Z novo ureditvijo do učinkovitejšega obvladovanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma

Objavljeno: 12. 1. 2022

Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (»ZPPDFT-2«) obsega vrsto novosti in dopolnitev glede na trenutno veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (»ZPPDFT-1«), ki jih predlagatelj utemeljuje predvsem kot uskladitev domače zakonodaje s pravom EU oziroma implementacijo določb nekaterih direktiv EU.

Ker ZPPDFT-2 vsebuje veliko število novosti, poudarjamo, da so v nadaljevanju opisane le določene. Z ZPPDFT-2 so prenesene določbe:

  • Direktive (EU) 2019/1153 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj (»Direktiva 2019/1153) ter
  • Direktive 2019/2177 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (»Direktiva 2019/2177«).

Hkrati pa ZPPDFT-2 po navedbah predlagatelja podrobneje ureja tudi izvajanje Uredbe 2018/1672 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje (»Uredba 2018/1672«). ZPPDFT-2 uvaja nove definicije relevantnih pojmov, ki so uporabljeni v zakonu in so usklajeni z definicijami veljavnega prava EU.

Nadalje ZPPDFT-2 med drugim izključuje upravljavca sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in upravljavca premostitvenega sklada iz zakona, ki ureja premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov kot zavezancev po ZPPDFT-2. Slednje je med drugim posledica likvidacije Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov ter ugotovitve predlagatelja, da obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje kot produkt oziroma storitev ne predstavlja realnega tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.

V predlog zakona je predlagatelj vključil tudi uskladitev kategorije zavezancev, ki opravljajo storitve v zvezi z virtualnimi valutami s priporočili FATF (Projektna skupina za finančno ukrepanje, angl. Financial Action Task Force) in dopolnil pravila v zvezi s podatki, ki se pridobivajo za potrebe registra ponudnikov storitev virtualnih valut. Definicija poleg storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami zajema tudi storitve menjav med eno ali več vrstami virtualnih valut. Hkrati zajema tudi prenos virtualnih valut med različnimi računi ali naslovi, kar med drugim zajema prenos virtualnih valut med različnimi skrbniškimi denarnicami v lasti iste pravne ali fizične osebe. Prav tako zajema hrambo ali upravljanje virtualnih valut za tretje osebe, pod to pa spada tudi dejavnost ponudnikov skrbniških denarnic.

Z ZPPDFT-2 je predlagana tudi uvedba novega, nereguliranega pregleda stranke brez osebne navzočnosti v primeru ugotovljenega neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma. Gre za t. i. non-face-to-face pregled stranke, ki velja kot izjema od načela pregleda stranke ob njeni osebni navzočnosti. ZPPDFT-2 podrobneje ne ureja načina pregleda oziroma ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke. Pri tem mora zavezanec vseeno spoštovati splošno zahtevo o zagotovitvi poznavanja stranke in zaradi tveganj, ki nastanejo zaradi nenavzočnosti sprejeti in izvajati ukrepe za obvladovanje tveganja v skladu z usmeritvami nadzornih organov.

Določbe ZPPDFT-2 prav tako izvzemajo Slovenski inštitut za revizijo kot pooblaščeni organ, ki sodeluje pri sestavi navedenega seznama indikatorjev. To pa je po navedbah predlagatelja posledica sprememb relevantne področne zakonodaje, v skladu s katero je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem postala edini nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja.

Vir: Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) z dne 12. 11. 2021

AAA Zlata odličnost
|