Roki za vložitev zahtevka za revizijo po uveljavitvi novele ZPVPJN-B in portal e-Revizija

Objavljeno: 25. 4. 2018

Ena od procesnih predpostavk za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo se nanaša na roke za vložitev zahtevka za revizijo, ki so urejeni v 25. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju: ZPVPJN). V tem 25. členu so določeni roki, v katerih je mogoče vložiti zahtevek za revizijo, na njihovi presoji pa tudi temelji ena od več procesnih predpostavk za uspešnost vloženega zahtevka za revizijo, to je pravočasnost.

ZPVPJN v 25. členu roke ureja različno, in sicer glede na to:

  • ali se zahtevek za revizijo vlaga na samo dokumentacijo v zvezi s postopkom o oddaji javnega naročila oziroma razpisno dokumentacijo,
  • ali se zahtevek za revizijo vlaga na izdano odločitev v postopku,
  • ali se zahtevek za revizijo vlaga v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnega dialoga ali konkurenčnega postopka s pogajanji, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu in hkrati ne povabi k sodelovanju v tem postopku vseh, ki bi jih moral,
  • ali se zahtevek za revizijo vlaga, če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, ter
  • ali zahtevek za revizijo vlaga zagovornik javnega interesa.

ZPVPJN-B je prinesel spremembo glede rokov le v delu, ki se nanaša na objavo obvestila o naročilu oziroma povabilo k oddaji ponudbe (točka a) prejšnjega odstavka), in v delu, ki se nanaša na rok, ki ga ima za vložitev zahtevka za revizijo zagovornik javnega interesa (točka e) prejšnjega odstavka). Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh (in ne več v osmih delovnih dneh, kot je bilo v predhodni ureditvi) od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Zahtevka za revizijo v tem primeru ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Pri tem ni razlikovanja glede postopka javnega naročila niti glede vrste oziroma predmeta javnega naročanja (na primer posebne ali socialne storitve). Tako je rok za vložitev zahtevka za revizijo vedno deset delovnih dni, pa naj bo to, na primer, odprti postopek ali postopek naročila male vrednosti, in tudi ne glede na to, ali je to javno naročilo blaga oziroma storitve ali javno naročilo gradenj. Ker pa naročnikov v določenih primerih ZJN-3 ne zavezuje k določanju minimalnih rokov za prejem ponudb, lahko naročniki v določenih primerih, na primer pri naročilu male vrednosti ali pri odprtem postopku za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, od katerih dalje je treba obvestilo o naročilu objaviti tudi na portalu Evropske unije, določijo krajše roke. Tako je lahko v določenih primerih rok za oddajo ponudb na primer tudi osem dni. V tem primeru je mogoče zahtevek za revizijo vložiti v desetih delovnih dni od dneva objave obvestila o naročilu, kar pomeni po roku za odpiranje ponudb.

Kadar pa naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Sprememba rokov, ki velja za vlaganje zahtevkov za revizijo, ki jih vlagajo zagovorniki javnega interesa, je urejena v osmem odstavku 25. člena ZPVPJN in določa, da lahko zagovornik javnega interesa vloži zahtevek za revizijo v katerikoli fazi postopka oddaje javnega naročila v 45 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo v vseh drugih primerih (na primer na odločitev o oddaji naročila) se z ZPVPJN-B niso spremenili.

Portal e-Revizija

Kot je navajal predlagatelj ZPVPJN-B je ena od bistvenih novosti na področju javnega naročanja, ki jih z Direktivo 2014/24/EU in Direktivo 2014/25/EU uvaja nova javnonaročniška zakonodaja EU, tudi prehod na elektronsko poslovanje, s čimer se zagotavljajo večja gospodarnost in učinkovitost javnega naročanja ter zmanjšanje bremen gospodarskih subjektov, ki sodelujejo pri javnem naročanju. Predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek po ZPVPJN so postopki, ki potekajo sočasno s postopkom javnega naročanja in so neposredno povezani z njim. Zato je smiselno, da se elektronsko poslovanje uvede tudi v te postopke pravnega varstva po ZPVPJN ter da se v okviru javnega naročanja zagotovi celovit prehod na elektronski način izmenjave dokumentov in informacij med vsemi deležniki: naročnikom, gospodarskimi subjekti, ki so zainteresirani za pridobitev javnega naročila, kandidati, ponudniki, usposobljenimi kandidati, izbranim ponudnikom, DKOM in zagovorniki javnega interesa. Takšno poslovanje omogočata obstoječi portal javnih naročil in novi portal eRevizija, ki bo vzpostavljen na podlagi ZPVPJN-B.1 Namen tega portala je (poleg večje transparentnosti in zagotavljanja celovitosti elektronskega poslovanja v postopkih javnega naročanja) tudi v znižanju stroškov postopka in skrajšanju rokov od vložitve zahteve za pravno varstvo do odločitve.

Vse določbe ZPVPJN-B, povezane s portalom e-Revizija in informatiziranim potekom predrevizijskega in revizijskega postopka, pa se začnejo uporabljati šele 29. decembra 2019. Do takrat postopek poteka enako kot doslej. S tem v zvezi je smiselno pojasniti, da je treba določbe tretjega odstavka 13. člena ZPVPJN-B (oziroma 17. člena zakona), četrtega odstavka 14. člena ZPVPJN-B (oziroma 19. člena zakona), drugega odstavka 15. člena ZPVPJN-B (oziroma 20. člena zakona) in 17. člena ZPVPJN-B (oziroma 24. člena zakona) brati skupaj s prehodno določbo šestega odstavka 44. člena ZPVPJN-B. To pomeni, da se do vzpostavitve portala e-Revizija v vseh primerih, kjer ZPVPJN-B določa, da se informacija objavi na portalu javnih naročil, upošteva 44. člen ZPVPJN-B ter naročnik v teh primerih to informacijo posreduje vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo. Prav tako se do uporabe portala e-Revizija tudi zahtevki za revizijo in pritožbe vlagajo na enak način kot doslej, enako kot doslej pa potekata tudi vročanje in pošiljanje pisanj.

1 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, EVA: 2016-3130-0008.

Vir: mag. Urška Skok Klima

AAA Zlata odličnost
|