Višja denarna socialna pomoč in pravica do pogrebnine

Objavljeno: 9. 5. 2018

Leta 2009 je bila na Inštitutu za ekonomska raziskovanja opravljena raziskava o minimalnih življenjskih stroških, po kateri se višina denarne socialne pomoči določi tako, da se od višine, ki zadošča za preživetje – od minimalnega dohodka samske osebe oziroma družine, odšteje dohodek samske osebe oziroma družine. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skladno z veljavnim drugim odstavkom 8. člena ZSVarPre na podlagi primerljive metodologije dolžno najmanj vsakih pet let ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino veljavnega osnovnega zneska minimalnega dohodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov presega 20 %, določi novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. To je storilo tudi v letošnjem letu. Osnovni znesek minimalnega dohodka se (pri prvi odrasli osebi) poveča za 33,73 EUR in tako znaša 331,26 EUR. Minimalni dohodek mora izpolnjevati dve zahtevi: pokrivati mora osnovne potrebe in ne sme zmanjšati motivacije za delo.

Višina minimalnega dohodka se določi glede na novo ekvivalenčno lestvico, ki je (z dodanimi izračuni pri samski osebi in paru brez otrok) podrobno razložena v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Predlagana ekvivalenčna lestvica pa je sicer (poenostavljeno) videti tako:

  • prva odrasla oseba: 331,26 EUR – povečanje za 33,73 EUR,
  • prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec: 417,39 EUR – povečanje za 36,55 EUR, oziroma več kot 128 ur na mesec: 500,20 EUR – povečanje za 36,05 evra,
  • samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena pri pristojnem organu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši: 231,88 EUR – povečanje za 23,61 EUR,
  • samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali nezaposlena in starejša od 63 let za ženske in 65 let za moške: 251,76 EUR – povečanje za 25,64 EUR,
  • vsaka naslednja odrasla oseba: 188,82 EUR – povečanje za 19,03 EUR,
  • otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler ga je ta dolžna preživljati: 195,44 EUR – zmanjšanje za 30,68 EUR za najstarejšega otroka oziroma zmanjšanje za 0,93 EUR za vsakega naslednjega otroka.

Hkrati pa je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih dopolnjen tudi z izboljšavami zakonskih določb pri dodeljevanju denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka ter prinaša spremembe na področju posebnih oblik denarne socialne pomoči. Tako na primer 3. in 4. člen predloga zakona predlagata razširitev kroga upravičencev (družinskih članov umrlega) do dveh posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči – pomoči pri kritju stroškov pogreba in pomoči po smrti družinskega člana, tj. do pogrebnine in posmrtnine.

 

Vir: Uradni list RS, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

AAA Zlata odličnost
|