Zakon o vrtcih: o subvencijah, varuhih in vrtcih v gospodarskih družbah

Objavljeno: 2. 8. 2017

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih se spreminja uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca. Vključuje namreč rešitev, s katero subvencija pripada staršem z dnem vključitve otroka v vrtec, če jim pravica do znižanega plačila vrtca v skladu z novo določbo pristojnega CSD pripada najpozneje 60 dni po dnevu vključitve v vrtec. S tem se bo torej pravica do subvencije vrtca priznavala ves čas vključitve otroka v vrtec, četudi bodo starši vlogo oddali z enomesečno zamudo. Občina pa lahko izjemoma določi, da se staršem plačilo za vrtec še dodatno zniža.

Med primeri splošnih olajšav so na primer:

  • dodatno znižano plačilo za čas odsotnosti otroka iz vrtca v času počitnic,
  • nižje plačilo za daljšo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov ali
  • nižje plačilo za otroke, vključene v oddelek 1. starostnega obdobja.

Občinam daje pravico, da določijo krajše roke, v katerih se starši odločijo, ali bodo sprejeli ponujeno prosto mesto v vrtcu, in tudi, koliko prostih mest lahko starši zavrnejo, preden se uvrstijo na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.

Varuh predšolskih otrok

Končano mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali program gimnazije z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali izpolnjevati z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi za vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojiteljev, vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce na področju VIZ. Pri osebi, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje za strokovnega delavca na področju VIZ, pa opušča pogoj o opravljenem strokovnem izpitu. Omejuje tudi število predšolskih otrok v skupini, ki jo varuje varuh – le-ta ne sme presegati 6 otrok. V stanovanjski enoti je prav tako lahko le en varuh predšolskih otrok. Varuhi se tudi ne smejo združevati na eni lokaciji, saj bi s tem prerasli »v vrtec«. Če varstvo predšolskih otrok opravlja oseba, ki ni vpisana v register varuhov, ali če skupina presega 6 otrok, se tak prekršek kaznuje z globo od 1000 do 2000 evrov. Varstvo otrok na njihovem domu v času trajanja zakona ni zaživelo, zato je takšna možnost ukinjena.

Vrtec v gospodarski družbi

Ena od bistvenih sprememb je možnost organiziranega varstva/vrtca v prostorih gospodarske družbe. S tem naj bi se v večjih gospodarskih družbah in tistih, kjer zaposlujejo predvsem mlade, organiziralo več oddelkov javnih vrtcev. Prostore in predpisano opremo mora zagotoviti družba. Podana pa je tudi pravna podlaga za organiziranje javnega vrtca pri visokošolskem zavodu, ki izvaja visokošolski študijski program predšolske vzgoje, in s tem omogočita boljše strokovno povezovanje in sodelovanje vrtca s fakultetami.

Področje predšolske vzgoje mora biti dobro urejeno, saj bo stroki le tako omogočeno izvajanje kakovostne prakse v institucijah predšolske vzgoje, staršem pa učinkovito uresničevanje pravice do izbire ustreznega vrtca z vidika krajevne in finančne dostopnosti.

Vir: Uradni list RS, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih.

AAA Zlata odličnost