Register zavezancev za dostop do informacij javnega značaja

Objavljeno: 7. 6. 2017

Register zavezancev za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: eRZIJZ),1 ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (v nadaljevanju: AJPES), je bil vzpostavljen v letu 2014 in predstavlja nabor subjektov ožjega in širšega javnega sektorja. Preko spleta je javno in brezplačno dostopen vsakomur, prav tako je prost za ponovno uporabo. Podrobnejši način objave, ki med drugim določa tudi obvezno navedbo pravne podlage za vpis v register, je določen s Pravilnikom o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja. V eRZIJZ najdemo najpomembnejše podatke o subjektih, ki so zavezanci za dostop do informacij javnega značaja.2

Razvidna je tudi pravna podlaga oziroma razlikovanje v skladu z zahtevami ZDIJZ med zavezanci na podlagi 1. člena (organi) in zavezanci na podlagi 1.a člena (poslovni subjekti). V eRZIJZ je evidentiranih skupaj okrog 5800 subjektov,3 in sicer državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih služb, javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom države, občin in drugih oseb javnega prava. Velja izpodbojna domneva, da je subjekt, ki je vpisan v eRZIJZ, zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja. Zakon pa ne vzpostavlja domneve glede pravilnosti posameznih vpisanih podatkov (npr. glede vpisa pravne podlage za zavezanost).

Vse o zakonu do informacij javnega značaja najdete v novi knjižni izdaji ZDIJZ s komentarjem avtoric dr. Nataše Pirc Musar, Tine Kraigher Mišič, Mojce Komac, Maje Lubarda, mag. Renate Zatler in mag. Rosane Lemut Strle.  Pričujoči komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je prvi na slovenskem trgu. Avtorice v knjigi celovito predstavijo osnovna določila zakona, njegove spremembe v do sedaj petih novelah zakona, izbor prakse Informacijskega pooblaščenca in sodne odločitve.

Knjiga bo bralcu pomagala razumeti izvajanje materialnih in procesnih zakonskih določb v praksi. V komentarju so tako na enem mestu in pregledno po poglavjih ter členih opisani namen določb, kot jih je predstavil predlagatelj, izbrana praksa pritožbenega organa – Informacijskega pooblaščenca RS in izbrana sodna praksa, od sprejetja zakona v letu 2003 pa do danes.

1 Register zavezancev za dostop do informacij javnega značaja (RZIJZ), dostopen na https://www.ajpes.si/RZIJZ/.
2 Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja, Uradni list RS, št. 47/14.
3 Na dan 5. april 2017 natančno 5.727 subjektov.

Vir: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja s komenatrjem.

AAA Zlata odličnost