Sodne takse – Novosti v postopku ugotavljanja upravičenosti do taksnih ugodnosti

Objavljeno: 12. 10. 2016

Z zadnjo spremembo Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 30/16 z dne 25. aprila 2016), ki se bo začela uporabljati 10. novembra 2016, se bo pri odločanju o taksnih ugodnostih, materialni položaj stranke in njenih družinskih članov ugotavljal glede na dohodke in premoženje stranke ter dohodke in premoženje oseb, ki se za namen ugotavljanja materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, poleg vlagatelja upoštevajo po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Natančneje, za ugotavljanje materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov, se bodo uporabljale določbe zakona, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, o načinu ugotavljanja materialnega položaja oseb pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči. Materialni položaj stranke in njenih družinskih članov ugotavlja sodišče, ki po uradni dolžnosti pridobi za to potrebne osebne podatke, tudi podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, iz obstoječih zbirk podatkov, določenih v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Podatke o upravičenosti do denarne socialne pomoči, obdobje njenega prejemanja in številko zadeve, v kateri je bila denarna socialna pomoč dodeljena, pridobi sodišče po uradni dolžnosti v centralni zbirki podatkov o prejemnikih denarne socialne pomoči.

Spremembe so tudi pri načinu ugotavljanja premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja podjetnikov posameznikov in pravnih oseb, ki bodo zaprošali za taksne ugodnosti. Pri navedenih osebah ne bodo več relevantni podatki iz zadnjih letnih poročil, temveč podatki o premoženju stranke ter podatki o stanju na transakcijskih računih stranke in prilivih nanje v zadnjih treh mesecih. Podatki o premoženju stranke bodo obsegali podatke o stvareh v njeni lasti, njenih terjatvah in njenih drugih premoženjskih pravicah.

To je le nekaj novosti, ki jih prinaša novela ZST-1C. Celotno neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnih taksah (ZST-1) vam je na voljo tudi v knjigi Sodne takse, Odvetniška tarifa, Notarska tarifa.

Vir: Ministrstvo za Pravosodje, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (EVA 2014-2030-0050).

AAA Zlata odličnost
|