Sredi leta se začne uporabljati novi Gradbeni zakon

Objavljeno: 28. 3. 2018

Gradbeni zakon je začel veljati 17. novembra 2017, vendar se začne uporabljati šele 1. junija 2018. Z dnem uveljavitve zakona je bilo tako omogočeno sprejemanje podzakonskih aktov, potrebnih za njegovo izvajanje, obenem pa je že v času do začetka njegove uporabe mogoče tudi njegovo morebitno spreminjanje.

Za odložitev začetka uporabe zakona se je zakonodajalec odločil, ker je potreben določen čas za prilagoditev spremembam, ki jih prinaša nova zakonodaja, vključno z organizacijskimi in kadrovskimi spremembami, in ker je treba zagotoviti ustrezno dolgo obdobje, da se vsi deležniki v procesih graditve seznanijo z novostmi v zakonodaji.

Zaradi prostorskega informacijskega sistema (PIS) oziroma sistema e-graditve, katerega zahtevnost vzpostavitve terja še daljši čas, je na še poznejši datum odložena uporaba določb, ki se nanašajo na začetek njegove uporabe, in sicer se te določbe začnejo uporabljati šele 1. januarja 2021. Z enakim odložnim rokom je določen začetek uporabe določb o določanju gradbenih parcel, saj je za njihovo vzpostavitev nujno potrebno delovanje PIS.

Novi Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) je nadomestil Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10– ZRud- 1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US). Del ZGO-1, ki se je nanašal na pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti ter naloge in pristojnosti poklicnih zbornic, je prevzel oziroma povsem na novo uredil novi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Uradni list RS, št. 61/2017). Urejanje področja grajenega javnega dobra in prisilnih ukrepov občine v zvezi z opustitvijo vzdrževanja objektov, kar je bilo doslej tudi del ZGO-1, pa se je preselilo v novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017). GZ, ZAID in ZUreP-2 tako tvorijo tesno povezano, soodvisno in nedeljivo regulacijsko celoto področja prostorskega načrtovanja, urejanja prostora in graditve objektov.

Vir: mag. Sabina Jereb

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti