (prečiščeno besedilo)
2625. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2626. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Razdrto
2627. Sklep o spremembi sklepa o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Postojna za leto 1992

Radovljica

2628. Odlok o imenovanju novega naselja Laški rovt
2629. Odlok o razglasitvi Riklijeve vile (Vile Rikli) na Bledu za kulturni in zgodovinski spomenik

Škofja Loka

2630. Odredba o trajanju in razporeditvi delovnega časa v upravnih organih in upravni organizaciji občine Škofja Loka

Trebnje

2631. Odlok o preimenovanju dela naselja Brinje v novo naselje Vesela gora in o preoštevilčbi naselja Brinje
2632. Odlok o preimenovanju in o preoštevilčbi naselja Vrh nad Mokronogom v naselje Sv. vrh

Žalec

2633. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
2634. Pravilnik o štipendiranju učencev in študentov

POPRAVKI

1. Popravek Zakona o socialnem varstvu
2. Popravek Sklepa o ukinitvi dobrin v splošni rabi (Celje)
3. Popravek Odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat
4. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Kamnik
5. Popravek Sklepa o vrednosti točke za I. tromesečje 1992 in Sklepa o vrednosti točke za II. tromesečje 1992 (Kranj)
6. Popravek Sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Poljane
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti