Redarjem in policistom enaka pooblastila?

Objavljeno: 15.02.2017

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) med nalogami redarja predvideva zagotavljanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanje javnega premoženja, varstvo naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanje javnega reda in miru. Ker je od sprejema ZORed preteklo že desetletje in ker so bili v tem času spremenjeni nekateri sistemski zakoni, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A), ki bo obravnavan na 27. seji Državnega zbora, tem nalogam dodaja dodatna pooblastila.

Med pooblastila občinskega redarja sodijo opozorila, ustna odredba, ugotavljanje identitete osebe, ki s svojim obnašanjem vzbuja sum, da bo storila ali izvršuje prekršek oziroma kaznivo dejanje, varnostni pregled osebe, zaseg predmetov, zadržanje osebe, tako da začasno omeji gibanje osebi, in uporaba telesne sile oziroma sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca. Prisilna sredstva lahko uporabi, če se oseba upira zadržanju, zaradi odvrnitve napada ali zaradi preprečitve samopoškodbe. Vodja občinskega redarstva pri tem oceni, ali je bilo redarjevo ravnanje zakonito in strokovno, ter ob ugotovljenih kršitvah sproži postopek za ugotavljanje odgovornosti. Način imenovanja in razrešitve vodje medobčinskega redarstva v spremenjenem 5. členu določijo občine ustanoviteljice z odlokom o ustanovitvi medobčinskega redarstva. Zakon predvideva, da če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt ali če je prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja redarja opravi komisija.

V obdobju od sprejetja ZORed so se občinska redarstva razvila do te mere, da veljavni zakon v nekaterih točkah omejuje učinkovito izvajanje redarske službe. Čeprav se vrste pooblastil sicer ne spreminjajo, pa se spreminjajo pogoji za uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Veljavni zakon sicer določa pogoje, ko sme redar osebo zadržati, vendar pa ne vsebuje odločb, ki bi redarju omogočile izvedbo pooblastila, kadar oseba ne upošteva njegove ustne odredbe in poskuša oditi.

Kaj torej pooblastila občinskega redarja ločuje od policista? Vsebinsko se s spremembo 12. člena ZORed spreminja način ugotavljanja identitete. Občinski redar lahko izvede ugotavljanje identitete, vendar ne enako kot policist, ki ima pravico do vpogleda v podatke iz ustreznih evidenc. S predlogom ZORed-A se spreminjata tudi 13. in 14. člen, torej zadržanje osebe in uporaba prisilnih sredstev. Občinski redar bo smel uporabiti telesno silo in plinski razpršilec, ko oseba ne bo upoštevala njegove ustne odredbe in poskušala oditi, pri njuni uporabi pa je ves čas zavezan k spoštovanju načela sorazmernosti, zato bo vedno uporabil najmilejše prisilno sredstvo, primerno konkretnemu položaju.

Vir: Uradni list RS, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A).

AAA Zlata odličnost