Uskladitev KZ-1 s Konvencijami Sveta Evrope in OZN ter z direktivami EU

Objavljeno: 20. 10. 2021

Predlagani Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika določa predvsem uskladitev z nekaterimi konvencijami Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov. Pri določenih gre le za odpravo manjših pomanjkljivosti pri prenosu, pri drugih pa za novejše konvencije, ki jih je Republika Slovenija že podpisala. Predlagani zakon prenaša tudi nekatere direktive Evropske unije, kjer gre prav tako pri nekaterih za odpravo manjših pomanjkljivosti prenosa, pri drugih pa za dokaj sveže direktive.

Vlada RS je 9. septembra 2021 obravnavala in določila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika. Cilj predloga zakona je uskladitev Kazenskega zakonika (»KZ-1«) z mednarodnimi dokumenti in dokumenti pravnega reda Evropske unije ter upoštevanje nekaterih predlogov pristojnih organov iz prakse. V nadaljevanju smo za vas pripravili krajši pregled izbranih predlaganih sprememb.

Uskladitev s konvencijami Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov

Predlog novele KZ-1 predvideva uskladitev z Mednarodno konvencijo o zatiranju financiranja terorizma, predlog k inkriminaciji iz 109. člena obstoječega KZ-1 dodaja sklicevanje na 307., 329., 330., 352., 353., 354., 355., 371. in 373. člen KZ-1, s čimer naj bi bil izpolnjen del priporočil MONEYVAL iz petega kroga ocenjevanja.

Z namenom uskladitve KZ-1 z dodatnim protokolom h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma predlog novele KZ-1 v 2. in 3. odstavku 111. člena KZ-1:

 • črta besedo navodil, saj glede na smisel inkriminacije po besedah predlagatelja to ni potrebno, in besedo tehnologije menja z besedo tehnik;
 • dodaja dostavek »z aktivnim sodelovanjem«, s čimer želi predlagatelj poudariti, da ne gre le za slučajni obisk spletnih strani, povezanih s terorizmom ali prejemanje elektronskih komunikacij s tako vsebino, ampak mora biti storilec (inter)aktivno vključen v usposabljanje za terorizem.

Za uskladitev s Konvencijo Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi predlog 181. členu KZ-1 dodaja kvalifikatorno okoliščino, ki izhaja iz dostavka: »če dejanje stori oseba z zlorabo svojega položaja«. Hkrati pa sprememba obsega tudi sklicevanje na: »predpise s področja pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja«, s čimer se po besedah predlagatelja ugodi zahtevam iz 4. člena zadevne Konvencije. Med drugim pa je predlagan tudi novi 181.a člen KZ-1, ki določa kaznivo dejanje »trgovine z deli človeškega telesa«. V prvem odstavku predlaganega novega 181.a člena KZ-1 je predlagano kaznivo dejanje novačenja ali nagovarjanja darovalcev in prejemnikov, ki ga storilec stori za plačilo sebi ali za to, da bi plačilo pridobil drugemu. V drugem delu pa je povzet del inkriminacije dosedanjega šestega odstavka 181. člena KZ-1 (ki se črta v skladu s predlogom novele KZ-1).

V primeru uskladitve z Mednarodno konvencijo proti uporabi nedovoljenih snovi v športu predlog 186. in 187. člena KZ-1 poleg »nedovoljenih snovi v športu« dodaja še »nedovoljene postopke v športu« (kar v skladu s Prilogo 1 h Konvenciji med drugim obsega povečanje prenosa kisika, kemično in fizično potvarjanje, genski doping).

Za uskladitev s Konvencijo Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj predlog predlaga spremenjeno obliko storitve kaznivega dejanja po 212. členu KZ-1, ki v skladu z novelo nosi dopolnjen naslov »Organiziranje denarnih verig, nedovoljeno prirejanje iger na srečo in nedovoljeno prirejanje rezultatov športnih tekmovanj, ki sodi v poglavje kaznivih dejanj zoper premoženje«. Med drugim bi v zvezi s členom 212 KZ-1 v skladu z dikcijo inkriminacije (i) zadoščal le dogovor, dejanje ali opustitev, namenjena spremembi rezultata ali poteka tekmovanja, ne da do spremembe pride ter (ii) da koristi v končni fazi ne bi bilo treba prejeti – zadostovalo bi le delovanje ali opuščanje dejanja z namenom pridobitve koristi zase ali za drugega.

V zvezi z uskladitvijo KZ-1 s Konvencijo Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinam predlog novele KZ-1 dopolnjuje naslov in prvi odstavek 219. člena KZ-1 z izrecno kaznivostjo »odstranitve« kulturne dobrine.

Z namenom uskladitve KZ-1 z Mednarodno konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem predlog dopolnjuje:

 • člen KZ-1 z novim tretjim odstavkom, ki bo ustrezno določal kaznivo dejanje tudi enkratne storitve dejanja prisilnega izginotja osebe po vzoru veljavne devete alineje 101. člena KZ-1;
 • alinejo 101. člena KZ-1 z drugimi oblikami odvzema prostosti ter črta pogoj daljšega trajanja pri odvzemu pravnega varstva;
 • člen KZ-1 s sklicevanjem na predlagani novi odstavek 134. člena KZ1 – »enotam«, ki so delovale, pa se dodajo še »drugi podrejeni«.

Uskladitev z direktivami Evropske unije

Kot uskladitev z Direktivo 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga predlog:

 • v 239. členu, ki ureja zlorabo finančnih instrumentov, dodaja manipulacije, povezane z blagovnimi promptnimi pogodbami;
 • v 238. členu, ki ureja zlorabo notranjih informacij, poleg posredne ali neposredne pridobitve ali odsvojitve finančnih instrumentov dodaja še preklic oziroma spremembo naročila;
 • v 238. členu z namenom pokritja manipulacij s finančnimi instrumenti zunaj reguliranega trga v okviru večstranskega sistema trgovanja in v okviru organiziranega sistema trgovanja dopolnjuje v delu, ki se nanaša na organiziran trg in trgovanje na prostem trgu.

Za zagotovitev pravilnega prenosa Direktive 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 8. 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ predlog:

 • v 1. odstavku 221. člena in 2. ter 3. odstavku 306. člena podaljšuje predpisano zaporno kazen;
 • določa, da v 221. členu za izpolnitev standarda »znatno število sistemov« zadoščajo trije ali več sistemi;
 • v 4. odstavku 221. člena podaljšuje zaporno kazen;
 • členu dodaja navezavo na zavezance po Zakonu o informacijski varnosti;
 • v 237. členu predlaga isto dopolnitev kvalificirano obliko kaznivega dejanja zlorabe informacijskega sistema.

Za uskladitev z Direktivo 2019/713/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi okvirnega sklepa sveta 2001/413/PNZ predlog:

 • v 6. odstavku 99. člena KZ-1 opredelitvi premičnih stvari dodaja pojem »virtualne valute«;
 • dodaja nov 2. odstavek 246. člena, ki inkriminira uporabo protipravno prilaščenega negotovinskega plačilnega sredstva v izvorni obliki;
 • dodaja nov 3. odstavek 247. člena po vzoru predlaganega 2. odstavka 246. člena.

 

Vir: Predlog Zakona dopolnitvah in spremembah Kazenskega zakonika. 

AAA Zlata odličnost
|